عضویت سریع
زمینه فعالیت
ایمیل
تلفن همراه
 
Our Sponcors
بخش داخلی بخش جهانی
 • دام زنده
 • دام کشتار
 • گوشت منجمد
 • نمودار گیری (میانگین)
  نمودار :
  از : تا :
  مقایسه با :
  مقایسه با سال گذشته:
  جدول قیمت ها
  چاپ
  محصول تاریخ حداقل
  امروز
  حداکثر
  امروز
  میانگین
  امروز
  میانگین
  دیروز
  امروز در
  هفته گذشته
  امروز در
  ماه گذشته
  امروز در
  سال گذشته
  امروز در دو
  سال گذشته

  جوجه یکروزه گوشتی

  ۹۵-۰۸-۰۵ 13700 16700 16025 16025 13825 11870 13750 5527

  جوجه یکروزه تخمگذار

  ۹۵-۰۸-۰۵ 28000 31000 29500 29500 29500 29500 25000 25000

  پولت

  ۹۵-۰۸-۰۵ 97000 105000 101500 101500 101500 102000

  تخم مرغ

  ۹۵-۰۸-۰۵ 32500 38500 35278 35278 33292 34230 28334 32563

  مرغ زنده

  ۹۵-۰۸-۰۵ 40000 46000 43524 43524 41884 45581 41168 38850

  مرغ کشتار

  ۹۵-۰۸-۰۵ 55000 73500 63745 63745 61491 66829 61004 57900

  کنجاله سویا

  ۹۵-۰۸-۰۵ 13300 15000 14291 14291 14305 14178 13568 15617

  ذرت

  ۹۵-۰۸-۰۵ 8100 8400 8238 8238 8550 8925 6900 8650

  دام زنده

  ۹۵-۰۸-۰۵ 110000 140000 125250 125250 126521 121875 110850 106800

  دام کشتار

  ۹۵-۰۸-۰۵ 210000 330000 265417 265417 266667 256875 228350 216875

  گوشت منجمد

  ۹۵-۰۸-۰۵ 208000 235000 221400 221400 225500 242300 189100 190125

  گوشت مرغ مادر

  ۹۵-۰۸-۰۵ 40000 57500 47572 47572 47572 48715 42643 37250

  کنجاله کلزا

  ۹۵-۰۸-۰۵ 11200 11500 11382 11382 11282 11117 14700 10250

  کنجاله تخم پنبه

  ۹۵-۰۸-۰۵ 13700 14800 14250 14250 14250 14250 14150 15400

  کنجاله آفتابگردان

  ۹۵-۰۸-۰۵ 7800 9000 8400 8400 8400 8400 10050

  پودر ماهی

  ۹۵-۰۸-۰۵ 20000 65000 38667 38667 38667 38667 40167 36875

  متیونین

  ۹۵-۰۸-۰۵ 145500 146500 146000 146000 150500 141000 221500 193500

  لیزین

  ۹۵-۰۸-۰۵ 61000 62000 61500 61500 67500 58500 55500 71500

  ترئونین

  ۹۵-۰۸-۰۵ 68000 69000 68500 68500 69000 70000 75500 104500

  کولین

  ۹۵-۰۸-۰۵ 29000 30000 29500 29500 29500 29500 29500 52000

  جوجه یکروزه بوقلمون

  ۹۵-۰۸-۰۵ 110000 115000 112500 112500 112500 112500 85000 87000

  بوقلمون زنده

  ۹۵-۰۸-۰۵ 59000 61000 60000 60000 65000 72000 59000 75000

  بوقلمون کشتار

  ۹۵-۰۸-۰۵ 85000 87000 86000 86000 91000 97000 82500 103000

  فسفات

  ۹۵-۰۸-۰۵ 19000 22000 20000 20000 20459 20459 21236 18593

  جوش شیرین

  ۹۵-۰۸-۰۵ 13100 13200 13150 13150 13050 12550 15150 14984

  پودر چربی

  ۹۵-۰۸-۰۵ 42000 45000 43500 43500 36500 36500 37313 39500

  کربنات کلسیم

  ۹۵-۰۸-۰۵ 600 700 650 650 650 650 665 475

  سبوس گندم

  ۹۵-۰۸-۰۵ 5800 6500 6150 6150 6125 5757 6817 8025

  سبوس برنج

  ۹۵-۰۸-۰۵ 700 1000 842 842 800 817 2067 2317

  گندم

  ۹۵-۰۸-۰۵ 9800 12550 10985 10985 10930 10658 10300 10038

  جو

  ۹۵-۰۸-۰۵ 7500 8400 7905 7905 7788 7421 8710 9732

  یونجه

  ۹۵-۰۸-۰۵ 6500 9500 7900 7900 7357 7175 8717 7650

  کاه

  ۹۵-۰۸-۰۵ 2300 2400 2350 2350 2350 2350 3350 4900

  باگاس

  ۹۵-۰۸-۰۳ 2100 2150 2125 2125 2475
  دسترسی سریع به قیمت
  در تاریخ :
  مقایسه با :
  مشخصات تاریخ قیمت روز در سال گذشته روز در 2 سال گذشته
  جوجه یکروزه گوشتی ۹۴-۰۸-۰۶ 13750 5527 12272
  نمودار محصولات

  جوجه یکروزه گوشتی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 13700 16700 16025
  ۹۵-۰۸-۰۴ 13700 16700 16117
  ۹۵-۰۸-۰۲ 13000 16000 15325
  ۹۵-۰۸-۰۱ 12500 15500 14917
  ۹۵-۰۷-۲۸ 11500 14500 13825
  ۹۵-۰۷-۲۷ 11200 13700 13173
  ۹۵-۰۷-۲۵ 10700 13200 12600


  پولت
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 97000 105000 101500
  ۹۵-۰۸-۰۴ 97000 105000 101500
  ۹۵-۰۸-۰۳ 97000 105000 101500
  ۹۵-۰۸-۰۲ 97000 105000 101500
  ۹۵-۰۸-۰۱ 97000 105000 101500
  ۹۵-۰۷-۲۸ 97000 105000 101500
  ۹۵-۰۷-۲۷ 97000 105000 101500


  جوجه یکروزه تخمگذار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۸-۰۴ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۸-۰۲ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۸-۰۱ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۷-۲۸ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۷-۲۷ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۷-۲۵ 28000 31000 29500


  تخم مرغ
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 32500 38500 35278
  ۹۵-۰۸-۰۴ 32500 38500 35278
  ۹۵-۰۸-۰۳ 31500 36500 33535
  ۹۵-۰۸-۰۲ 31000 35500 33125
  ۹۵-۰۸-۰۱ 30500 35000 33007
  ۹۵-۰۷-۲۹ 31500 35500 33292
  ۹۵-۰۷-۲۸ 31500 35500 33285


  مرغ زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 40000 46000 43524
  ۹۵-۰۸-۰۴ 41500 46000 44264
  ۹۵-۰۸-۰۳ 41000 47000 44364
  ۹۵-۰۸-۰۲ 40000 48000 44044
  ۹۵-۰۸-۰۱ 40000 45000 43274
  ۹۵-۰۷-۲۹ 38500 45000 41884
  ۹۵-۰۷-۲۸ 38500 45000 41418


  مرغ کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 55000 73500 63745
  ۹۵-۰۸-۰۴ 58000 73500 64400
  ۹۵-۰۸-۰۳ 56000 72000 64676
  ۹۵-۰۸-۰۲ 56000 72000 64526
  ۹۵-۰۸-۰۱ 56000 70000 63327
  ۹۵-۰۷-۲۹ 51500 70000 61491
  ۹۵-۰۷-۲۸ 51500 70000 60747


  کنجاله سویا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 13300 15000 14291
  ۹۵-۰۸-۰۴ 13500 15000 14310
  ۹۵-۰۸-۰۳ 13500 15000 14310
  ۹۵-۰۸-۰۲ 13500 15000 14310
  ۹۵-۰۸-۰۱ 13500 15000 14305
  ۹۵-۰۷-۲۸ 13500 15000 14305
  ۹۵-۰۷-۲۷ 13500 15000 14305


  ذرت
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 8100 8400 8238
  ۹۵-۰۸-۰۴ 8100 8500 8300
  ۹۵-۰۸-۰۳ 8200 8550 8375
  ۹۵-۰۸-۰۲ 8350 8700 8513
  ۹۵-۰۸-۰۱ 8300 8900 8588
  ۹۵-۰۷-۲۸ 8300 8750 8550
  ۹۵-۰۷-۲۷ 8350 8950 8675


  دام زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 110000 140000 125250
  ۹۵-۰۸-۰۴ 110000 140000 125250
  ۹۵-۰۸-۰۳ 105000 140000 124750
  ۹۵-۰۸-۰۲ 105000 140000 124750
  ۹۵-۰۸-۰۱ 105000 140000 124750
  ۹۵-۰۷-۲۸ 105000 145000 126521
  ۹۵-۰۷-۲۷ 105000 145000 126521


  دام کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 210000 330000 265417
  ۹۵-۰۸-۰۴ 210000 330000 265417
  ۹۵-۰۸-۰۳ 205000 330000 266667
  ۹۵-۰۸-۰۲ 205000 330000 266667
  ۹۵-۰۸-۰۱ 205000 330000 266667
  ۹۵-۰۷-۲۸ 205000 330000 266667
  ۹۵-۰۷-۲۷ 205000 330000 266667


  گوشت منجمد
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 208000 235000 221400
  ۹۵-۰۸-۰۴ 210000 233000 221300
  ۹۵-۰۸-۰۳ 210000 233000 221300
  ۹۵-۰۸-۰۲ 211000 233000 222500
  ۹۵-۰۸-۰۱ 211000 233000 222500
  ۹۵-۰۷-۲۸ 215000 236000 225500
  ۹۵-۰۷-۲۷ 215000 236000 225500


  گوشت مرغ مادر
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 40000 57500 47572
  ۹۵-۰۸-۰۴ 40000 57500 47572
  ۹۵-۰۸-۰۳ 40000 57500 47572
  ۹۵-۰۸-۰۲ 40000 57500 47572
  ۹۵-۰۸-۰۱ 40000 57500 47572
  ۹۵-۰۷-۲۸ 40000 57500 47572
  ۹۵-۰۷-۲۷ 40000 57500 47572


  کنجاله کلزا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 11200 11500 11382
  ۹۵-۰۸-۰۴ 11200 11500 11382
  ۹۵-۰۸-۰۳ 11200 11500 11382
  ۹۵-۰۸-۰۲ 11200 11500 11382
  ۹۵-۰۸-۰۱ 11000 11500 11282
  ۹۵-۰۷-۲۸ 11000 11500 11282
  ۹۵-۰۷-۲۷ 11000 11500 11282


  کنجاله تخم پنبه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 13700 14800 14250
  ۹۵-۰۸-۰۴ 13700 14800 14250
  ۹۵-۰۸-۰۳ 13700 14800 14250
  ۹۵-۰۸-۰۲ 13700 14800 14250
  ۹۵-۰۸-۰۱ 13700 14800 14250
  ۹۵-۰۷-۲۷ 13700 14800 14250
  ۹۵-۰۷-۲۶ 13700 14800 14250


  کنجاله آفتابگردان
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 7800 9000 8400
  ۹۵-۰۸-۰۴ 7800 9000 8400
  ۹۵-۰۸-۰۳ 7800 9000 8400
  ۹۵-۰۸-۰۲ 7800 9000 8400
  ۹۵-۰۸-۰۱ 7800 9000 8400
  ۹۵-۰۷-۲۷ 7800 9000 8400
  ۹۵-۰۷-۲۶ 7800 9000 8400


  پودر ماهی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 20000 65000 38667
  ۹۵-۰۸-۰۴ 20000 65000 38667
  ۹۵-۰۸-۰۳ 20000 65000 38667
  ۹۵-۰۸-۰۲ 20000 65000 38667
  ۹۵-۰۸-۰۱ 20000 65000 38667
  ۹۵-۰۷-۲۸ 20000 65000 38667
  ۹۵-۰۷-۲۷ 20000 65000 38667


  متیونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 145500 146500 146000
  ۹۵-۰۸-۰۴ 146500 147500 147000
  ۹۵-۰۸-۰۳ 147000 148000 147500
  ۹۵-۰۸-۰۲ 148000 149000 148500
  ۹۵-۰۸-۰۱ 149000 150000 149500
  ۹۵-۰۷-۲۸ 150000 151000 150500
  ۹۵-۰۷-۲۷ 150000 151000 150500


  لیزین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 61000 62000 61500
  ۹۵-۰۸-۰۴ 62000 63000 62500
  ۹۵-۰۸-۰۳ 63000 64000 63500
  ۹۵-۰۸-۰۲ 63500 64500 64000
  ۹۵-۰۸-۰۱ 65000 66000 65500
  ۹۵-۰۷-۲۸ 67000 68000 67500
  ۹۵-۰۷-۲۷ 67000 68000 67500


  ترئونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 68000 69000 68500
  ۹۵-۰۸-۰۴ 68000 69000 68500
  ۹۵-۰۸-۰۳ 68000 69000 68500
  ۹۵-۰۸-۰۲ 68500 69500 69000
  ۹۵-۰۸-۰۱ 68500 69500 69000
  ۹۵-۰۷-۲۸ 68500 69500 69000
  ۹۵-۰۷-۲۷ 68500 69500 69000


  کولین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 29000 30000 29500
  ۹۵-۰۸-۰۴ 29000 30000 29500
  ۹۵-۰۸-۰۳ 29000 30000 29500
  ۹۵-۰۸-۰۲ 29000 30000 29500
  ۹۵-۰۸-۰۱ 29000 30000 29500
  ۹۵-۰۷-۲۷ 29000 30000 29500
  ۹۵-۰۷-۲۶ 29000 30000 29500


  جوجه یکروزه بوقلمون
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۸-۰۴ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۸-۰۳ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۸-۰۲ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۸-۰۱ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۷-۲۸ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۷-۲۷ 110000 115000 112500


  بوقلمون زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 59000 61000 60000
  ۹۵-۰۸-۰۴ 59000 61000 60000
  ۹۵-۰۸-۰۳ 59000 61000 60000
  ۹۵-۰۸-۰۲ 59000 61000 60000
  ۹۵-۰۸-۰۱ 59000 61000 60000
  ۹۵-۰۷-۲۸ 64000 66000 65000
  ۹۵-۰۷-۲۷ 64000 66000 65000


  بوقلمون کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 85000 87000 86000
  ۹۵-۰۸-۰۴ 85000 87000 86000
  ۹۵-۰۸-۰۳ 85000 87000 86000
  ۹۵-۰۸-۰۲ 85000 87000 86000
  ۹۵-۰۸-۰۱ 85000 87000 86000
  ۹۵-۰۷-۲۸ 90000 92000 91000
  ۹۵-۰۷-۲۷ 90000 92000 91000


  فسفات
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 19000 22000 20000
  ۹۵-۰۸-۰۴ 19000 22000 20000
  ۹۵-۰۸-۰۳ 19000 22000 20000
  ۹۵-۰۸-۰۲ 19000 22000 20000
  ۹۵-۰۸-۰۱ 19000 22000 20000
  ۹۵-۰۷-۲۸ 19000 22000 20459
  ۹۵-۰۷-۲۷ 19000 22000 20459


  جوش شیرین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 13100 13200 13150
  ۹۵-۰۸-۰۴ 13100 13200 13150
  ۹۵-۰۸-۰۳ 13100 13200 13150
  ۹۵-۰۸-۰۲ 13100 13200 13150
  ۹۵-۰۸-۰۱ 13100 13200 13150
  ۹۵-۰۷-۲۸ 13000 13100 13050
  ۹۵-۰۷-۲۷ 13000 13100 13050


  پودر چربی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 42000 45000 43500
  ۹۵-۰۸-۰۴ 33000 40000 36500
  ۹۵-۰۸-۰۳ 33000 40000 36500
  ۹۵-۰۸-۰۲ 33000 40000 36500
  ۹۵-۰۸-۰۱ 33000 40000 36500
  ۹۵-۰۷-۲۸ 33000 40000 36500
  ۹۵-۰۷-۲۷ 33000 40000 36500


  کربنات کلسیم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 600 700 650
  ۹۵-۰۸-۰۴ 600 700 650
  ۹۵-۰۸-۰۳ 600 700 650
  ۹۵-۰۸-۰۲ 600 700 650
  ۹۵-۰۸-۰۱ 600 700 650
  ۹۵-۰۷-۲۸ 600 700 650
  ۹۵-۰۷-۲۷ 600 700 650


  سبوس گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 5800 6500 6150
  ۹۵-۰۸-۰۴ 5800 6500 6150
  ۹۵-۰۸-۰۳ 5800 6500 6150
  ۹۵-۰۸-۰۲ 5800 6500 6150
  ۹۵-۰۸-۰۱ 5800 6500 6150
  ۹۵-۰۷-۲۸ 5800 6500 6125
  ۹۵-۰۷-۲۷ 5800 6500 6125


  سبوس برنج
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 700 1000 842
  ۹۵-۰۸-۰۴ 700 1000 842
  ۹۵-۰۸-۰۳ 700 1000 842
  ۹۵-۰۸-۰۲ 700 1000 842
  ۹۵-۰۸-۰۱ 700 1000 842
  ۹۵-۰۷-۲۸ 550 1000 800
  ۹۵-۰۷-۲۷ 550 1000 800


  گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 9800 12550 10985
  ۹۵-۰۸-۰۴ 9800 12550 10985
  ۹۵-۰۸-۰۳ 9800 12550 10985
  ۹۵-۰۸-۰۲ 9800 12550 10985
  ۹۵-۰۸-۰۱ 9800 12550 10985
  ۹۵-۰۷-۲۸ 9800 12300 10930
  ۹۵-۰۷-۲۷ 9800 12300 10930


  جو
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 7500 8400 7905
  ۹۵-۰۸-۰۴ 7500 8400 7905
  ۹۵-۰۸-۰۳ 7500 8400 7905
  ۹۵-۰۸-۰۲ 7500 8400 7905
  ۹۵-۰۸-۰۱ 7500 8400 7955
  ۹۵-۰۷-۲۸ 7500 8400 7788
  ۹۵-۰۷-۲۷ 7500 8400 7825


  یونجه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 6500 9500 7900
  ۹۵-۰۸-۰۴ 6500 9500 7900
  ۹۵-۰۸-۰۳ 6500 9500 7900
  ۹۵-۰۸-۰۲ 6500 9500 7900
  ۹۵-۰۸-۰۱ 6500 9500 7900
  ۹۵-۰۷-۲۸ 6500 8050 7357
  ۹۵-۰۷-۲۷ 6500 8050 7357


  کاه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۵ 2300 2400 2350
  ۹۵-۰۸-۰۴ 2300 2400 2350
  ۹۵-۰۸-۰۳ 2300 2400 2350
  ۹۵-۰۸-۰۲ 2300 2400 2350
  ۹۵-۰۸-۰۱ 2300 2400 2350
  ۹۵-۰۷-۲۸ 2300 2400 2350
  ۹۵-۰۷-۲۷ 2300 2400 2350


  باگاس
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۸-۰۳ 2100 2150 2125


  تبلیغات سفارش
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  ۱۳۹۵ - ١٣٨٥ ©
  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه فن آوری اطلاعاتی و ارتباطات صنعت مرغداری است.
  این پایگاه اطلاع رسانی با مجوز 92/26226 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به فعالیت می باشد
  این پایگاه تابع قوانین مطبوعات جمهوری اسلامی ایران می باشد
  برداشت از مطالب این سایت تنها با ذکر نام I.T.P مجاز می باشد.
  موسسه I.T.P هیچگونه شعبه و یا نمایندگی ندارد.
  مدیر مسئول:سید علی حسینی