Our Sponcors

قیمت ذرت هندی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
ذرت هندی ۹۵/۱۱/۳14430147301458001455414253151751440913521

جدول قیمت ذرت هندی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳

استان / نام محصول ذرت هندی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
بورس هند 14,43014,73014,58000:00
میانگین 14,58014,580
  • - قیمت ها برای یک تن (هزار کیلو) و به واحد روپیه می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است

نمودار ذرت هندی

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

نمودار ذرت هندی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل