عضویت سریع
زمینه فعالیت
ایمیل
تلفن همراه
 
Our Sponcors
بخش داخلی بخش جهانی
 • دام زنده
 • دام کشتار
 • گوشت منجمد
 • نمودار گیری (میانگین)
  نمودار :
  از : تا :
  مقایسه با :
  مقایسه با سال گذشته:
  جدول قیمت ها
  چاپ
  محصول تاریخ حداقل
  امروز
  حداکثر
  امروز
  میانگین
  امروز
  میانگین
  دیروز
  امروز در
  هفته گذشته
  امروز در
  ماه گذشته
  امروز در
  سال گذشته
  امروز در دو
  سال گذشته

  جوجه یکروزه گوشتی

  ۹۵-۰۵-۰۶ 17000 20000 19358 19395 17358 15074 7417 8500

  جوجه یکروزه تخمگذار

  ۹۵-۰۵-۰۶ 28000 31000 29500 29500 29500 29500 25000 27000

  پولت

  ۹۵-۰۵-۰۶ 94000 105000 99000 99000 99000 101500

  تخم مرغ

  ۹۵-۰۵-۰۶ 36000 38500 37282 37282 34807 28519 26855 30111

  مرغ زنده

  ۹۵-۰۵-۰۶ 52500 60000 56734 57734 53025 50407 42618 47043

  مرغ کشتار

  ۹۵-۰۵-۰۶ 71000 91000 81015 81588 76422 72718 62128 67428

  کنجاله سویا

  ۹۵-۰۵-۰۵ 13450 14900 14098 14098 14118 14178 14521 17440

  ذرت

  ۹۵-۰۵-۰۵ 8650 9550 9100 9100 9313 9217 7367 9634

  دام زنده

  ۹۵-۰۵-۰۶ 100000 125000 113167 113167 109917 109250 112625 103300

  دام کشتار

  ۹۵-۰۵-۰۶ 185000 350000 241584 241584 235834 236542 229063 211250

  گوشت منجمد

  ۹۵-۰۵-۰۶ 179000 242000 198900 198900 197200 187550 193300 169500

  گوشت مرغ مادر

  ۹۵-۰۵-۰۶ 37000 51000 43072 43072 43072 36143 36786 46000

  کنجاله کلزا

  ۹۵-۰۵-۰۶ 11100 11750 11350 11350 11200 12050 8700 12600

  کنجاله تخم پنبه

  ۹۵-۰۵-۰۵ 13100 15000 14017 14017 14017 14234 13975

  کنجاله آفتابگردان

  ۹۵-۰۵-۰۵ 8550 9550 9050 9050 9500 9425 10300

  پودر ماهی

  ۹۵-۰۵-۰۶ 20000 69000 40167 40167 40167 40167 40167 38250

  متیونین

  ۹۵-۰۵-۰۶ 143500 144500 144000 144000 144000 142500 231500 134500

  لیزین

  ۹۵-۰۵-۰۶ 58000 59000 58500 59000 57500 77000 52500 61000

  ترئونین

  ۹۵-۰۵-۰۶ 73000 74000 73500 73500 69000 70500 143500

  کولین

  ۹۵-۰۵-۰۶ 38000 39000 38500 38500 39500 43500 33500

  جوجه یکروزه بوقلمون

  ۹۵-۰۵-۰۶ 110000 115000 112500 112500 112500 112500 85000 93000

  بوقلمون زنده

  ۹۵-۰۵-۰۶ 92000 95000 93500 93500 93500 111000 72500 55000

  بوقلمون کشتار

  ۹۵-۰۵-۰۶ 130000 135000 132500 132500 132500 147500 101000 80250

  فسفات

  ۹۵-۰۵-۰۶ 19500 22500 21067 21067 21067 21067 20893 17130

  جوش شیرین

  ۹۵-۰۵-۰۶ 12600 12800 12700 12700 12800 13050 13917 11250

  پودر چربی

  ۹۵-۰۵-۰۶ 33000 40000 36500 36500 36500 36500 39500 41750

  کربنات کلسیم

  ۹۵-۰۵-۰۶ 600 700 650 650 650 650 475 463

  سبوس گندم

  ۹۵-۰۵-۰۶ 5250 6100 5744 5744 5767 5975 7584 6684

  سبوس برنج

  ۹۵-۰۵-۰۶ 800 1350 1009 1009 1042 1000 3050 2750

  گندم

  ۹۵-۰۵-۰۶ 8700 12300 10525 10525 10413 10800 11134 10420

  جو

  ۹۵-۰۵-۰۶ 6300 8050 7533 7533 7580 7384 9200 9229

  یونجه

  ۹۵-۰۵-۰۶ 6500 7850 7213 7213 7250 7082 8675 6900

  کاه

  ۹۵-۰۵-۰۶ 2500 2600 2550 2550 2550 3050 4250 3400

  باگاس

  ۹۵-۰۵-۰۵ 2100 2150 2125 2125 2125 2125 2475
  دسترسی سریع به قیمت
  در تاریخ :
  مقایسه با :
  مشخصات تاریخ قیمت روز در سال گذشته روز در 2 سال گذشته
  جوجه یکروزه گوشتی ۹۴-۰۵-۰۶ 7528 8163 11456
  نمودار محصولات

  جوجه یکروزه گوشتی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۶ 17000 20000 19358
  ۹۵-۰۵-۰۵ 17000 20000 19395
  ۹۵-۰۵-۰۳ 16500 19500 18858
  ۹۵-۰۵-۰۲ 16000 19000 18395
  ۹۵-۰۴-۳۰ 15000 18000 17358
  ۹۵-۰۴-۲۹ 15000 18000 17395
  ۹۵-۰۴-۲۷ 14500 17800 16958


  پولت
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۶ 94000 105000 99000
  ۹۵-۰۵-۰۵ 94000 105000 99000
  ۹۵-۰۵-۰۴ 94000 105000 99000
  ۹۵-۰۵-۰۳ 94000 105000 99000
  ۹۵-۰۵-۰۲ 94000 105000 99000
  ۹۵-۰۴-۳۰ 94000 105000 99000
  ۹۵-۰۴-۲۹ 94000 105000 99000


  جوجه یکروزه تخمگذار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۶ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۵-۰۵ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۵-۰۴ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۵-۰۳ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۵-۰۲ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۴-۳۰ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۴-۲۹ 28000 31000 29500


  تخم مرغ
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۶ 36000 38500 37282
  ۹۵-۰۵-۰۵ 36000 38500 37282
  ۹۵-۰۵-۰۴ 34000 36500 35432
  ۹۵-۰۵-۰۳ 31500 34000 32707
  ۹۵-۰۵-۰۲ 31000 33500 32213
  ۹۵-۰۴-۳۱ 32500 35500 33782
  ۹۵-۰۴-۳۰ 33500 36500 34807


  مرغ زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۶ 52500 60000 56734
  ۹۵-۰۵-۰۵ 53000 63000 57734
  ۹۵-۰۵-۰۴ 52000 60000 56921
  ۹۵-۰۵-۰۳ 51000 58500 55244
  ۹۵-۰۵-۰۲ 50000 58000 54524
  ۹۵-۰۴-۳۱ 50000 58000 53504
  ۹۵-۰۴-۳۰ 50000 58000 53025


  مرغ کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۶ 71000 91000 81015
  ۹۵-۰۵-۰۵ 71000 89500 81588
  ۹۵-۰۵-۰۴ 70000 92000 81048
  ۹۵-۰۵-۰۳ 70000 87000 78922
  ۹۵-۰۵-۰۲ 70000 86000 78162
  ۹۵-۰۴-۳۱ 69000 84500 77120
  ۹۵-۰۴-۳۰ 68000 84500 76422


  کنجاله سویا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۵ 13450 14900 14098
  ۹۵-۰۵-۰۴ 13450 14900 14098
  ۹۵-۰۵-۰۳ 13450 14900 14098
  ۹۵-۰۵-۰۲ 13450 14950 14103
  ۹۵-۰۴-۳۰ 13450 15100 14118
  ۹۵-۰۴-۲۹ 13450 15100 14118
  ۹۵-۰۴-۲۸ 13450 15100 14037


  ذرت
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۵ 8650 9550 9100
  ۹۵-۰۵-۰۴ 8650 9550 9100
  ۹۵-۰۵-۰۳ 8650 9550 9100
  ۹۵-۰۵-۰۲ 8650 9550 9100
  ۹۵-۰۴-۳۰ 8550 9800 9313
  ۹۵-۰۴-۲۸ 8550 9800 9313
  ۹۵-۰۴-۲۷ 9350 10500 9800


  دام زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۶ 100000 125000 113167
  ۹۵-۰۵-۰۵ 100000 125000 113167
  ۹۵-۰۵-۰۴ 100000 125000 113167
  ۹۵-۰۵-۰۳ 100000 125000 113167
  ۹۵-۰۵-۰۲ 100000 125000 109917
  ۹۵-۰۴-۳۰ 100000 125000 109917
  ۹۵-۰۴-۲۹ 100000 125000 109917


  دام کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۶ 185000 350000 241584
  ۹۵-۰۵-۰۵ 185000 350000 241584
  ۹۵-۰۵-۰۴ 185000 350000 241584
  ۹۵-۰۵-۰۳ 185000 350000 241584
  ۹۵-۰۵-۰۲ 195000 285000 235834
  ۹۵-۰۴-۳۰ 195000 285000 235834
  ۹۵-۰۴-۲۹ 195000 285000 235834


  گوشت منجمد
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۶ 179000 242000 198900
  ۹۵-۰۵-۰۵ 179000 242000 198900
  ۹۵-۰۵-۰۴ 179000 237000 198200
  ۹۵-۰۵-۰۳ 179000 237000 198200
  ۹۵-۰۵-۰۲ 179000 235500 197600
  ۹۵-۰۴-۳۰ 179500 234000 197200
  ۹۵-۰۴-۲۹ 179500 234000 197200


  گوشت مرغ مادر
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۶ 37000 51000 43072
  ۹۵-۰۵-۰۵ 37000 51000 43072
  ۹۵-۰۵-۰۴ 37000 51000 43072
  ۹۵-۰۵-۰۳ 37000 51000 43072
  ۹۵-۰۵-۰۲ 37000 51000 43072
  ۹۵-۰۴-۳۰ 37000 51000 43072
  ۹۵-۰۴-۲۹ 37000 51000 43072


  کنجاله کلزا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۶ 11100 11750 11350
  ۹۵-۰۵-۰۵ 11100 11750 11350
  ۹۵-۰۵-۰۴ 11100 11750 11350
  ۹۵-۰۵-۰۳ 11100 11250 11175
  ۹۵-۰۵-۰۲ 11100 11250 11175
  ۹۵-۰۴-۳۰ 11100 11300 11200
  ۹۵-۰۴-۲۹ 11100 11300 11200


  کنجاله تخم پنبه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۵ 13100 15000 14017
  ۹۵-۰۵-۰۴ 13100 15000 14017
  ۹۵-۰۵-۰۳ 13100 15000 14017
  ۹۵-۰۵-۰۲ 13100 15000 14017
  ۹۵-۰۴-۳۰ 13100 15000 14017
  ۹۵-۰۴-۲۹ 13100 15200 14234
  ۹۵-۰۴-۲۸ 13100 15200 14234


  کنجاله آفتابگردان
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۵ 8550 9550 9050
  ۹۵-۰۵-۰۴ 8550 9550 9050
  ۹۵-۰۵-۰۳ 9450 9550 9500
  ۹۵-۰۵-۰۲ 9450 9550 9500
  ۹۵-۰۴-۳۰ 9450 9550 9500
  ۹۵-۰۴-۲۹ 9450 9550 9500
  ۹۵-۰۴-۲۸ 8700 10150 9550


  پودر ماهی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۶ 20000 69000 40167
  ۹۵-۰۵-۰۵ 20000 69000 40167
  ۹۵-۰۵-۰۴ 20000 69000 40167
  ۹۵-۰۵-۰۳ 20000 69000 40167
  ۹۵-۰۵-۰۲ 20000 69000 40167
  ۹۵-۰۴-۳۰ 20000 69000 40167
  ۹۵-۰۴-۲۹ 20000 69000 40167


  متیونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۶ 143500 144500 144000
  ۹۵-۰۵-۰۵ 143500 144500 144000
  ۹۵-۰۵-۰۴ 144500 145500 145000
  ۹۵-۰۵-۰۳ 145000 146000 145500
  ۹۵-۰۵-۰۲ 145000 147000 146000
  ۹۵-۰۴-۳۰ 143000 145000 144000
  ۹۵-۰۴-۲۹ 140000 142000 141000


  لیزین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۶ 58000 59000 58500
  ۹۵-۰۵-۰۵ 58500 59500 59000
  ۹۵-۰۵-۰۴ 58500 59500 59000
  ۹۵-۰۵-۰۳ 58000 59000 58500
  ۹۵-۰۵-۰۲ 56500 57500 57000
  ۹۵-۰۴-۳۰ 57000 58000 57500
  ۹۵-۰۴-۲۹ 58500 59500 59000


  ترئونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۶ 73000 74000 73500
  ۹۵-۰۵-۰۵ 73000 74000 73500
  ۹۵-۰۵-۰۴ 70000 71000 70500
  ۹۵-۰۵-۰۳ 70000 72000 71000
  ۹۵-۰۵-۰۲ 68000 70000 69000
  ۹۵-۰۴-۳۰ 68000 70000 69000
  ۹۵-۰۴-۲۹ 68000 70000 69000


  کولین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۶ 38000 39000 38500
  ۹۵-۰۵-۰۵ 38000 39000 38500
  ۹۵-۰۵-۰۴ 38000 39000 38500
  ۹۵-۰۵-۰۳ 38000 40000 39000
  ۹۵-۰۵-۰۲ 39000 40000 39500
  ۹۵-۰۴-۳۰ 39000 40000 39500
  ۹۵-۰۴-۲۹ 39000 40000 39500


  جوجه یکروزه بوقلمون
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۶ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۵-۰۵ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۵-۰۴ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۵-۰۳ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۵-۰۲ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۴-۳۰ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۴-۲۹ 110000 115000 112500


  بوقلمون زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۶ 92000 95000 93500
  ۹۵-۰۵-۰۵ 92000 95000 93500
  ۹۵-۰۵-۰۴ 92000 95000 93500
  ۹۵-۰۵-۰۳ 92000 95000 93500
  ۹۵-۰۵-۰۲ 92000 95000 93500
  ۹۵-۰۴-۳۰ 92000 95000 93500
  ۹۵-۰۴-۲۹ 92000 95000 93500


  بوقلمون کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۶ 130000 135000 132500
  ۹۵-۰۵-۰۵ 130000 135000 132500
  ۹۵-۰۵-۰۴ 130000 135000 132500
  ۹۵-۰۵-۰۳ 130000 135000 132500
  ۹۵-۰۵-۰۲ 130000 135000 132500
  ۹۵-۰۴-۳۰ 130000 135000 132500
  ۹۵-۰۴-۲۹ 130000 135000 132500


  فسفات
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۶ 19500 22500 21067
  ۹۵-۰۵-۰۵ 19500 22500 21067
  ۹۵-۰۵-۰۴ 19500 22500 21067
  ۹۵-۰۵-۰۳ 19500 22500 21067
  ۹۵-۰۵-۰۲ 19500 22500 21067
  ۹۵-۰۴-۳۰ 19500 22500 21067
  ۹۵-۰۴-۲۹ 19500 22500 21067


  جوش شیرین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۶ 12600 12800 12700
  ۹۵-۰۵-۰۵ 12600 12800 12700
  ۹۵-۰۵-۰۴ 12700 12900 12800
  ۹۵-۰۵-۰۳ 12700 12900 12800
  ۹۵-۰۵-۰۲ 12700 12900 12800
  ۹۵-۰۴-۳۰ 12700 12900 12800
  ۹۵-۰۴-۲۹ 12700 12900 12800


  پودر چربی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۶ 33000 40000 36500
  ۹۵-۰۵-۰۵ 33000 40000 36500
  ۹۵-۰۵-۰۴ 33000 40000 36500
  ۹۵-۰۵-۰۳ 33000 40000 36500
  ۹۵-۰۵-۰۲ 33000 40000 36500
  ۹۵-۰۴-۳۰ 33000 40000 36500
  ۹۵-۰۴-۲۹ 33000 40000 36500


  کربنات کلسیم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۶ 600 700 650
  ۹۵-۰۵-۰۵ 600 700 650
  ۹۵-۰۵-۰۴ 600 700 650
  ۹۵-۰۵-۰۳ 600 700 650
  ۹۵-۰۵-۰۲ 600 700 650
  ۹۵-۰۴-۳۰ 600 700 650
  ۹۵-۰۴-۲۹ 600 700 650


  سبوس گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۶ 5250 6100 5744
  ۹۵-۰۵-۰۵ 5250 6100 5744
  ۹۵-۰۵-۰۴ 5250 6100 5744
  ۹۵-۰۵-۰۳ 5250 6100 5744
  ۹۵-۰۵-۰۲ 5250 6100 5744
  ۹۵-۰۴-۳۰ 5400 6100 5767
  ۹۵-۰۴-۲۹ 5400 6100 5767


  سبوس برنج
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۶ 800 1350 1009
  ۹۵-۰۵-۰۵ 800 1350 1009
  ۹۵-۰۵-۰۴ 800 1350 1009
  ۹۵-۰۵-۰۳ 800 1350 1009
  ۹۵-۰۵-۰۲ 800 1350 1009
  ۹۵-۰۴-۳۰ 750 1350 1042
  ۹۵-۰۴-۲۹ 750 1350 1042


  گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۶ 8700 12300 10525
  ۹۵-۰۵-۰۵ 8700 12300 10525
  ۹۵-۰۵-۰۴ 8700 12300 10525
  ۹۵-۰۵-۰۳ 8700 12300 10525
  ۹۵-۰۵-۰۲ 8700 12300 10525
  ۹۵-۰۴-۳۰ 8450 12100 10413
  ۹۵-۰۴-۲۹ 8450 12100 10413


  جو
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۶ 6300 8050 7533
  ۹۵-۰۵-۰۵ 6300 8050 7533
  ۹۵-۰۵-۰۴ 6300 8050 7533
  ۹۵-۰۵-۰۳ 7500 8050 7725
  ۹۵-۰۵-۰۲ 7500 8100 7807
  ۹۵-۰۴-۳۰ 7150 8050 7580
  ۹۵-۰۴-۲۹ 7200 8050 7607


  یونجه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۶ 6500 7850 7213
  ۹۵-۰۵-۰۵ 6500 7850 7213
  ۹۵-۰۵-۰۴ 6500 7850 7213
  ۹۵-۰۵-۰۳ 6500 7850 7213
  ۹۵-۰۵-۰۲ 6500 7850 7213
  ۹۵-۰۴-۳۰ 6500 8050 7250
  ۹۵-۰۴-۲۹ 6500 8050 7250


  کاه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۶ 2500 2600 2550
  ۹۵-۰۵-۰۵ 2500 2600 2550
  ۹۵-۰۵-۰۴ 2500 2600 2550
  ۹۵-۰۵-۰۳ 2500 2600 2550
  ۹۵-۰۵-۰۲ 2500 2600 2550
  ۹۵-۰۴-۳۰ 2500 2600 2550
  ۹۵-۰۴-۲۹ 2500 2600 2550


  باگاس
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۵-۰۵ 2100 2150 2125
  ۹۵-۰۵-۰۴ 2100 2150 2125
  ۹۵-۰۵-۰۳ 2100 2150 2125
  ۹۵-۰۵-۰۲ 2100 2150 2125
  ۹۵-۰۴-۳۰ 2100 2150 2125
  ۹۵-۰۴-۲۹ 2100 2150 2125
  ۹۵-۰۴-۲۸ 2100 2150 2125


  تبلیغات سفارش
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  ۱۳۹۵ - ١٣٨٥ ©
  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه فن آوری اطلاعاتی و ارتباطات صنعت مرغداری است.
  این پایگاه اطلاع رسانی با مجوز 92/26226 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به فعالیت می باشد
  این پایگاه تابع قوانین مطبوعات جمهوری اسلامی ایران می باشد
  برداشت از مطالب این سایت تنها با ذکر نام I.T.P مجاز می باشد.
  موسسه I.T.P هیچگونه شعبه و یا نمایندگی ندارد.
  مدیر مسئول:سید علی حسینی