رئیس جمهوری قانون موافقتنامه همکاری ایران وآذربایجان در زمینه دامپزشکی و بهداشت دام را ابلاغ کرد

رئیس جمهوری قانون موافقتنامه همکاری ایران وآذربایجان در زمینه دامپزشکی و بهداشت دام را ابلاغ کرد
به گزارش خبر گزاری :

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، قانون موافقتنامه همکاری در زمینه دامپزشکی و بهداشت دام بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوریآذربایجان را برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرد.
این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهر ماه 1395 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن این قانون به شرح زیر است:
قانون موافقتنامه همکاری در زمینه دامپزشکی و بهداشت دام بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
ماده واحده ـ لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه دامپزشکی و بهداشت دام بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ در اجرای ماده (۱۰) این موافقتنامه، رعایت اصل یکصد و سی ‌و نهم (۱۳۹) و در اجرای ماده (۱۱) نیز رعایت اصل هفتاد ‌و ‌هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه همکاری در زمینه دامپزشکی و بهداشت دام بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، با تمایل به توسعه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ـ دامنه شمول موافقتنامه
دامنه شمول این موافقتنامه عبارت است از همکاری دوجانبه به‌منظور تضمین کنترل، پیشگیری، ریشه‌کنی و نیز ارتقای نظام مراقبتی و نظارتی گسترش بیماری ‌ های حیوانات خاکزی و آبزی و تسهیل در امر تجارت کالاهای مندرج در مجموعه مقررات بهداشتی حیوانات خاکزی و آبزی سازمان جهانی بهداشت دام (فرآورده‌های با منشأ دامی، داروهای دامپزشکی، خوراک دام) که از این پس «کد» نامیده خواهد شد.
ماده ۲ـ تعاریف
اصطلاحات مندرج در این موافقتنامه دارای همان معنایی است که در کد و اصلاحات بعدی آن آمده است.
ماده ۳ـ مراجع صلاحیتدار
وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران (سازمان دامپزشکی کشور) و وزارت کشاورزی جمهوری آذربایجان (اداره دامپزشکی دولتی)، مراجع صلاحیتدار برای اجرای این موافقتنامه می‌باشند.
ماده ۴ـ تبادل اطلاعات
۱ـ طرفهای متعاهد علاوه بر ارسال فرمهای گزارش بیماری‌ها طبق دستورالعمل‌های مندرج در کد، به صورت مستقیم نیز تبادل اطلاعات خواهند نمود.
۲ـ طرفهای متعاهد آخرین نسخه از قوانین و مقررات خود در زمینه کنترل، پیشگیری و ریشه‌کنی بیماری‌های مندرج در کد را مبادله خواهند نمود. هرگونه تغییر در قوانین و مقررات مذکور در اسرع وقت ممکن و حداکثر ظرف مدت سی روز از زمان لازم‌الاجراء شدن آنها در قلمرو کشور هر یک از طرفهای متعاهد، به اطلاع طرف متعاهد دیگر خواهد رسید.
۳ـ طرفهای متعاهد نسبت به ارتقای همکاری‌های دوجانبه بین مراکز تحقیقاتی و علمی خود در زمینه کنترل، پیشگیری و ریشه‌کنی بیماری‌های مندرج در کد تلاش خواهند کرد و نتایج و اطلاعات بدست‌آمده از آن را بدون رضایت کتبی قبلی طرف متعاهد دیگر در اختیار طرف ثالث نخواهند گذاشت. همچنین در صورت درخواست، کمکهای متقابل را براساس ترتیبات و توافق‌های دو جانبه بعدی به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
۴ـ طرفهای متعاهد یکدیگر را از دستاوردهای نوین علمی، تحقیقاتی و فنی در زمینه کنترل، پیشگیری و ریشه‌کنی بیماری مندرج در کد آگاه خواهند کرد. صاحبان دستاوردهای مزبور از حمایت‌های قانونی راجع به حقوق مالکیت فکری در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهند بود.
ماده ۵ ـ شرایط واردات، صادرات و گذر
۱ـ واردات و صادرات و گذر کالاهای موضوع این موافقتنامه براساس دستورالعمل‌های بهداشتی، قرنطینه‌ای و تشخیصی مندرج در کد صورت خواهد پذیرفت.
۲ـ واردات کالاهای موضوع این موافقتنامه در قلمرو کشور هر یک از طرفهای متعاهد مستلزم اخذ مجوز قبلی از مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد واردکننده خواهد بود. مجوز‌های یادشده متضمن شرایط بهداشتی واردات به زبان کشور واردکننده و در صورت درخواست، به زبان انگلیسی خواهد بود.
۳ـ مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد صادرکننده رعایت الزامات بهداشتی طرف متعاهد واردکننده را احراز و با صدور گواهی دامپزشکی بین‌المللی به زبان انگلیسی، مطابقت گواهی را با الزامات ارائه‌شده درکد تأیید خواهد نمود. اصل گواهی دامپزشکی بین‌المللی صادره به منظور ارائه به مأمور مجاز مسؤول بازرسی دامپزشکی در ایستگاههای بازرسی گمرک مرزی در کشور واردکننده به فرد حامل محموله داده خواهد شد.
۴ـ گذر کالا‌های موضوع این موافقتنامه از قلمرو کشور هر یک از طرفهای متعاهد با اخذ مجوز قبلی از مراجع صـلاحیتدار آنها و با ارائه اصل گواهی دامپزشکی بین‌المللی صادره توسط مراجع صلاحیتدار کشور مبدأ صورت خواهد گرفت.
ماده ۶ ـ شرایط واردات و اقدامات پیشگیرانه
طرفهای متعاهد محق خواهند بود:
۱ـ در خصوص واردات کالا‌های موضوع این موافقتنامه طبق مقررات ملی خود شرایط ویژه‌ای را مقرر دارند؛
۲ـ در صورت عدم رعایت شرایط ویژه مذکور، ورود کالاهای موضوع این موافقتنامه را ممنوع نمایند؛
۳ـ نقاط مرزی ورودی مجاز کالاهای موضوع این موافقتنامه را معین و به طرف متعاهد دیگر اعلام نمایند؛
۴ـ برای اطمینان از عدم وجود عوامل بیماری‌های مندرج در کد و عوامل بیماری‌های تهدیدکننده بهداشـت دام و انسـان‏‏،‏ اقدام به کنترل اسناد و مدارک، بررسی اندامی، نمونه‌برداری و انجام آزمایش محموله‌های وارداتی نمایند؛
۵ ـ در صورت احراز آلودگی محموله‌های وارداتی به عوامل بیماری‌های تهدیدکننده بهداشت دام و انسان (باکتری، ویروس، انگل، قارچ و سایر عوامل بیماری‌زا) آن را مرجوع یا معدوم نمایند، و اطلاعات رسمی را طبق مقررات ملی طرف واردکننده به آگاهی طرف متعاهد دیگر برسانند.
۶ ـ تمام هزینه‌هایی که ممکن است در رابطه با اقدامات انجام گرفته برای مرجوع یا معدوم کالاهای موضوع بند (۵) این ماده ایجاد شده باشد، توسط شخص واردکننده کالاها به قلمرو کشور طرف متعاهد واردکننده پرداخت خواهد شد.
ماده ۷ـ اقدامات مشترک
مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد می‌توانند در موارد خاص، و با توافق قبلی، اقدامات مشترک از جمله نظارت و بررسی آزمایشگاهی کالاهای موضوع این موافقتنامه را اتخاذ نمایند. امکانات، تجهیزات و تسهیلات لازم برای انجام اقدامات یادشده در قلمرو کشور هر یک از طرفهای متعاهد در اختیار طرف متعاهد دیگر قرار خواهد گرفت.
ماده ۸ـ کمیسیون مشترک
طرفهای متعاهد کمیسیونی مرکب از تعداد مساوی از کارشناسان هر دو طرف متعاهد را تشکیل خواهند داد که هر دو سال به طور متناوب در قلمرو کشور هر یک از طرفهای متعاهد تشکیل جلسه خواهد داد. وظایف کمیسیون به قرار زیر خواهد بود:
۱ـ نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه؛
۲ـ تبادل اطلاعات و نظرات کارشناسی در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی؛
۳ـ ارائه راه‌حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در اجرای این موافقتنامه حادث شود؛
۴ـ پیشنهاد اضافات و اصلاحات این موافقتنامه
ماده۹ـ سایر پیمان‌ها
مفاد این موافقتنامه، حقوق و تعهدات طرفهای متعاهد که ناشی از پیمان‌های بین‌المللی باشد که طرفها عضو آنها هستند را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.
ماده۱۰ـ حل و فصل اختلافات
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای این موافقتنامه با مشورت دوستانه بین طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک و حل و فصل خواهد شد.
ماده۱۱ـ اضافات واصلاحات
هرگونه اضافات و اصلاحات این موافقتنامه می ‌ تواند با توافق متقابل طرفهای متعاهد صورت پذیرد. این اصلاحات و اضافات در قالب تشریفات (پروتکل‌های) جداگانه که جزء لاینفک این موافقتنامه می ‌ باشد صورت خواهد پذیرفت و طبق مفاد ماده (۱۲) این موافقتنامه به اجراء درخواهند آمد.
ماده۱۲ـ لازم‌الاجراء شدن، مدت و خاتمه
این موافقتنامه در تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی هر یک از طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر تأیید تکمیل تشریفات داخلی مربوط مقرر خود درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، به اجراء گذارده خواهد شد.
این موافقتنامه برای یک دوره پنجساله منعقد می ‌ شود و به ‌ صورت خود به ‌ خود برای یک دوره پنجساله بعدی تمدید می ‌ شود مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد قصد خود مبنی بر خاتمه این موافقتنامه را به صورت اطلاعیه کتبی حداقل شش ماه پیش از انقضای دوره مربوط به طرف متعاهد دیگر ارسال نماید.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۴ هجری شمسی (برابر با ۲۰۱۶/۲/۲۳ میلادی) در دو نسخه اصلی به زبان ‌ های فارسی، آذری و انگلیسی تنظیم شد که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند؛ در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران: محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی
از طرف دولت جمهوری آذربایجان: حیدر اسد اُف، وزیر کشاورزی
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس‌شورای‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com