قیمت بوقلمون کشتار : کشتار
استان
حداقل
حداکثر
تهران
410000
420000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته