Our Sponcors

قیمت گوشت منجمد

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
گوشت منجمد ۹۵/۱۱/۲220000225000221750-950221750226835202529207469203417

جدول قیمت گوشت منجمد در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

استان / نام محصول مخلوطرانتاپ سایدگردنسردست میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 220,500221,000222,000222,500224,500225,000220,500221,000220,000220,500221,75014:30
میانگین 220,750222,250224,750220,750220,250221,750
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است

نمودار گوشت منجمد

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

نمودار گوشت منجمد در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل