قیمت جوجه یکروزه گوشتی : راس
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
54000
55000
آذربايجان غربي
54000
55000
اردبيل
54000
55000
اصفهان
54000
55000
تهران
54000
55000
خراسان جنوبي
54000
55000
خراسان رضوی
54000
55000
خوزستان
54000
55000
زنجان
54000
55000
سمنان
54000
55000
قزوين
54000
55000
قم
54000
55000
مازندران
54000
55000
مرکزي
54000
55000
همدان
54000
55000
يزد
54000
55000
کردستان
54000
55000
کرمان
54000
55000
گلستان
54000
55000
گيلان
54000
55000
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : پلاس
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
52000
53000
آذربايجان غربي
52000
53000
اردبيل
52000
53000
اصفهان
52000
53000
تهران
52000
53000
خراسان جنوبي
52000
53000
مازندران
52000
53000
هرمزگان
52000
53000
همدان
52000
53000
يزد
52000
53000
کرمانشاه
52000
53000
گلستان
52000
53000
گيلان
52000
53000
قیمت جوجه یکروزه گوشتی : کاب
استان
حداقل
حداکثر
آذربايجان شرقي
51000
52000
زنجان
51000
52000
فارس
51000
52000
قزوين
51000
52000
مازندران
51000
52000
چهارمحال بختياري
51000
52000
کرمان
51000
52000
گلستان
51000
52000
گيلان
51000
52000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته