عضویت سریع
زمینه فعالیت
ایمیل
تلفن همراه
 
Our Sponcors
نحوه طراحی یک واحد مرغداری گوشتی
سید جعفر نوری- کارشناس دامپروری
نحوه طراحی یک واحد مرغداری گوشتی
هفته نامه خوشه     ۲۵ آذر ۱۳۸۸      

متقاضیان طرح های مرغداری و دامداری بعد از انتخاب طرح مورد نظر، باید نسبت به تهیه زمین و طی مراحل اداری مربوط اقدام نموده و در نهایت پروانه تاسیس طرح در خواستی خود را اخذ نمایند و آن مجوزی است که برای احداث تاسیسات مورد نیاز، بر اساس موافقت صادره ضمن رعایت ضوابط و مقررات نظام دامپروری توسط سازمان جهاد کشاورزی صادر می گردد و تمام مشخصات مجری طرح، نوع و ظرفیت طرح، مقدار زمین و مسا حت مسقف در آن قید شده است . در این مقاله سعی شده مشخصات و ابعاد یک واحد مرغ گوشتی به ظرفیت 20000 قطعه بررسی و ارایه شود.
مجری پروژه پس از اخذ پروانه تاسیس باید نسبت به ترسیم نقشه طرح خود توسط کارشناسان مجرب اقدام کرده و بعد از تائید آن از طرف سازمان صادر کننده پروانه تاسیس ، عملیات اجرایی را شروع نماید:
نوع طرح: مرغداری گوشتی؛
ظرفیت:20000 قطعه؛
زمین: مساحت زمین برابر پروانه تاسیس 5400 متر مربع مساحت مسقف: بر اساس دستورالعمل های سازمان حهد کشاورزی در حال حاضر 2400 متر مربع برای یک واحد مرغداری گوشتی 20000 قطعه ای می باشد که باید به صورت ذیل در طراحی نقشه، مد نظر قرار گیرد:
- سالن پرورش : 2000 متر مربع؛
- تأسیسات جانبی : ( انباردان، پیش سالن ها، خانه کارگری و دفتر مدیر) 400متر مربع ؛
طراحی تاسیسات:
در یک پروژه 20000 قطعه ای با توجه به ابعاد زمین و موقعیت آن می توان حالت های مختلفی را طراحی و اجرا نمود:
الف) طرح اول :دوسالن 10000 قطعه ای در امتداد هم؛
ب) طرح دوم : 4 سالن 5000 قطعه ای دو به دو به موازات همدیگر؛
ج) طرح سوم : دو سالن 10000 قطعه ای به موازات هم.
الف) طرح اول : دو سالن 10000 قطعه ای در امتدادهم: در صورتی که زمین مورد نظر حالت مستطیلی داشته و طول آن حداقل 150 متر باشد، پیشنهاد می شود از گزینه الف استفاده شود و دو سالن به ابعاد 5/71* 14 متر که در بین آنها اتاق فرمان به ابعاد 5/4* 14 متر قرار می گیرد را بنا نمود.
با توجه به طول زمین میتوان عرض سالن را کمتر یا بیشتر نیز انتخاب نمود ولی باید دقت کرد که تغییر عرض سالن شرایط خاص خود را نیز در نحوه مدیریت، تعداد تهویه ها، تعداد ردیف زنجیردانخوری، آبخوری ها و سایر نکات فنی را می طلبد و باید آن را رعایت نمود . ولی به نظر می رسد بهترین حالت، عرض 14 متر باشد که در این صورت می توان 6 ردیف زنجیر دانخوری و 6 ردیف آبخوری در سالن نصب نمود.
ارتفاع دیواره های سالن 8/2 متر و در وسط سالن پرورش جهت برقراری شیب مناسب در صورت استفاده از سقف تیرچه و بلوک 1/3 متر خواهد بود. البته می توان با مشورت مهندس ناظر طرح و نظر مجری در پوشش سالن ها با در نظر گرفتن آب و هوای منطقه از سقف های گنبدی یا شیروانی نیز استفاده کرد.
ارتفاع اتاق فرمان یک متر بیشتر از سالن ها انتخاب می شود تا علاوه بر تامین حجم مناسب هوای مورد نیاز هیترها ، فضای کافی برای نصب دانخوری ها ، تابلوهای برق ، لوله های آب و سایر تجهیزات وجود داشته باشد.
درب ها:
1) در ورودی اتاق فرمان حهت راحتی در انتقال و نصب لوازم به ابعاد ( 120* 180 سانتی متر) تعبیه شود.
2) از اتاق فرمان برای هر یک از سالن ها یک عدد در به ابعاد 180* 100 سانتی متر به داخل سالن پرورش نصب گردد.
3) در یک سوم انتهای سالن پرورش یک درب به اندازه 180* 100 سانتی متر حهت مواقع ضروری، تخلیه سالن و غیره نصب گردد .
پنجره ها :
1) با عنایت به اینکه در حال حاضر سیستم تونلی در سالن های مرغداری عملاً مورد رضایت بوده و بهترین عملکرد را نشان داده است؛ لذا در ابتدای سالن و به فاصله دو متر از ابتدای سالن و در ارتفاع 2/1-1 متر، در هر ضلع سالن تعداد 3 عدد پنجره به ابعاد 1*2/1 متر و به فاصله حدود 3 متر از همدیگر طراحی و تعبیه شود. علی رغم اینکه تامین نور کاملاً مصنوعی می باشد ولی پیشنهاد می شود فواصل 23، 43 و 63 متری سالن نیز در هر ضلع یک عدد پنجره 1*2/1 متر نصب شود تا ضمن استفاده ازنور طبیعی در مواقع لزوم برای تنظیم تهویه سالن ها و میزان هوای ورودی مورد استفاده قرار گیرند .
2) یک عدد پنجره به ابعاد ( 80* 100 سانتی متر) نیز در ضلع مقابل در ورودی پیش سالن حهت ایجاد تهویه و تأمین هوای مورد نیاز قرار می گیرد.
تهویه ها :
1) در انتهای سالن با توجه به حجم ، طول و عرض سالن تعداد تهویه ها انتخاب و نصب می گردد. لذا برای سالن به ابعاد 14*5/71متر، تعداد 2 عدد تهویه 140*140 و 3 عدد تهویه 70 سانتی متری به طوری که یک در میان نصب شود ، مورد نیاز است .
2) برای جلوگیری از ورود هوای خروجی سالن پرورش توسط تهویه ها ، به داخل مزارع اطراف و عدم مزاحمت ، به فاصله 2 متر از انتهای سالن دیوار حایل و یا دیوار حیاط مرغداری احداث می شود. همچنین می توان کانال های فلزی یا گالوانیزه هوای خروجی از تهویه ها را به طرف پایین هدایت نمود.
ب) طرح دوم : چهار سالن 5000 قطعه ای دو به دو موازات همدیگر: در صورتی که در زمین انتخابی حالتی مربعی شکل یا شبیه آن داشته باشد می توان دو ردیف سالن شامل دو واحد 5000 قطعه ای که اتاق پیش سالن در و سط آنها قرار دارد، ایجاد نمود که در این صورت ابعاد سالن ها 12*5/41 متر، اتاق فرمان 12*4 متر و ارتفاع دیوارها 8/2 متر انتخاب می گردد.
در و پنجره ها :
1) در ورودی اتاق فرمان 8/1 *2/1 متر؛
2) در ورودی سالن پرورشی 8/1 *1 متر؛
3) یک عدد درب اضطراری در یک سوم انتهای سالن 8/1 * 1 متر؛
4) یک پنجره 8/0 * 1 متر در ضلع مقابل در ورودی اتاق فرمان نصب شود؛
5) در ابتدای سالن و به فاصله دو متر از ابتدای سالن و در ارتفاع 2/1- 1 متر، در هر ضلع سالن تعداد 3 عدد پنجره به ابعاد 8/0 * 1 و به فاصله حدود 3 متر از همدیگر طراحی و تعبیه شود .
6) دو عدد پنجره 8/0* 1 در 20 و 34 متری ابتدای سالن در دو ضلع طولی نصب شود تا ضمن استفاده از نور در مواقع لزوم برای تنظیم تهویه سالن ها و میزان هوای ورودی مورد استفاده قرار گیرند .
7) تهویه ها در انتهای سالن و به تعداد دو عدد 120 و 3 عدد 90 سانتی متری به صورت یک در میان تعبیه شود .
ج) طرح سوم : دو سالن 10000 قطعه ای به موازات هم :
در صورتی که موقعیت و ابعاد زمین مناسب طرح ها الف یا ب نباشد و مجری طرح خود تمایلی به اجرای روش های یاد شده نداشته باشد، می توان از حالت دو سالن 10000 قطعه به موازات هم استفاده کرد که مختصات آن به شرح ذیل است:
1) هر سالن پرورش به ابعاد 14 * 71 و ارتفاع دیوار 8/2 متر؛
2) سر سالن و اتاق فرمان به ابعاد 5/3 * 14 و ارتفاع دیوار 8/3 متر؛
3) در ورودی سر سالن 2/1 * 8/1 متر؛
4) در ورودی سالن 1* 8/1 متر؛
5) یک عدد در دو سوم انتهای سالن به طرف حیاط مرغداری و اندازه 1 * 8/1 متر.
انبار:
در انتخاب محل انبار باید بسیار دقت نمود به نحوی که کمترین فاصله را با اتاق فرمان داشته باشد .
اماکن ورود و خروج وسایل نقلیه سنگین جهت حمل و تخلیه مواد اولیه را داشته باشد .
نزدیکترین فاصله را با درب ورودی مرغداری داشته باشد .
حداقل فضای مورد نیاز جهت احداث انبار 180 متر و حداکثر می توان 240 متر را برای انبار یک واحد مرغداری 20000 قطعه در نظر گرفت لذا برای پروژه حاضر انبار به طول 15 ، عرض 12 و ارتفاع 5 متر انتخاب می شود .
درب اصلی انبار باید طوری ساخته شود تا وسایل نقلیه باری به راحتی داخل و خارج شده و بار خود را تخلیه نمایند .
همچنین با عنایت به موقعیت انبار و سالن ها یک یا دو درب به ابعاد 8/1* 1 متر در طرفین انبار جهت تردد کارگران و حمل و نقل تعبیه می شود .
از آنجا که امکان ایجاد گردو خاک در داخل انبار هنگام تخلیه بار و یا تهیه جیره وجود دارد؛ لذا دو عدد تهویه 60 سانتی متری و 2 الی 4 عدد پنجره 8/0* 1 متر با توجه به موقعیت انبار در نظر گرفته می شود.
خانه کارگری :
در یک مرغداری 20000 قطعه ای حداقل به دو نفر کارگر نیاز است لذا برای محل اسکان آنها دو واحد به مساحت 100 متر مربع شامل یک اتاق خواب ، هال ، آشپزخانه و سرویس بهداشتی احداث گردد .
موتور خانه :
با توجه به اینکه واحد مرغداری باید در تمام دوره پرورش برق مورد نیاز را در اختیار داشته باشد لذا یک اتاق به ابعاد 3*4 متر جهت استقرار موتور برق اضطراری و قرار دادن لوازم و ادوات یدکی سیستم برق مرغداری ساخته می شود.

چاپ
        
مطالب مرتبط:
مدیریت بوی آزار دهنده و گرد و غبار ناشی از پروسه پرورش طیور
احداث سالن مرغداری وتاسیسات آن
انواع ساختمان های مرغداری
نظرات ارسالی
حامد :
نکته اینجاست که سالن با ظرفیت کم مایه دردسر و ضرره حداقل برای خرید سیستم های مکانیزه باید 50000 قطعه ای باشه من سالیان سال کار کردم واقعا عالیه
پاسخ به این نظر
صابر- دامپزشک :
اول اینکه کسی که تجربه نداره باید دو سه دوره بره یه مرغداری کار کنه. دوم اینکه باید از واحد 2000 یا 5000 تایی شروع کنه سوم اینکه زمان مناسب و به موقع جوجه ریزی کنه که این خیلی خیلی مهمه.خودش کار کنه و به کارگر اعتماد نداشته باشه یا حداقل بالا سر کارگر باشه. در این صورت موفق خواهی شد....... مرغداری اگه بیماری نگیره و تلفات نداشته باشه در بدتریت حالت هم ضرر نمی کنه... و سود خوبی داره منتهی باید به گفته های بالا توجه کرد
پاسخ به این نظر
mosayeb :
سلام بر خانم الهام: هر كار رو كه ميخواي شروع كني سخته استرس داري كه آيا تو اين كار موفق ميشي يا نه نظر من اينه كه نبايد بترسي از كار كردن شما واسه اول كارت سعي كن از تعداد كم شروع كني چون تجربه كافي نداري و اگه هم ضرر كني در حد كم ضرر ميكني كه بازم اگه نكات ايمني رعايت كني بعيد ميدونم كه ضرر داشته باشي هميشه آدمايي موفق هستن كه قدرت ريسك بالايي داشته باشند و ريسك هم بايد با فكر انجام بشه. موفق باشيد
پاسخ به این نظر
الهام :
سلام من تازه ميخوام با شراكت عمويم يه مرغداري كوچيك بزنيم چيزي درموردش نميدونيم يكي ميگه خوبه يكي ميگه بده ميترسم همين پول كمي ام كه داريم از دست بديم خواهش ميكنم راهنماييم كنيد كه چيكار كنيم موفق شيم جوجه خوب ودان خوب رو از كجا بخريم سالم باشه بهم ايميل بديد وبگيد اين كارو شروع كنيم خوبه مرسي
پاسخ به این نظر
عظيم رفيعي :
من دارم از پرورش مرغ به صورت محلي شروع كردم واميدوارم به مرغداري بزرگ برسم
پاسخ به این نظر
توليد كننده خوشبخت :
آقايان و خانومهاي محترم كه راهنمايي ميخواين ، و هي ميگين دروغ ميگن سود داره و نميخوان دست زياد بشه و از اين حرفها ، بخدا فقط از روي دلسوزي و انساندوستيه كه ميگيم نياين تو اين شغل ، خود اين كار كه مشكل نداره من خودم خيلي علاقه و استعداد دارم ولي دوستان آواي دوهول از دور خوش است ، بي برنامگي تو اين مملكت بيداد ميكنه شما بقالي راه نميندازين كه اين طوري حساب كتاب ميكنين ، اين بزرگترين صنعت كشوره اگه من و بعضيا فعلا تو اين كار مونديم مجبوريم تو اين باتلاق دست و پا بزنيم وگرنه بايد بريم گوشه زندان
پاسخ به این نظر
محمد.علی.سقفی :
بابا این (!) پدر تولید کننده را در آورده.سود مرغداری مال دلاله.نه مرغدار.مرغدار نوکر دلاله.سیاست دولت در حملایت از سرمایه دار و دلاله.مرغدارهای رعمده همشون یا فراری اند.یا تو زندان.خجا لت هم نمیکنند حما یت از تولید ملی وسرماایه ایرانی.اصلا دولت مقصر است.نمیخواهد اوضاع این قشر درست شود .بودجه ای که برای مرغ تنطیم بازار میدهد رابیاید به مرغدار دان به قیمت مناسب بدهد مرغش را هم به قیمت مناسب بر دارد .
پاسخ به این نظر
رحمان افشار :
داداش من مرغداری بالا پایین داره باید علاقه داشته باشی تا بتونی این راهو ادامه بدی !
پاسخ به این نظر
سعید الیاسوند :
میخواستم درخواست کنم هر که در اطراف اسلامشهر در این صنعت کار میکند کمی اطلاعات به من بدهد سوالات زیادی دارم
پاسخ به این نظر
رضا :
لطفا درباره مرغهاي تخم كذاري هم مطالبي بكيد
پاسخ به این نظر
محمد ر :
ما اخر نفهمیدیم خوبه یا بد ؟ هرکی یه چیزی گفت ولی بعضیا تو حرفاشون صادق نبودن من رفتم سراغ یه مرغداری 35000بود امکانات اولیه رو بزاریم کنار میخوام یه مبلغی دستتون بدم گفتم امکانات اولیه رو بزار کنار مثلا یه مرغداری اماده داری میخوای 35000 جوجه بیاری به گفته خودش جوجه رو دونه ای 1500 میخره یعنی 35000*1500=52500000 میشه این جوجه ها هر 50 رو تبدیل به فروش میشه اینا همش نقل قول یه مرغدار هستش طول این دوره 200000000 تومان دونه براشون میخره 3 تا کارگر داره ماهی 600000 تومان بهشون میده یعنی دوماه 3600000 تومان پول اب و برق و تلفن و گازش 100000000 تومان و من و شما خواننده 100000000 توانم میزاریم واسه خرجهای اضافش 3500 جوجه تبدیل شدن به هرکدوم 4 تا 5 کیلو حالا ما 4 کیلو فرض میکنیم 35000*4=140000 کیلوگرم میده به کشتارگاه(برا خودش بود ) کیلویی متوسط 4400 تومان حالا ما باز همان 4000 تومان حساب میکنیم 140000*4000=560000000 تومان طی دوماه سود ناخالصش میشه خودتون هزینه رو حساب کنید ببینید این اقا طی دوره 2 ماهه چقد سود کرده.یه چیزی رو جا گذاشتم دیگه حوصله نداشتم برگردم عقب اصلاحش کنم طول این دوماه 1500 جوجه تلفات میده متوسطش رو گفت 35000-1500=33500 جوجه 33500*4000=536000000 تومان
پاسخ به این نظر
غلام :
من 500 اوشلوق دارم مرغداری بزنم خوبه
پاسخ به این نظر
مصیب :
سلام خدمت همه عزیزان سوالی در مورد تاثیر گاز امونیاک بر حس بویایی انسان دارد لطفاً نظراتون رو واسم ایمیل کنید. باتشکر
پاسخ به این نظر
مصیب :
سلام بر باران عزیز اگه میخای صنعتی کار کنی باید هزینه زیادی بکنی اگه پول زیادی داری فعلا برو مرغداری اجاره کن و سرمایتو برای احداث هزینه نکن اگه پول زیادی نداری مثلا در حد 10 میلیون برای 2000 جوجه میتونی هزینه کنی و این تعداد هم موقع برداشت سعی کن به دلال ها بدی تا سود خوبی روش کنی این مقدار جوجه اگه به کشتارگاه بدی سود خوبی نمیکنی بیشترین سود در تعداد بالا هست
پاسخ به این نظر
باران :
باسلام وخسته نباشید میخوام مرغ داری بزنم ولی هیچ اطلاعاتی ندارم اگه بگید چقد باید سرمایه اولیه داشته باشم واطلاعات جامع و کاملی بم بدیددراین مورد بم بدیدممنون میشم
پاسخ به این نظر
احسان خسروی :
سلام من به مرغ داری علاقه دارم ولی میخام با علم و اطلاعات وارد این کارشم اگه اطلاعاتی دارید بتونه کمکم کنه خصوصا راجب مرغ تخم گذار برام بفرستید ممنون هنوز اول راهم 20 سالمه
پاسخ به این نظر
مصیب :
سلام بر آقا قادر و آقای خوشبخت عزیز: ما خودمون هم موندیم در این مورد چه پیشنهاد کاملی بدیم میون زمین و آسمون گیر کردیم رشته من علوم دامی هست ولی از شرایط بد روزگار خودمون اومدیم درگیر یه کار دیگه کردیم و هیچ تصمیم قاطعی نمیشه گرفت. شما که تولید کننده هستی اگه بری کنار با این سابقه ای که داری از چرخه تولید حذف بشی و جاتونو به یکی دیگه بدی بنظر خودتون کار درستی هست یه آدم ناشی بیاد و شخصیت یه مشت مرغدار با سابقه رو خراب کنه بنظر بین موندن و رفتن موندن رو شرط اول قرار میدم و ایستادگی میکنم............
پاسخ به این نظر
توليد كننده خوشبخت :
به وجدانم قسم صادقانه ميگم خودتونو بد بخت نكنين اونايي كه ميخوان وارد اينكار بشن تو رو خدا برن دنبال يه كار ديگه زندگيتونو جهنم نكنين با ظاهر قضاوت نكنين تا شما چم و خم كارو ياد بگيري تو اين مملكت با برنامه و مسئولان واقعا مسئول روزگارتون سياهه
پاسخ به این نظر
قادر سلمانی :
با سلام اینجانب مرغدار هستم مرغداری سودی ندارد اگر کسی سرمایه ای دارد برود در بازار سکه وارز سرمایه گذاری کند سود خیلی خوبی دارد و دردسر هم ندارد
پاسخ به این نظر
مصیب :
سلام بر همه عزیزان: نظرات یکی یکتون رو خوندم خیلی جالب بود ولی یه نکته ای رو که به اون اشاره نکردید اینه که در ایران هر کار تولیدی رو اگه شروع کنید پایانش معلوم نیست و هر جور طرحی هم باشه سود اون رو نمیشه مشخص کرد در کشورای خارجی هر طرحی رو از اول میشه سود و زیانش رو محاسبه کرد و نتیجه گیری کرد چون ثبات کاری در اونجا حاکم هست ولی در ایران همه محاسبات هم خوب باشه یهو میبینی تو مجلس درگیری میشه و همه چیز .................
پاسخ به این نظر
یاسر :
لطفا یه راهنمایی کامل در مورد احداث مرغداری گوشتی(خرید جوجه و دستگاههاش و نحوه فروش مرغ و حداقل با ظرفیت چه مقدار جوجه کار روشروع کنم خوبه) با توجه به قیمت امروزی بخم بدین.با تشکر
پاسخ به این نظر
روح الله :
من لیسانس دامپروری دارم و در حال حاضر یک مرغداری 30000قطعه ای دارم و در حال گسترش آن به 40000قطعه میباشم نه خوبه نه بد ،هم غذاب آوره هم سخت ،هم پر درآمد البته اگه دولت، دلال ،کارگر، دان نامرغوب ،کنسانتره آشغال، بیماری و جوجه MG+ بزاره در ضمن بسیار هزینه بر هست هر10000 قطعه 70000000میلیون سرمایه در گردش میخواد سوای هزینه احداث
پاسخ به این نظر
روح الله :
با سلام من مهندس دامپروری دارم و در حال حاضر یک واحد مرغداری 30000 قطعه ای در زنجان دارم و در حال حاضر شروع به گسترش آن به 40000 قطعه کرده ام یه توصیه دارم هر کی عمرش زیاده بره دنبال مرغداری سودش خوبه ولی شغل عذاب آوری هستش 45 روز عذاب و دغدغه یک لحظه غفلت مساوی با نابودی کارگر دلال خریدن جوجه خوب موقعیت محیطی مرغداری رفت آمد به مرغداری هزینه بری بالا خرید دان و کنسانتره سالم و ... هر کدام در مورد موفقیت تاثیر گذار هستند اگر همه کارها درست باشه ولی یکی بلنگه موفقیتی در کار نیست در ضمنبرای یک مرغداری 10000 قطعه ای هزینه ای معادل 180000000 میلیون تومان در نظر بگیرید فقط هزینه گردشی هر دوره برای 10000قطعه برابر 70000000 میلیون تومان هستش یعنی در نظر بگیرید چون بازار بالا پایین دارد اگه همه کارها رو درست ببرید جلو آخر سر دعا کنید دولت مرغ یخزده وارد نکنه تا کمر تولید کننده رو بشکند آن وقت مطمئنا سود خوبی در انتظار شما هستش نه میشه گفت شغل بدی هست نه خوب ولی اگه عمر زیادی دارید و میخواهید به بادش بدید برید دنبال مرغداری ولی بدون اطلاعات اصلا وارد این شغل نشید
پاسخ به این نظر
فرزاد :
سلام من دکتر دامپزشکم الانم کارامو کردم دارام یه مرغداری 20000 تایی تاسیس کنم عزیزان مرغداری کار خیلی سختیه اگر تخصص و تجربشو نداری اصلا دورشم نرید اینو از من قبول کنید
پاسخ به این نظر
چ :
نمدانم
پاسخ به این نظر
sami :
کار سختیه ولی نشد نیست بلند پرواز نباشیم نخاهیم یک روزه به همه چی برسیم با فکر منطق وعقلانیت جلو رفت میشود کار نشد نداره ولی کار هر کسی نیست
پاسخ به این نظر
حسین وحدتی :
قابل توجه کسانی که مرغداری میخوان بزنن.سلام.من 19 ساله هستم.خیلی علاقه دارم مرغداری بزنم.اما از تعداد کم شروع میکنم.شاید 2سال دیرتر به هدفم برسم اما بی ضرر و با اطمینان میرسم.چون شغله ترسناکیه مجبورم از 50تا جوجه شروع کنم....به تعدادش نیگا نکن... من به هدفم میرسم. هدفم زدنه 900000قطعه ایه
پاسخ به این نظر
دکتر :
دوست عزيز دانشجوي علوم دامي و همه علاقمندان توجه کنند: حجم گردش سرمايه در صنعت مرغداري بسيار بالاست و احتمال بدست آوردن سودهاي بسيار خوب در دوره هاي کوتاه 45 روزه وجود دارد. ولي توجه کنيدسرمايه احداث مرغداري با سود سنواتي آن مستهلک نخواهد شد چراکه قيمت مرغ توسط دولت کنترل ميشود، هميشه واردات رقيب توليد است، احتمال بروز بيماري و تلفات سنگين هست، و از همه مهمتر رقابت در فروش مرغ بسيار شديد است. هيچ مرغداري تعيين کننده قيمت نيست و نخواهد بود تا وقتي سيستم بازار مرغ اينگونه است، سرمايه گزاري جديد در اين صنعت اشتباه محض است. اگر علاقه مند هستيد و سرمايه کافي(نه وام بانکي و پول فاميل) داريد، يک مرغداري داير را اول لجاره کنيد و بعد بخريد و هيچگاه به فکر ساخت نباشيد. بخصوص اينکه در طي چند سال تجربياتي کسب خواهيد کرد که روش ساخت سالن و تجهيزات و تکنولوژي نصب شده را خودتان خواهيد شناخت. اينها را بعنوان يک نحصيل کرده، با تجربه به شما ميگويم.
پاسخ به این نظر
کیوان :
من دانشجوی ترم 7 علوم دامی دانشگاه سراسری هستم،سعی کردم تو این چند سال تخصصم رو نسبت به طیور بالاتر از دام ببرم! از نظر من(با محاسبه علمی)صنایع پرورشی مشاغل پرسودی هستند.برای کسانی که علمش رو دارند.کامنت های بالا رو که میدیدم همه میخوان مرغداری بزنن،انگار بقالیه!!!!!ولی هیچی اطلاعات ندارن! خب عزیز من شما که نه علمشو داری نه مطمئنا تو عمل می تونی این کارو بکنی(مرغداری یکی از سخت ترین کارهاست) چرا میخوای مرغداری بزنی؟! چرا سرمایتو دود میکنی بره هوا!؟ چرا میری وام میگیری،تسهیلاتی که باید به کاربلدا ارائه بشه رو محدود میکنی؟! ملت فقط شنیدن مرغداری کار پرسودیه،هیچ ایده ای ندارن! خب یه سالن داریم که آب داره میذاریم جلو جوجه،دونشونم ذرته خورد میکنیم میریزیم جلوشون! برید بپرسید چند نفر تو این چند ساله ورشکست شدن؟ برید ببینید آدمای نابلد سودجو چه آشغالایی رو به اسم مرغ میدن بیرون که حتی کوچکترین نظارتم روش نمیشه!
پاسخ به این نظر
ضرغامی :
داداش وقت رو ازدست نده جون تو پوستش هم پر از پوله/
پاسخ به این نظر
غلامرضادیانی :
متاسفانه نگارنده محترم مقاله فاقدصلاحیت واطلاعات پایه میباشد آخه ارتفاع8متری راازکجاآورده اید ؟بادادن اطلاعات غلط فقط مردم را به دردسر می اندازید.
پاسخ به این نظر
امیر :
من سوله دارم اماده به کار 25000 قطعه ای شروع کنم یا نه
پاسخ به این نظر
محمد :
سلام لطفاصادقانه بگید شغل خوبی یا نه با تشکر
پاسخ به این نظر
مرغدار :
شما که از طرح مرغداری اطلاعات نداری چرا بیخودی نظر میدی طرحتان سرشاراز اشکال فنی ، اداری و غیره میباشد
پاسخ به این نظر
معین داوری :
باسلام من می خواهم مرغداری بزنم این طرح ها خوب هستند ولی بودجه من کم است
پاسخ به این نظر
احمدپور :
امیر خان رضایی عزیز . شما که 10 میلیون وام گرفتی . شما پولتو باهاش کار کن . برو جنس بخر و بفروش و سود کن توش . مرغداری با 10 یا 20 تومن نمیشه . برای یک واحد 10 هزارتایی 10 میلیون تا 15 میلیون جوجه میخوای . سالن آبخوری دانخوری هیتر خنک کننده گازوییل کارگر دارو فن آسیاب میکسر ذرت سویا کنسانتره و .... چطور به نظرت رسید با 10 میلیون مرغداری راه بندازی ؟
پاسخ به این نظر
اسماعیل شادمان :
نه برادر اگه پول باشه خیلی خوبه
پاسخ به این نظر
مسعود :
سلام لطفا قيمت تجهيزات مرغداري رو برام بفرستيد
پاسخ به این نظر
bijan :
vahd 80000 ta ee
پاسخ به این نظر
محمد :
علاقه شدیدی به احداث مرغداری گوشتی دارم کارهای اولیه ازقبیل تحویل زمین وتهیه نقشه وطرح توجیهی را انجام داده ام برای اجرای آن لطفا راهنمای بفرمائید
پاسخ به این نظر
مسعود دانشی :
از ارایه مطالب مفیدتون ، ممنون
پاسخ به این نظر
مرغدار ورشكسته :
بهتر است بجاي اينكه فكر كار توليدي باشيد برويد دنبال شغل پردرامد دلالي چونكه توليد كننده هميشه با برنامه ريزيهايي كه اقتصاددانان مخترم مي كنند بازار دلالي را گرم و توليدكننده را ورشكسته مي كنند و حمايتها در حد شعار است ...
پاسخ به این نظر
محمود :
من که لیسانس علوم دامی دارم بازم میترسم
پاسخ به این نظر
امیر علی رضائی :
با سلام با تشکر از سایت خوبتون من 20 سالم با کمک مادرم توانستم 10 میلیون وام بگیرم می خوام اولین استارت مرغداری رو بزنم خیلی علاقه به مرغداری دارم ولی هنوز هیچ تجربه ای ندارم می خواهم از تجربه ای شما استفاده کنم اگر مطالب خوبی دارید برام بفرستید خیلی به کمک شما نیاز دارم
پاسخ به این نظر
محسن :
نه شغل خوبی نیست
پاسخ به این نظر
نخجوانی :
با سلام و تشکر از سایت خوبتان ایا من یتوانم با 20 میلیون مرغداری 5000 تایی بصورت اجاره سالن بزنم و ایا شما توصیه و رهنمودی برای اینجانب دارید با تشکر مجدد.
پاسخ به این نظر
مرغدار :
اگر شما تا به حال کار مرغداری نکردید اصلا فکرش هم نکنید اگر دوست داری عمرتان کوتاه شود ویا خدای نا کرده سکته کنید دنبال این شغل بروید به قول مرغدار ها مرغداری یک قمار است که همیشه روی باخت دارد واگر میخواهید سود کلان مرغداری نصیب شما شود بروید مرغ فروشی بزنید به خدا قسم سود تمام مرغداران را آ نها میخورند مرغدار بدبخت که همه چیز را نقد می خرد موقع فروش مرغ با هزار منت چک هفتاد روزه ویا نود روزه به او میدهند اگر سر موعد نقد شود شانس با او یار بوده
پاسخ به این نظر
محمد رضا :
با سلام و احترام . من قصد احداث مرغداری 15000 قطعهای رادارم کارهای ابتدایی از قبیل اقدام جهت دریافت زمین از منابع طبیعی را هم انجام داده ام اما دیگر هیچ نمیدانم لطفا راهنمایی بفرمایید . مطالب عنوان شده تان نیز بسیار مفید بود . با تشکر
پاسخ به این نظر
دکتر هومن شمس :
جناب پیروانی با سلام. برای احداث واحد مرغداری اولین قدم پیدا کردن زمین حائز شرایط می باشد که در این رابطه با امور دام جهاد کشاورزی مشورت فرمایید. برای موفقیت در امر مرغداری داشتن واحد مرغداری دارای امکانات و تجهیزات مناسب و دارای شرایط بهداشتی- قرنطینه ای مطلوب،علاقه،نقدینگی، تجربه پرورش ضروری است. برای اطلاعات بیشتر می توانید با اینجانب در تماس باشید.
پاسخ به این نظر
جلیل پیروانی :
سلام من تازه بازنشسته شدم و در شیراز قصد دارم مرغداری گوشتی و یا تولید تخم مرغ خوراکی بزنم لطفا مرا در هر دو رابطه راهنمائی کنید . متشکرم
پاسخ به این نظر
محمود :
سلام l منميخوام مرغ داری برنم اما هیچی در موردش نمیدونم اگه ممكنه راهنمایی کنید از کجا و چه چطوی شروع کنیم
پاسخ به این نظر
حسین کلارستاقی :
سلام لطفا اگر میشود پلان طرح را برایم بفرستید. متشکرم
پاسخ به این نظر
nafas kamran :
سلام خواهش ميكنم كروكي محل پرورش مرغ و جوجه رو برام ايمل كنيد
پاسخ به این نظر
I.T.P :
سلام لطفا سئوالات علمی خودتون رو توی بخش پرسش و پاسخ انجام بدید تا متخصصین بیشتری بتونن راهنماییتون کنن
پاسخ به این نظر
احمدی :
با سلام.وقتی ارتفاع دیوار ابارداری 5متره چطور میشه ابعاد بنجره 8*1باشه؟
پاسخ به این نظر
I.T.P :
سلام - دوست عزیز آقای ترکمانی ! بارها این موضوع اعلام شده است که موسسه امکان ارسال تخصصی و ویژه مقاله های درخواستی را برای افراد ندارد و متقاضیان باید مقاله درخواستی خود را از قیمت مقالات درخواستی در لیست قرار دهند. به محض درج در سایت، مقاله همراه با خبرنامه الکترونیکی برای مخاطبین و مشترکین ارسال می گردد. با تشکر از شما
پاسخ به این نظر
مرتضی ترکمانی :
سلام لطفا هزینه های خوراک مرغ تخمگذار را برای اینجانب ارسال بفرمایید
پاسخ به این نظر
- :
سلام شوهر من میخواد مرغ داری برنه اما هیچی در موردش نمیدونیم میشه راهنمایی کنید از کجا جچطوی شروع کنیم
پاسخ به این نظر
فریدون :
شما از کار مرغداری راضی هستید یا نه؟ ممنون
پاسخ به این نظر
تبلیغات سفارش
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
۱۳۹۵ - ١٣٨٥ ©
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه فن آوری اطلاعاتی و ارتباطات صنعت مرغداری است.
این پایگاه اطلاع رسانی با مجوز 92/26226 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به فعالیت می باشد
این پایگاه تابع قوانین مطبوعات جمهوری اسلامی ایران می باشد
برداشت از مطالب این سایت تنها با ذکر نام I.T.P مجاز می باشد.
موسسه I.T.P هیچگونه شعبه و یا نمایندگی ندارد.
مدیر مسئول:سید علی حسینی