قیمت کنجاله کلزا : اکسدانه
استان
حداقل
حداکثر
البرز
30500
63000
قیمت کنجاله کلزا : به پاک
استان
حداقل
حداکثر
مازندران
30500
63000
قیمت کنجاله کلزا : خاوردشت
استان
حداقل
حداکثر
گلستان
30500
63000
قیمت کنجاله کلزا : سام افروز
استان
حداقل
حداکثر
تهران
30500
63000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته