Our Sponcors

قیمت کنجاله سویا آمریکایی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا آمریکایی ۹۵/۱۱/۱380387383-2383353373364333

جدول قیمت کنجاله سویا آمریکایی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱

استان / نام محصول کنجاله سویا آمریکایی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
بورس شیکاگو 38038738400:00
میانگین 384384
  • - قیمت ها برای یک تن (هزار کیلو) و به واحد دلار می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است

نمودار کنجاله سویا آمریکایی

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

نمودار کنجاله سویا آمریکایی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل