ارسال نامه به مقام معظم رهبری صورت گرفت؛
استمداد اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخمگذار میهن از رهبری برای کمک به صنعت مرغ تخمگذار کشور

استمداد اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخمگذار میهن از رهبری برای کمک به صنعت مرغ تخمگذار کشور
به گزارش خبر گزاری ITPNews:

به گزارش خبر گزاری ITPNews:

به گزارش خبر گزاری ITPNews:

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com