قیمت گندم : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
زنجان
50000
52000
سمنان
50000
51000
فارس
50000
51000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته