قیمت لیزین : چین
استان
حداقل
حداکثر
تهران
380000
400000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته