عضویت سریع
زمینه فعالیت
ایمیل
تلفن همراه
 
بخش داخلی بخش جهانی
 • دام زنده
 • دام کشتار
 • گوشت منجمد
 • نمودار گیری (میانگین)
  نمودار :
  از : تا :
  مقایسه با :
  مقایسه با سال گذشته:
  جدول قیمت ها
  چاپ
  محصول تاریخ حداقل
  امروز
  حداکثر
  امروز
  میانگین
  امروز
  میانگین
  دیروز
  امروز در
  هفته گذشته
  امروز در
  ماه گذشته
  امروز در
  سال گذشته
  امروز در دو
  سال گذشته

  جوجه یکروزه گوشتی

  ۹۵-۰۴-۰۹ 14000 16500 15796 15796 14193 11325 5417 10563

  جوجه یکروزه تخمگذار

  ۹۵-۰۴-۰۹ 28000 31000 29500 29500 29500 29500 25000 25000

  پولت

  ۹۵-۰۴-۰۹ 95000 107000 101500 101500 101500

  تخم مرغ

  ۹۵-۰۴-۱۰ 26000 30000 28507 28869 27488 29098 26014 31071

  مرغ زنده

  ۹۵-۰۴-۱۰ 46000 55000 51091 51174 49284 44304 38834 46662

  مرغ کشتار

  ۹۵-۰۴-۱۰ 66000 83500 73685 73736 71331 64888 57574 67415

  کنجاله سویا

  ۹۵-۰۴-۰۹ 13600 15200 14271 14271 14025 14682 14841 17984

  ذرت

  ۹۵-۰۴-۰۹ 8550 9600 9217 9217 8417 7550 7550 9817

  دام زنده

  ۹۵-۰۴-۰۹ 100000 125000 109250 109250 108792 107500 108650 104000

  دام کشتار

  ۹۵-۰۴-۰۹ 195000 285000 236542 236542 232625 233250 226000 211250

  گوشت منجمد

  ۹۵-۰۴-۰۹ 176500 208000 188850 188850 187550 182688 221000 171834

  گوشت مرغ مادر

  ۹۵-۰۴-۰۹ 31500 45500 37358 37358 36143 34893 37358 46000

  کنجاله کلزا

  ۹۵-۰۴-۰۹ 11600 12100 11917 11917 12100 13600 10300 13075

  کنجاله تخم پنبه

  ۹۵-۰۴-۰۹ 13100 15200 14234 14234 14900 14900 13975

  کنجاله آفتابگردان

  ۹۵-۰۴-۰۹ 8700 10150 9425 9425 9950 9950 10300

  پودر ماهی

  ۹۵-۰۴-۰۹ 20000 69000 40167 40167 40167 40167 40500 38250

  متیونین

  ۹۵-۰۴-۰۹ 142000 143000 142500 142500 144500 150000 237000 144000

  لیزین

  ۹۵-۰۴-۰۹ 72500 73500 73000 73000 77500 88500 51000 67000

  ترئونین

  ۹۵-۰۴-۰۹ 70000 71000 70500 70500 70500 70000 167500

  کولین

  ۹۵-۰۴-۰۹ 43500 44500 44000 44000 43500 45000 34250

  جوجه یکروزه بوقلمون

  ۹۵-۰۴-۰۹ 110000 115000 112500 112500 112500 110000 85000 93000

  بوقلمون زنده

  ۹۵-۰۴-۰۹ 110000 112000 111000 111000 111000 91500 66500 54500

  بوقلمون کشتار

  ۹۵-۰۴-۰۹ 145000 150000 147500 147500 147500 122500 92500 79500

  فسفات

  ۹۵-۰۴-۰۹ 19500 22500 21067 21067 21150 21150 20822 17275

  جوش شیرین

  ۹۵-۰۴-۰۹ 13000 13100 13050 13050 13350 16900 13917 17400

  پودر چربی

  ۹۵-۰۴-۰۹ 33000 40000 36500 36500 33500 33500 39500 41000

  کربنات کلسیم

  ۹۵-۰۴-۰۹ 600 700 650 650 650 650 475 463

  سبوس گندم

  ۹۵-۰۴-۰۹ 5150 6600 5975 5975 5938 6182 7300 6584

  سبوس برنج

  ۹۵-۰۴-۰۹ 700 1300 1000 1000 1338 1392 3159 3250

  گندم

  ۹۵-۰۴-۰۹ 8450 12400 10800 10800 10834 11500 11134 10410

  جو

  ۹۵-۰۴-۰۹ 6500 8100 7384 7384 7550 7415 8484 8700

  یونجه

  ۹۵-۰۴-۰۹ 6000 7900 7082 7082 7050 7075 8600 6017

  کاه

  ۹۵-۰۴-۰۹ 3000 3100 3050 3050 3050 2550 3800 2950

  باگاس

  ۹۵-۰۴-۰۶ 2100 2150 2125 2125 2475
  دسترسی سریع به قیمت
  در تاریخ :
  مقایسه با :
  مشخصات تاریخ قیمت روز در سال گذشته روز در 2 سال گذشته
  جوجه یکروزه گوشتی ۹۴-۰۴-۱۰ 6417 10563 9893
  نمودار محصولات

