اثرات استفاده از چند نوع افزودنی در جیره غذایی مرغ های تخم گذار بر عملکرد فراسنجه های کیفی تخم مرغ

مجله تولیدات دامی دوره 13 پاییز 90
۹۳/۱۰/۲۸
اثرات استفاده از چند نوع افزودنی در جیره غذایی مرغ های تخم گذار بر عملکرد فراسنجه های کیفی تخم مرغ
به منظور مطالعه اثرات استفاده از دو نوع پروبیوتیک (تپاکس و یسچر)، دو نوع پربیوتیک (فرمکتو و ای ماکس) و یک نوع سینبیوتیک (بیومین) در جیره غذایی (انرژی قابل متابولیسم 2720 کیلوکالری بر کیلوگرم و پروتئین خام 145 گرم بر کیلوگرم) بر عملکرد مرغهای تخمگذار و فراسنجه های کیفی تخم مرغ، تعداد 216 قطعه مرغ تخمگذار نژاد لوهمن در سن 76 هفتگی در 36 قفس توزیع شدند. صفات عملکردی به مدت شش هفته اندازه گیری شد و فراسنجه های کیفی تخم مرغ و در هفته ششم مورد ارزیابی قرار گرفت. استفاده از پروبیوتیکها، پربیوتیکها و سینبیوتیک اثری بر تولید تخم مرغ، مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک و توده تخم مرغ نداشت، ولی  وزن تخم مرغ در گروه های دریافت کننده افزودنی بیشتر بود (0/05 >P). ضخامت و وزن پوسته در مرغ هایی که جیره های حاوی افزودنی دریافت کردند، در مقایسه با گروه شاهد بیشتر بود (0/05 >P). نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از افزودنی های تپاکس، یسچر، فرمکتو، ای ماکس و بیومین اثر مثبتی بر عملکرد تولیدی مرغهای تخمگذار ندارد ولی وزن تخم مرغ، ضخامت و وزن پوسته آن را بهبود می بخشد.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com