قیمت سبوس گندم : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
44000
45000
زنجان
40000
41000
فارس
40000
41000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته