Our Sponcors

قیمت تخم مرغ

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
تخم مرغ ۹۵/۱۰/۳۰3400039000368062024001639627294883356632802

جدول قیمت تخم مرغ در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

استان / نام محصول 1010.51111.51212.513 میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 38,00038,50038,00038,50038,00038,50037,00037,50036,00036,50035,00035,50034,00034,50036,82114:28
اصفهان 38,50039,00038,50039,00038,00038,50037,50038,00037,00037,50036,00036,50035,00035,50037,46412:24
قزوين 37,00037,50036,00036,50035,00035,50034,50034,50035,81314:30
قم 38,50039,00038,50039,00038,50039,00037,50038,00036,50037,00035,50036,00035,00035,00037,35715:44
مرکزي 37,00037,50036,00036,50035,00035,50034,00034,50035,75014:29
خراسان رضوی 38,00038,00038,00038,00038,00038,00037,00037,50036,00036,50035,00035,50034,00034,50036,71415:47
میانگین 38,43838,43838,31337,41736,50035,50034,58336,799
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است

نمودار تخم مرغ

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

نمودار تخم مرغ در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل