قیمت پولت : ال اس ال
استان
حداقل
حداکثر
تهران
649000
651000
قیمت پولت : نیک چیک
استان
حداقل
حداکثر
تهران
610000
620000
قیمت پولت : هایلاین
استان
حداقل
حداکثر
تهران
610000
620000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته