شرط کنترل قیمت محصولات دامی
عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی کشاورزی گفت: اگر قرار است قیمت محصولات دامی را در بازار پایین نگه داریم باید نهاده های مورد نیاز تولیدکنندگان را تامین و هزینه های آنها را جبران کنیم.
 

بیشتر

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com