قیمت فسفات : ایرانا فسفات
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
96000
96000
قیمت فسفات : ماکیان فسفات
استان
حداقل
حداکثر
خراسان جنوبي
95000
95000
قیمت فسفات : کویر فسفات
استان
حداقل
حداکثر
يزد
100000
100000
قیمت فسفات : گلبار شیمی
استان
حداقل
حداکثر
مرکزي
100000
100000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته