قیمت بوقلمون کشتار : کشتار
استان
حداقل
حداکثر
تهران
420000
425000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته