قیمت گوشت منجمد گوساله : راسته
استان
حداقل
حداکثر
تهران
1450000
1460000
قیمت گوشت منجمد گوساله : ران
استان
حداقل
حداکثر
تهران
1100000
11100000
قیمت گوشت منجمد گوساله : سردست
استان
حداقل
حداکثر
تهران
1090000
1100000
قیمت گوشت منجمد گوساله : فیله
استان
حداقل
حداکثر
تهران
2150000
2160000
قیمت گوشت منجمد گوساله : قلوه گاه
استان
حداقل
حداکثر
تهران
850000
860000
قیمت گوشت منجمد گوساله : گردن
استان
حداقل
حداکثر
تهران
1130000
1150000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته