قیمت گوشت منجمد گوساله : ران
استان
حداقل
حداکثر
تهران
1640000
1650000
قیمت گوشت منجمد گوساله : سردست
استان
حداقل
حداکثر
تهران
1430000
1440000
قیمت گوشت منجمد گوساله : قلوه گاه
استان
حداقل
حداکثر
تهران
1290000
1300000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته