قیمت تخم مرغ : 10
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
154000
155000
تهران
154000
155000
خراسان رضوی
148000
149000
قیمت تخم مرغ : 10.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
153000
154000
تهران
153000
154000
خراسان رضوی
148000
149000
قم
153000
154000
قیمت تخم مرغ : 11
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
152000
153000
تهران
152000
153000
خراسان رضوی
147000
148000
قم
152000
153000
قیمت تخم مرغ : 11.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
151000
152000
تهران
151000
152000
خراسان رضوی
146000
147000
قزوين
151000
152000
قم
151000
152000
مرکزي
151000
152000
قیمت تخم مرغ : 12
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
148000
149000
تهران
148000
149000
خراسان رضوی
145000
146000
قزوين
148000
149000
قم
148000
149000
مرکزي
148000
149000
قیمت تخم مرغ : 12.5
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
145000
146000
تهران
145000
146000
خراسان رضوی
143000
144000
قزوين
145000
146000
قم
145000
146000
مرکزي
145000
146000
قیمت تخم مرغ : 13
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
142000
143000
تهران
142000
143000
خراسان رضوی
141000
142000
قزوين
142000
143000
قم
142000
143000
مرکزي
142000
143000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته