قیمت جوجه شترمرغ : 10 روزه
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
6000000
6500000
تهران
6000000
6500000
خراسان رضوی
5000000
5500000
فارس
6300000
6700000
قیمت جوجه شترمرغ : هچری
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
4800000
5300000
تهران
4800000
5300000
خراسان رضوی
4900000
5100000
فارس
5000000
5500000
قیمت جوجه شترمرغ : یک ماهه
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
8000000
8500000
تهران
8500000
8500000
خراسان رضوی
7500000
8000000
فارس
7500000
8000000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته