Our Sponcors

قیمت دام کشتار

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
دام کشتار ۹۵/۱۰/۲۹2100003500002787500279021267107235748252996235313

جدول قیمت دام کشتار در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

استان / نام محصول گوسفندگوساله میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 330,000350,000235,000255,000292,50014:45
يزد 330,000340,000210,000220,000275,00014:45
اردبيل 335,000345,000220,000230,000282,50014:46
خراسان رضوی 305,000315,000220,000225,000266,25014:09
فارس 340,000345,000210,000215,000277,50014:46
میانگین 333,500224,000278,750
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است

نمودار دام کشتار

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

نمودار دام کشتار در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل