قیمت دام کشتار : گوساله
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
930000
940000
اردبيل
870000
880000
اصفهان
900000
920000
تهران
950000
960000
خراسان رضوی
860000
870000
فارس
820000
830000
قم
940000
970000
مرکزي
880000
900000
همدان
950000
1000000
يزد
800000
830000
چهارمحال بختياري
880000
920000
کردستان
1020000
1030000
قیمت دام کشتار : گوسفند
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
1150000
1180000
اردبيل
1200000
1220000
اصفهان
1290000
1300000
تهران
1140000
1150000
خراسان رضوی
1090000
1130000
فارس
1340000
1360000
قم
1200000
1240000
مرکزي
1230000
1240000
همدان
1100000
1140000
يزد
1290000
1310000
چهارمحال بختياري
1250000
1300000
کردستان
1175000
1180000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته