پرسش و پاسخ های شما در زمینه دام و طیور

حمیدرضا زبهیده پرسیده است : ۹۶/۱۰/۲۷ اقتصاد مرغداری و دامپروری

اقایون مرغدارها شماروبه خدا یکم فکر کنید جوجه۲۸۰۰تومنییعنیضرر قطعی حساب کردیدقیمت تموم سده مرغ چند میشه به خدا با۸درصد تلفات۴۸۰۰تموم میشه فکر کردید سب عید چه خبره با این اعتراضات ۵۰۰۰تومن به زور بشه به خدا ما شدیم عمله جوجه فروش و دلال ذرت سویا خودمونو به چند داریم میفرشیم به غیرت بیایم و سه روز کنسل کنیم هنوز ۴ماه نکذسته که جوجه۲۷۰۰تومنی رو مرغشو فرختیم۳۷۰۰غیرت کنیم غیرت


به این پرسش پاسخ دهید
CAPTCHA code
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com