قیمت دام زنده : گوساله
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
470000
480000
اردبيل
440000
450000
اصفهان
430000
470000
تهران
500000
550000
خراسان رضوی
410000
430000
فارس
430000
480000
قم
430000
460000
مرکزي
490000
510000
همدان
480000
550000
يزد
460000
500000
چهارمحال بختياري
440000
450000
کردستان
480000
520000
قیمت دام زنده : گوسفند
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
480000
500000
اردبيل
460000
480000
اصفهان
450000
510000
تهران
450000
550000
خراسان رضوی
430000
500000
فارس
500000
550000
قم
550000
580000
مرکزي
470000
500000
همدان
550000
570000
يزد
520000
570000
چهارمحال بختياري
490000
500000
کردستان
550000
590000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته