Our Sponcors

قیمت ذرت

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
ذرت ۹۵/۱۱/۲670077507367-3373677542963682297096

جدول قیمت ذرت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲

استان / نام محصول برزيلی ( آدينه)اکراينروسیه میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
بندر امام 7,6507,7506,7006,8007,22515:52
بندر امیر آباد 7,6007,7007,65017:11
میانگین 7,7006,7507,6507,367
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است

نمودار ذرت

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

نمودار ذرت در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل