اثرات استفاده از چند نوع افزودنی در جیره غذایی مرغ های تخم گذار بر عملکرد فراسنجه های کیفی تخم مرغ

اثرات استفاده از چند نوع افزودنی در جیره غذایی مرغ های تخم گذار بر عملکرد فراسنجه های کیفی تخم مرغ
به منظور مطالعه اثرات استفاده از دو نوع پروبیوتیک (تپاکس و یسچر)، دو نوع پربیوتیک (فرمکتو و ای ماکس) و یک نوع سینبیوتیک (بیومین) در جیره غذایی (انرژی قابل متابولیسم 2720 کیلوکالری بر کیلوگرم و پروتئین خام 145 گرم بر کیلوگرم) بر عملکرد مرغهای تخمگذار و فراسنجه های کیفی تخم مرغ، تعداد 216 قطعه مرغ تخمگذار نژاد لوهمن در سن 76 هفتگی در 36 قفس توزیع شدند. صفات عملکردی به مدت شش هفته اندازه گیری شد و فراسنجه های کیفی تخم مرغ و در هفته ششم مورد ارزیابی قرار گرفت. استفاده از پروبیوتیکها، پربیوتیکها و سینبیوتیک اثری بر تولید تخم مرغ، مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک و توده تخم مرغ نداشت، ولی  وزن تخم مرغ در گروه های دریافت کننده افزودنی بیشتر بود (0/05 >P). ضخامت و وزن پوسته در مرغ هایی که جیره های حاوی افزودنی دریافت کردند، در مقایسه با گروه شاهد بیشتر بود (0/05 >P). نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از افزودنی های تپاکس، یسچر، فرمکتو، ای ماکس و بیومین اثر مثبتی بر عملکرد تولیدی مرغهای تخمگذار ندارد ولی وزن تخم مرغ، ضخامت و وزن پوسته آن را بهبود می بخشد.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com