قیمت یونجه : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
خراسان رضوی
52000
60000
خوزستان
45500
48000
زنجان
48000
52000
سمنان
42000
46000
فارس
44000
51000
همدان
44000
46000
کردستان
40000
48000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته