Our Sponcors

قیمت کولین

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کولین ۹۵/۱۱/۲3250033000327507503275032026335503393431621

جدول قیمت کولین در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

استان / نام محصول چینی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 32,50033,00032,75015:48
میانگین 32,75032,750
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است

نمودار کولین

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

نمودار کولین در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل