قیمت پولت : ال اس ال
استان
حداقل
حداکثر
تهران
1020000
1030000
قیمت پولت : بونز
استان
حداقل
حداکثر
تهران
960000
970000
قیمت پولت : نیک چیک
استان
حداقل
حداکثر
تهران
960000
970000
قیمت پولت : هایلاین
استان
حداقل
حداکثر
تهران
970000
980000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته