عضویت سریع
زمینه فعالیت
ایمیل
تلفن همراه
 
بخش داخلی بخش جهانی
 • دام زنده
 • دام کشتار
 • گوشت منجمد
 • نمودار گیری (میانگین)
  نمودار :
  از : تا :
  مقایسه با :
  مقایسه با سال گذشته:
  جدول قیمت ها
  چاپ
  محصول تاریخ حداقل
  امروز
  حداکثر
  امروز
  میانگین
  امروز
  میانگین
  دیروز
  امروز در
  هفته گذشته
  امروز در
  ماه گذشته
  امروز در
  سال گذشته
  امروز در دو
  سال گذشته

  جوجه یکروزه گوشتی

  ۹۴-۰۹-۰۷ 7500 11500 10638 10724 11225 14012 6632 13293

  جوجه یکروزه تخمگذار

  ۹۴-۰۹-۰۷ 24500 25500 25000 25000 25000 25000 25000 22000

  تخم مرغ

  ۹۴-۰۹-۰۷ 33500 38000 35855 35862 35410 29570 32827 32888

  مرغ زنده

  ۹۴-۰۹-۰۷ 31500 41000 35312 35554 36408 40424 37627 47859

  مرغ کشتار

  ۹۴-۰۹-۰۷ 45000 65000 52985 53092 54025 59794 55074 69688

  کنجاله سویا

  ۹۴-۰۹-۰۷ 13300 14950 13988 13982 14038 13550 17000 18696

  ذرت

  ۹۴-۰۹-۰۷ 6550 7600 7063 7075 7100 6850 8317 9150

  دام زنده

  ۹۴-۰۹-۰۷ 105000 120000 111875 111875 111875 110850 102150 106150

  دام کشتار

  ۹۴-۰۹-۰۷ 190000 260000 233438 233438 233438 228350 211500 209000

  گوشت منجمد

  ۹۴-۰۹-۰۷ 183000 186500 184650 185650 186200 188750 184400 195375

  گوشت مرغ مادر

  ۹۴-۰۹-۰۷ 29000 44500 35679 35679 35679 42643 30429 47750

  کنجاله کلزا

  ۹۴-۰۸-۲۷ 13100 13200 13150 13150 13150 14700 10138 11717

  کنجاله تخم پنبه

  ۹۴-۰۹-۰۷ 14600 14700 14650 14650 14650 14150 14300 14425

  کنجاله آفتابگردان

  00:00:00 9850 10250

  پودر ماهی

  ۹۴-۰۹-۰۷ 20000 69000 40167 40167 40167 40167 36875 37875

  متیونین

  ۹۴-۰۹-۰۷ 207000 210000 208500 208500 204000 219500 269500 166500

  لیزین

  ۹۴-۰۹-۰۷ 50700 51500 51100 51500 52000 54500 68500 56500

  ترئونین

  ۹۴-۰۹-۰۷ 79000 80000 79500 79500 90000 75500 109500

  کولین

  ۹۴-۰۹-۰۷ 28000 29000 28500 28500 28500 29500 35500

  جوجه یکروزه بوقلمون

  ۹۴-۰۹-۰۷ 80000 90000 85000 85000 85000 85000 87000 81500

  بوقلمون زنده

  ۹۴-۰۹-۰۷ 64000 67000 65500 65500 65500 59000 69000 67500

  بوقلمون کشتار

  ۹۴-۰۹-۰۷ 88000 92000 90000 90000 90000 82500 98000 91000

  فسفات

  ۹۴-۰۹-۰۷ 19000 22500 21236 21236 21236 21236 18593 20438

  جوش شیرین

  ۹۴-۰۹-۰۷ 15700 19500 17817 17317 16984 15150 14717 15700

  پودر چربی

  ۹۴-۰۹-۰۷ 30000 37000 33313 33313 33313 37313 39500 36000

  کربنات کلسیم

  ۹۴-۰۹-۰۷ 600 730 665 665 665 665 475 550

  سبوس گندم

  ۹۴-۰۹-۰۷ 6200 7100 6542 6542 6542 6817 7717 6350

  سبوس برنج

  ۹۴-۰۹-۰۷ 1950 2500 2159 2159 2159 2067 2350 1663

  گندم

  ۹۴-۰۹-۰۷ 8200 10500 9900 9900 9900 10300 10184 9022

  جو

  ۹۴-۰۹-۰۷ 7750 9500 8595 8757 8625 8790 9592 8382

  یونجه

  ۹۴-۰۹-۰۷ 8500 10600 9717 9717 9717 8717 9750 6417

  کاه

  ۹۴-۰۹-۰۷ 4000 4100 4050 4050 4050 3350 5250 3225

  باگاس

  ۹۴-۰۸-۳۰ 2450 2500 2475 2475 2475 2475
  دسترسی سریع به قیمت
  در تاریخ :
  مقایسه با :
  مشخصات تاریخ قیمت روز در سال گذشته روز در 2 سال گذشته
  جوجه یکروزه گوشتی ۹۳-۰۹-۰۵ 6632 13293 8335
  نمودار محصولات

  جوجه یکروزه گوشتی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 7500 11500 10638
  ۹۴-۰۹-۰۴ 7000 11500 10724
  ۹۴-۰۹-۰۳ 7000 11500 10715
  ۹۴-۰۹-۰۱ 8000 12000 11225
  ۹۴-۰۸-۳۰ 8000 12000 11225
  ۹۴-۰۸-۲۷ 8000 12000 11143
  ۹۴-۰۸-۲۶ 8000 12000 11188


  جوجه یکروزه تخمگذار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۹-۰۴ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۹-۰۳ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۹-۰۲ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۹-۰۱ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۸-۳۰ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۸-۲۷ 24500 25500 25000


  تخم مرغ
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 33500 38000 35855
  ۹۴-۰۹-۰۵ 33500 38000 35862
  ۹۴-۰۹-۰۴ 35000 39000 36785
  ۹۴-۰۹-۰۳ 35000 39000 36785
  ۹۴-۰۹-۰۲ 34500 38500 36355
  ۹۴-۰۹-۰۱ 33500 37500 35459
  ۹۴-۰۸-۳۰ 32500 37500 35410


  مرغ زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 31500 41000 35312
  ۹۴-۰۹-۰۵ 31500 42500 35554
  ۹۴-۰۹-۰۴ 31500 42500 35604
  ۹۴-۰۹-۰۳ 31000 42500 35484
  ۹۴-۰۹-۰۲ 32000 42500 35658
  ۹۴-۰۹-۰۱ 32000 44000 36100
  ۹۴-۰۸-۳۰ 32500 44000 36408


  مرغ کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 45000 65000 52985
  ۹۴-۰۹-۰۵ 45000 67000 53092
  ۹۴-۰۹-۰۴ 45000 67000 53132
  ۹۴-۰۹-۰۳ 45000 67000 53012
  ۹۴-۰۹-۰۲ 45000 67000 52933
  ۹۴-۰۹-۰۱ 45000 69000 53545
  ۹۴-۰۸-۳۰ 46500 69000 54025


  کنجاله سویا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 13300 14950 13988
  ۹۴-۰۹-۰۴ 13300 14950 13982
  ۹۴-۰۹-۰۳ 13300 14950 13982
  ۹۴-۰۹-۰۲ 13300 15300 14025
  ۹۴-۰۹-۰۱ 13300 15300 14050
  ۹۴-۰۸-۳۰ 13300 15300 14038
  ۹۴-۰۸-۲۷ 13200 15300 13925


  ذرت
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 6550 7600 7063
  ۹۴-۰۹-۰۴ 6550 7600 7075
  ۹۴-۰۹-۰۳ 6550 7600 7075
  ۹۴-۰۹-۰۲ 6550 7600 7075
  ۹۴-۰۹-۰۱ 6400 7600 7000
  ۹۴-۰۸-۳۰ 6500 7700 7100
  ۹۴-۰۸-۲۷ 6650 7700 7163


  دام زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 105000 120000 111875
  ۹۴-۰۹-۰۴ 105000 120000 111875
  ۹۴-۰۹-۰۳ 105000 120000 111875
  ۹۴-۰۹-۰۲ 105000 120000 111875
  ۹۴-۰۹-۰۱ 105000 120000 111875
  ۹۴-۰۸-۳۰ 105000 120000 111875
  ۹۴-۰۸-۲۷ 100000 125000 112500


  دام کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 190000 260000 233438
  ۹۴-۰۹-۰۴ 190000 260000 233438
  ۹۴-۰۹-۰۳ 190000 260000 233438
  ۹۴-۰۹-۰۲ 190000 260000 233438
  ۹۴-۰۹-۰۱ 190000 260000 233438
  ۹۴-۰۸-۳۰ 190000 260000 233438
  ۹۴-۰۸-۲۷ 190000 260000 228438


  گوشت منجمد
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 183000 186500 184650
  ۹۴-۰۹-۰۴ 183000 188000 185650
  ۹۴-۰۹-۰۳ 183000 188000 185650
  ۹۴-۰۹-۰۲ 183000 188000 185650
  ۹۴-۰۹-۰۱ 184000 188000 186200
  ۹۴-۰۸-۳۰ 184000 188000 186200
  ۹۴-۰۸-۲۷ 183000 189000 186000


  گوشت مرغ مادر
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 29000 44500 35679
  ۹۴-۰۹-۰۴ 29000 44500 35679
  ۹۴-۰۹-۰۳ 29000 44500 35679
  ۹۴-۰۹-۰۲ 29000 44500 35679
  ۹۴-۰۹-۰۱ 29000 44500 35679
  ۹۴-۰۸-۳۰ 29000 44500 35679
  ۹۴-۰۸-۲۷ 30000 45500 36679


  کنجاله کلزا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۸-۲۷ 13100 13200 13150
  ۹۴-۰۸-۲۶ 13100 13200 13150
  ۹۴-۰۸-۲۵ 13100 13200 13150


  کنجاله تخم پنبه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 14600 14700 14650
  ۹۴-۰۹-۰۴ 14600 14700 14650
  ۹۴-۰۹-۰۳ 14600 14700 14650
  ۹۴-۰۹-۰۲ 14600 14700 14650
  ۹۴-۰۹-۰۱ 14600 14700 14650
  ۹۴-۰۸-۳۰ 14600 14700 14650
  ۹۴-۰۸-۲۷ 14100 14200 14150


  پودر ماهی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 20000 69000 40167
  ۹۴-۰۹-۰۴ 20000 69000 40167
  ۹۴-۰۹-۰۳ 20000 69000 40167
  ۹۴-۰۹-۰۲ 20000 69000 40167
  ۹۴-۰۹-۰۱ 20000 69000 40167
  ۹۴-۰۸-۳۰ 20000 69000 40167
  ۹۴-۰۸-۲۷ 20000 69000 40167


  متیونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 207000 210000 208500
  ۹۴-۰۹-۰۴ 207000 210000 208500
  ۹۴-۰۹-۰۳ 207000 210000 208500
  ۹۴-۰۹-۰۲ 204000 208000 206000
  ۹۴-۰۹-۰۱ 202500 203500 203000
  ۹۴-۰۸-۳۰ 203500 204500 204000
  ۹۴-۰۸-۲۷ 204000 205000 204500


  لیزین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 50700 51500 51100
  ۹۴-۰۹-۰۴ 51000 52000 51500
  ۹۴-۰۹-۰۳ 51000 52000 51500
  ۹۴-۰۹-۰۲ 51000 52000 51500
  ۹۴-۰۹-۰۱ 51500 52500 52000
  ۹۴-۰۸-۳۰ 51500 52500 52000
  ۹۴-۰۸-۲۷ 52000 53000 52500


  ترئونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 79000 80000 79500
  ۹۴-۰۹-۰۴ 79000 80000 79500
  ۹۴-۰۹-۰۳ 83000 85000 84000
  ۹۴-۰۹-۰۲ 87000 89000 88000
  ۹۴-۰۹-۰۱ 89000 91000 90000
  ۹۴-۰۸-۳۰ 89000 91000 90000
  ۹۴-۰۸-۲۷ 89000 91000 90000


  کولین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 28000 29000 28500
  ۹۴-۰۹-۰۴ 28000 29000 28500
  ۹۴-۰۹-۰۳ 28000 29000 28500
  ۹۴-۰۹-۰۲ 28000 29000 28500
  ۹۴-۰۹-۰۱ 28000 29000 28500
  ۹۴-۰۸-۳۰ 28000 29000 28500
  ۹۴-۰۸-۲۷ 28000 29000 28500


  جوجه یکروزه بوقلمون
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۹-۰۴ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۹-۰۳ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۹-۰۲ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۹-۰۱ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۸-۳۰ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۸-۲۷ 80000 90000 85000


  بوقلمون زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 64000 67000 65500
  ۹۴-۰۹-۰۴ 64000 67000 65500
  ۹۴-۰۹-۰۳ 64000 67000 65500
  ۹۴-۰۹-۰۲ 64000 67000 65500
  ۹۴-۰۹-۰۱ 64000 67000 65500
  ۹۴-۰۸-۳۰ 64000 67000 65500
  ۹۴-۰۸-۲۷ 64000 67000 65500


  بوقلمون کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 88000 92000 90000
  ۹۴-۰۹-۰۴ 88000 92000 90000
  ۹۴-۰۹-۰۳ 88000 92000 90000
  ۹۴-۰۹-۰۲ 88000 92000 90000
  ۹۴-۰۹-۰۱ 88000 92000 90000
  ۹۴-۰۸-۳۰ 88000 92000 90000
  ۹۴-۰۸-۲۷ 88000 92000 90000


  فسفات
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 19000 22500 21236
  ۹۴-۰۹-۰۴ 19000 22500 21236
  ۹۴-۰۹-۰۳ 19000 22500 21236
  ۹۴-۰۹-۰۲ 19000 22500 21236
  ۹۴-۰۹-۰۱ 19000 22500 21236
  ۹۴-۰۸-۳۰ 19000 22500 21236
  ۹۴-۰۸-۲۷ 19000 22500 21236


  جوش شیرین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 15700 19500 17817
  ۹۴-۰۹-۰۴ 14600 19100 17317
  ۹۴-۰۹-۰۳ 14600 19100 17317
  ۹۴-۰۹-۰۲ 14600 19100 17317
  ۹۴-۰۹-۰۱ 14600 18300 16984
  ۹۴-۰۸-۳۰ 14600 18300 16984
  ۹۴-۰۸-۲۷ 14600 17500 16350


  پودر چربی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 30000 37000 33313
  ۹۴-۰۹-۰۴ 30000 37000 33313
  ۹۴-۰۹-۰۳ 30000 37000 33313
  ۹۴-۰۹-۰۲ 30000 37000 33313
  ۹۴-۰۹-۰۱ 30000 37000 33313
  ۹۴-۰۸-۳۰ 30000 37000 33313
  ۹۴-۰۸-۲۷ 30000 37000 33313


  کربنات کلسیم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 600 730 665
  ۹۴-۰۹-۰۴ 600 730 665
  ۹۴-۰۹-۰۳ 600 730 665
  ۹۴-۰۹-۰۲ 600 730 665
  ۹۴-۰۹-۰۱ 600 730 665
  ۹۴-۰۸-۳۰ 600 730 665
  ۹۴-۰۸-۲۷ 600 730 665


  سبوس گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 6200 7100 6542
  ۹۴-۰۹-۰۴ 6200 7100 6542
  ۹۴-۰۹-۰۳ 6200 7100 6542
  ۹۴-۰۹-۰۲ 6200 7100 6542
  ۹۴-۰۹-۰۱ 6200 7100 6542
  ۹۴-۰۸-۳۰ 6200 7100 6542
  ۹۴-۰۸-۲۷ 6150 7200 6550


  سبوس برنج
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 1950 2500 2159
  ۹۴-۰۹-۰۴ 1950 2500 2159
  ۹۴-۰۹-۰۳ 1950 2500 2159
  ۹۴-۰۹-۰۲ 1950 2500 2159
  ۹۴-۰۹-۰۱ 1950 2500 2159
  ۹۴-۰۸-۳۰ 1950 2500 2159
  ۹۴-۰۸-۲۷ 1650 2450 2100


  گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 8200 10500 9900
  ۹۴-۰۹-۰۴ 8200 10500 9900
  ۹۴-۰۹-۰۳ 8200 10500 9900
  ۹۴-۰۹-۰۲ 8200 10500 9900
  ۹۴-۰۹-۰۱ 8200 10500 9900
  ۹۴-۰۸-۳۰ 8200 10500 9900
  ۹۴-۰۸-۲۵ 8000 10600 9638


  جو
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 7750 9500 8595
  ۹۴-۰۹-۰۴ 7850 9500 8757
  ۹۴-۰۹-۰۳ 7850 9500 8757
  ۹۴-۰۹-۰۲ 7850 9500 8757
  ۹۴-۰۹-۰۱ 7850 9500 8757
  ۹۴-۰۸-۳۰ 7900 9500 8625
  ۹۴-۰۸-۲۷ 7900 9450 8575


  یونجه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 8500 10600 9717
  ۹۴-۰۹-۰۴ 8500 10600 9717
  ۹۴-۰۹-۰۳ 8500 10600 9717
  ۹۴-۰۹-۰۲ 8500 10600 9717
  ۹۴-۰۹-۰۱ 8500 10600 9717
  ۹۴-۰۸-۳۰ 8500 10600 9717
  ۹۴-۰۸-۲۷ 8500 10600 9717


  کاه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۹-۰۷ 4000 4100 4050
  ۹۴-۰۹-۰۴ 4000 4100 4050
  ۹۴-۰۹-۰۳ 4000 4100 4050
  ۹۴-۰۹-۰۲ 4000 4100 4050
  ۹۴-۰۹-۰۱ 4000 4100 4050
  ۹۴-۰۸-۳۰ 4000 4100 4050
  ۹۴-۰۸-۲۷ 4500 4600 4550


  باگاس
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۸-۳۰ 2450 2500 2475


  تبلیغات سفارش
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  ۱۳۹۴ - ١٣٨٥ ©
  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه فن آوری اطلاعاتی و ارتباطات صنعت مرغداری است.
  این پایگاه اطلاع رسانی با مجوز 92/26226 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به فعالیت می باشد
  این پایگاه تابع قوانین مطبوعات جمهوری اسلامی ایران می باشد
  برداشت از مطالب این سایت تنها با ذکر نام I.T.P مجاز می باشد.
  موسسه I.T.P هیچگونه شعبه و یا نمایندگی ندارد.
  مدیر مسئول:سید علی حسینی