رشد ۶۶ درصدی ارزش صادرات تجهیزات مرغداری

 رشد ۶۶ درصدی ارزش صادرات تجهیزات مرغداری

تخم مرغ های بزرگتر جنین های بزرگتری نسبت به تخم مرغ های کوچک دارند یک گرم تفاوت وزن تخم مرغ منجر به ایجاد 10 گرم اختلاف وزن در 56 روزگی می شود. همبستگی بین وزن تخم مرغ و جوجه وجود دارد تخم مرغ های حاصله از مادران گوشتی به دلیل وزن کم تخم مرغ در ابتدای تولید جوجه هایی با وزن پایین تولید می کنند، همچنین نتایج آزمایشات مختلف نشان می دهد که تخم مرغ های حاصله از گله های مادر مسن تر سنگین تر هستند و لذا دارای درصد بیشتری زرده می باشند مشابه با آن نسبت بیشتری آلبومین و پوسته در مقایسه با تخم مرغ های حاصله از گله های مادر جوان داشتند. جوجه هایی که از تخم مرغ های بزرگتر حاصل می شوند، بزرگتر بوده و ذخایر غذایی بیشتری به همراه دارد ثابت شده است که وزن تخم مرغ و وزن جوجه در هنگام درآمدن از تخم رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند. البته اندازه جنین قبل و طی جوجه درآوری ممکن است تحت تاثیر وزن تخم مرغ و شرایط انکوباسیون تغییر کند. نسبت بین وزن جوجه های از تخم در آمده و اندازه تخم مرغ ها از 615 / 0 تا 760 / 0 تغییر پیدا می کند. این نسبت به دو علت در تخم مرغ هایی باوزن بیشتر بزرگتر است:
الف - در طول مدت انکوباسیون میزان از دست دادن آب کاهش می یابد.
ب- دومین علت مربوط به اثر پوسته می باشد زیرا نسبت سطح پوسته به حجم تخم مرغ های بزرگ کاهش می یابد.
با این حال تاثیر وزن تخم مرغ تا زمان عرضه به بازار نیز همچنان باقی می ماند به طوری که هر گرم اضافه وزن جوجه ها در هنگام خروج از تخم باعث می شود که وزن جوجه در سن 6 هفتگی 2 تا 13 گرم سنگین تر باشد. از آن جا که رشد مرغ ها کمتر از رشد خروس ها است، تاثیر وزن تخم مرغ بر وزن مرغ ها نیز به اندازه خروس ها نیست.
به طور متوسط هر تخم مرغ از 5 / 58 درصد سفیده و 31 درصد زرده و 5 / 10 درصد پوسته تشکیل شده است. البته این نسبت ها ثابت نبوده بلکه بسته به سن مرغ و زمینه ژنتیکی قابل تغییر می باشد. وزن تخم مرغ با افزایش سن مرغ زیاد شده، این مورد باعث افزایش نسبت زرده به سفیده می گردد. همچنین تفاوت های ژنتیکی در مرغ ها می تواند در نسبت بین زرده، سفیده و پوسته تغییراتی ایجاد کند.
آب بیشترین درصد محتویات تخم مرغ را تشکیل می دهد. سفیده حاوی بیشترین میزان آب 8 / 88 درصد، زرده 5 / 47 درصد و پوسته 1 درصد آب دارا می باشد.
بیشترین میزان پروتئین تخم مرغ در سفیده قرار گرفته، در حالیکه چربی ها تقریبا به طور کامل در زرده یافت می شوند. حداکثر میزان کربنات کلیسم در پوسته یافت می شود. سفیده شامل چند پروتئین است و بیش از 90 / 0 ماده خشک آن را تشکیل می دهد که شامل پروتئین های ساده هستند.
اووگلوبولین ها و لیزوزیم ها که در ساختمان خود ئیدارت کربن نیز دارند به ترتیب 8 و 5 / 3 درصد باقی مانده را تشکیل می دهند. ماده خشک زرده شامل پروتئین و چربی تقریبا به نسبت 2 به 1 می باشد و عمده ماده خشک شامل یک لیپوپروتئین با چگالی بسیار کم است که باعث آبکی شدن زرده می شود. این لیپوپروتئین عمدتا  در کبد تولید شده و مقدار کمی از منشاء روده ای دارد. فسفوویتین دومین یپوپروتئین اصلی زرده است که در حدود 11 درصد وزنش را فسفر تشکیل می دهد. چربی های زرده شامل 5 / 72 درصد تری گلیسرید، 4 / 24 درصد فسفولیپید و 95 / 3 درصد کلسترول می باشد.
اکسیداسیون این اسیدهای چرب منبع بزرگی برای تامین انرژی مورد نیاز جنین محسوب می گردد. اما اغلب فسفولیپید به خصوص لستین ممکن است در طول رشد و تکامل جنین بدون تغییر باقی بماند.
در آزمایشاتی که صورت گرفته گزارش شده است که تفاوت های حاصله از سن گله مادر به دلیل تاثیری که بر روی میزان مواد مغذی موجود در زرده می گذارد، می تواند مهم باشد چون جوجه های حاصله از گله های خیلی جوان دارای مرگ و میر بیشتر و عملکرد حیاتی کمتری بدلیل کمبود مواد مغذی زرده می باشند.
دلیل مرگ و میر زیاد جنینی در جوجه های حاصل از مرغ های جوان با کاهش متابولیسم چربی های زرده در سن 19 روزگی جنینی همبستگی نشان داده است. این امر تکامل جنین را طی هفته آخر انکوباسیون کاهش می دهد.
ثابت شده است که زرده تخم مرغ های حاصل از مرغ هایی با سن 41 هفته فسفولیپید و کلسترول کمتری نسبت به تخم مرغ های حاصله از گله مادر با سن 25 هفتگی دارد، زیرا در سن بالا چربی ها بیشتر به صورت تری گلسیرید می باشد.

تزریق اسیــد آمیــنه به تخم مــرغ
(Al-Murrani 2002) اعلام کرد که تزریق مخلوطی از اسیدهای آمینه به جنین های در حال رشد باعث افزایش وزن بیشتر جوجه ها در هنگام خروج از تخم و همچنین در 56 روزگی می شود. صنعت طیور ایالت متحده آمریکا تزریق واکسن به داخل تخم مرغ را تایید کرده است و این موضوع که آیا می توان سایر مواد مغذی را به داخل تخم مرغ تزریق کرد، نیاز به تحقیقات و بررسی های بیشتری دارد.
OHTa در سال 1999 آزمایشی بر روی تخم مرغ های حاصله از نژاد Cobb انجام داد، جنین تخم مرغ هایی که طی 24 ساعت جمع آوری شده بودند، در درجه حرارت 8 / 37 و رطوبت نسبی 60% نگهداری شدند.

آزمایش اول:
بررسی انتقال مواد مغذی از تخم مرغ به جنین در روزهای مختلف جوجه کشی می پردازد. 100 تخم مرغ به طور تصادفی انتخاب و به 4 گروه 25 تایی تقسیم شدند. میانگین وزن هر تخم مرغ 3 / 0 گرم بود و در روزهای 0 و 7 و 14 و 19 جوجه کشی، 20 تخم مرغ از هر گروه وزن شدند و محتویات تخم مرغ و جنین جمع آوری شد.
جنین ها از مایع آمنیوتیک جمع آوری و کیسه زرده آنها جدا شد، سپس محتویات 5 جنین با هم ترکیب و نمونه ها فریز شد و برای پروتئین خام و چربی خام و رطوبت و اسید آمینه آنالیز شدند. پروتئین خام تخم مرغ و جنین توسط روش میکروکلدال اندازه گیری و چربی خام توسط روش عصاره گیری تعیین شد. رطوبت نیز توسط روش A0Ac که مواد در 105 سانتی گراد به مدت 24 ساعت خشک و تعیین شد. تمامی اسیدهای آمینه به جز متیونین و سیستین اندازه گیری شد. متیونین و سیستئین قبل از تعیین توسط اسید پرفرمیک هیدرولیز شدند.

در آزمایش دوم:
محلول 5 / 0 میلی لیتر اسید آمینه که کاملا منطبق با الگوی اسیدهای آمینه تخم مرغ بود، به 9 کیسه زرده یا اتاقک هوایی 15 تخم مرغی که میانگین وزنی آنها 8 / 3 گرم بود در روز 0 و 7 جوجه کشی تزریق شده، Al-Murrani گفته بود که تفاوت در محتوای پروتئین تخم مرغ ها در روز هفتم جوجه کشی بر رشد جنین موثر است.
Elaouss و همکاران پیش ساز ویتامین D را در روز اول جوجه کشی به تخم مرغ بلدرچین ژاپنی تزریق کردند. اگر امکان تزریق اسید آمینه به تخم مرغ قبل از قرار دادن تخم مرغ در ماشین جوجه کشی ممکن باشد، این کار بهتر و مطمئن تر خواهد بود.

در تمامی این آزمایشها:
اسیدهای آمینه در روزهای 0 و 7 جوجه کشی از از انتهای بزرگ تخم مرغ به داخل تخم مرغ تزریق شدند. تخم مرغ ها قبل از تزریق با اتانل 70 / 0 استرلیزه شده بودند. محلول تزریقی شامل ml 0 / 5 از اسید آمینه و ml 0 / 5 آب استریل بود.
میزان تریپتوفان نیز از نسبت تریپتوفان به لیزین تخم مرغ محاسبه شد. تزریق ml 0 / 5 از محلول فوق به مدت 5 بار در طی 24 ساعت صورت گرفت و هر بار ml 0 / 1 محلول به اتاقک هوایی تزریق شد چون اتاقک هوایی کوچک تر از آن است که تمامی ml 0 / 5 محلول مورد نظر به داخل آن تزریق شود. در روز صفر انکوباسیون محل تزریق در پوسته بلافاصله توسط پارافین پوشانده شد و سپس تخم مرغ ها در ماشین جوجه کشی قرار گرفتند.

جدول 1- ترکیب محلول اسید آمینه تزریقی به داخل تخم مرغ

اسید آمینه

میزان

الگو

آسپارتیک

     ml 0 / 5       /        mg

% لیزین

اسید آسپارتیک

31 / 5

5 / 140

ترئونین

53 / 2

9 / 66

سرین

86 / 3

1 / 102

اسیدگلوتامیک

99 / 6

9 / 184

گلیسین

77 / 1

8 / 46

آلانین

01 / 3

6 / 79

والین

34 / 3

4 / 88

سیستئین

10 / 1

1 / 29

متیونین

91 / 1

5 / 50

ایزولوسین

71 / 2

7 / 71

لوسین

53 / 4

8 / 119

تیروزین

84 / 1

7 / 48

فنیل آلانین

81 / 2

3 / 74

لیزین

78 / 3

100

هیستیدین

35 / 1

7 / 35

آرژنین

24 / 3

7 / 85

پرولین

96 / 1

9 / 51

تریپتوفان

95 / 0

1 / 25

مجموع

53

 


کاهش وزن پوسته بعد از روز هفتم جوجه کشی بیشتر نمایانگر می باشد. مجموع وزن جنین تخم مرغ و پوسته تا 88 درصد وزن اولیه در روز 19 جوجه کشی کاهش می یابد. با افزایش زمان جوجه کشی میزان پروتئین خام و چربی خام و رطوبت تخم مرغ کاهش و به همان نسبت میزان پروتئین خام و چربی خام و رطوبت جنین افزایش می یابد.
تغییرات پروتئین با افزایش زمان جوجه کشی رطوبت تا 90 درصد کاهش می یابد و چربی خام نیز کاهشی برابر با 60 درصد در تخم مرغ را نشان می دهد.
میزان انتقال پروتئین خام و چربی خام و رطوبت به جنین در روز 19 انکوباسیون به ترتیب 58 و 29 و 64 درصد تخم مرغ بود که کمترین انتقال برای چربی خام می باشد. به این دلیل که چربی خام به عنوان منبع انرژی توسط جنین مورد استفاده قرار می گیرد، الگوی اسیدهای آمینه تخم مرغ در طول مدت انکوباسیون ثابت می باشد.
اسیدهای آمینه آلبومین تخم مرغ با یک نسبت مشابه به جنین منتقل می شوند. آلبومین جذب کیسه زرده می گردد و اسیدهای آمینه آلبومین و زرده در یک نسبت ثابتی ممکن است مصرف شود. با افزایش مدت زمان انکوباسیون تمامی اسیدهای آمینه تخم مرغ ها و جنین ها به استثنا گلیسین و پرولین به طور مشابهی تغییر می کنند و این مطلب بیانگر این است که الگوی اسیدهای آمینه تخم مرغ یک الگوی ایده آل برای رشد جنین می باشد.
اگرچه نسبت گلیسین و پرولین ممکن است از سایر اسیدهای آمینه در طول مدت انکوباسیون سنتز شوند پرولین از چندین اسید امینه سنتز می شود، در حالیکه پیش ساز گلیسین تنها به ترئونین و سرین محدود می شود.
کل وزن مولکولی گلیسین، سرین وترئونین در طول مراحل انکوباسیون ثابت می ماند و از این مطلب می توان نتیجه گیری کرد که الگوی اسیدهای آمینه تزریقی به تخم مرغ باید مطابق الگوی اسید آمینه تخم مرغ قبل از انکوباسیون باشد. البته تحقیقات اندکی در مورد زمان و محل مناسب تزریق اسید آمینه به تخم مرغ انجام شد، نتایج آزمایش دوم مشخص کرد که تزریق محلول اسیدهای آمینه به داخل زرده تخم مرغ ممکن است به طور فزاینده ای باعث افزایش اندازه جوجه بدون کاهش درصد جوجه درآوری شود.
بهترین نتیجه زمانی حاصل می شود که تزریق اسید آمینه به زرده در روز هفتم انکوباسیون صورت گیرد علت تفاوت های ناشی از تزریق به کیسه هوایی و زرده بدین صورت می باشد که جنین مواد مغذی از غشا کیسه زرده جذب می کند و اکسیژن مورد نیاز را از کوریون اتاقک هوایی جذب می کند و ثابت شده است که غشا کوریون اتاقک هوایی نسبت به اسیدهای آمینه حساس می باشد و لذا می توان تفاوت ها را به این شکل توجیه کرد.
میزان اسیدهای آمینه تخم مرغ به طور معنی داری بر درصد جوجه درآوری موثر است.
تزریق اسید آمینه منجر به افزایش مصرف اسید آمینه توسط جنین شده و از این رو بر روی افزایش وزن جوجه های از تخم خارج شده و وزن پایان پرورش موثر خواهد بود.

 

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com