اتمام مرحله دوم طرح پایش طیوردراستان قم

اتمام مرحله دوم طرح پایش طیوردراستان قم
مرحله دوم طرح پایش بیماریهای تنفسی طیورکه ازابتدای آذرماه سالجاری آغازگردیده بود به پایان رسید. دکتراشراقی اظهارداشت طی این طرح ازواحدهای مرغداری صنعتی وبومی(روستایی) بازدیدونسبت به بررسی علائم بالینی وانجام کالبدگشایی ونمونه برداری اقدام لازم صورت گرفت. وی افزود این طرح درپنج بخش استان انجام که بابررسیهای به عمل آمده سلامت گله های طیورموردتایید قرارگرفته است.          
 
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com