  جوجه یکروزه گوشتی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 14000 16500 15796
  ۹۵-۰۴-۰۸ 13500 16200 15535
  ۹۵-۰۴-۰۶ 13300 15800 15074
  ۹۵-۰۴-۰۵ 13000 15500 14917
  ۹۵-۰۴-۰۲ 12500 14800 14193
  ۹۵-۰۴-۰۱ 12000 14500 13945
  ۹۵-۰۳-۳۰ 11500 14500 13524


  پولت
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 95000 107000 101500
  ۹۵-۰۴-۰۸ 95000 107000 101500
  ۹۵-۰۴-۰۶ 95000 107000 101500
  ۹۵-۰۴-۰۵ 95000 107000 101500
  ۹۵-۰۴-۰۲ 95000 107000 101500
  ۹۵-۰۴-۰۱ 95000 107000 101500


  جوجه یکروزه تخمگذار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۴-۰۸ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۴-۰۶ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۴-۰۵ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۴-۰۲ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۴-۰۱ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۳-۳۰ 28000 31000 29500


  تخم مرغ
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۱۰ 26000 30000 28507
  ۹۵-۰۴-۰۹ 26500 30500 28869
  ۹۵-۰۴-۰۸ 27500 30500 28969
  ۹۵-۰۴-۰۶ 27000 30500 28519
  ۹۵-۰۴-۰۵ 26000 29500 28044
  ۹۵-۰۴-۰۳ 25500 29000 27488
  ۹۵-۰۴-۰۲ 25000 28500 27063


  مرغ زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۱۰ 46000 55000 51091
  ۹۵-۰۴-۰۹ 46000 56000 51174
  ۹۵-۰۴-۰۸ 47000 55500 50947
  ۹۵-۰۴-۰۶ 47000 54000 50407
  ۹۵-۰۴-۰۵ 47000 53500 49944
  ۹۵-۰۴-۰۳ 44000 53000 49284
  ۹۵-۰۴-۰۲ 43000 52000 48304


  مرغ کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۱۰ 66000 83500 73685
  ۹۵-۰۴-۰۹ 66000 85000 73736
  ۹۵-۰۴-۰۸ 67000 85000 73345
  ۹۵-۰۴-۰۶ 66300 81500 72718
  ۹۵-۰۴-۰۵ 65000 81500 72020
  ۹۵-۰۴-۰۳ 63000 80000 71331
  ۹۵-۰۴-۰۲ 62000 80000 70371


  کنجاله سویا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 13600 15200 14271
  ۹۵-۰۴-۰۸ 13600 15100 14183
  ۹۵-۰۴-۰۶ 13600 15100 14178
  ۹۵-۰۴-۰۵ 13600 15100 14178
  ۹۵-۰۴-۰۲ 13500 14800 14025
  ۹۵-۰۴-۰۱ 13500 15000 14113
  ۹۵-۰۳-۳۱ 13500 15100 14120


  ذرت
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 8550 9600 9217
  ۹۵-۰۴-۰۸ 8550 9600 9217
  ۹۵-۰۴-۰۶ 8550 9600 9217
  ۹۵-۰۴-۰۵ 8550 9600 9217
  ۹۵-۰۴-۰۱ 7650 8850 8417
  ۹۵-۰۳-۳۱ 7600 8800 8367
  ۹۵-۰۳-۳۰ 7500 8650 8242


  دام زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 100000 125000 109250
  ۹۵-۰۴-۰۸ 100000 125000 109250
  ۹۵-۰۴-۰۶ 100000 125000 109250
  ۹۵-۰۴-۰۵ 100000 125000 109400
  ۹۵-۰۴-۰۲ 100000 125000 108792
  ۹۵-۰۴-۰۱ 100000 125000 108792
  ۹۵-۰۳-۳۱ 100000 125000 108792


  دام کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 195000 285000 236542
  ۹۵-۰۴-۰۸ 195000 285000 236542
  ۹۵-۰۴-۰۶ 195000 285000 236542
  ۹۵-۰۴-۰۵ 195000 285000 236750
  ۹۵-۰۴-۰۲ 185000 285000 232625
  ۹۵-۰۴-۰۱ 185000 285000 232625
  ۹۵-۰۳-۳۱ 185000 285000 232625


  گوشت منجمد
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 176500 208000 188850
  ۹۵-۰۴-۰۸ 176500 208000 188850
  ۹۵-۰۴-۰۶ 176500 205000 187550
  ۹۵-۰۴-۰۵ 176500 205000 187550
  ۹۵-۰۴-۰۲ 176500 205000 187550
  ۹۵-۰۴-۰۱ 176500 205000 187550
  ۹۵-۰۳-۳۱ 177000 205000 187800


  گوشت مرغ مادر
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 31500 45500 37358
  ۹۵-۰۴-۰۸ 30500 43500 36143
  ۹۵-۰۴-۰۶ 30500 43500 36143
  ۹۵-۰۴-۰۲ 30500 43500 36143
  ۹۵-۰۴-۰۱ 30500 43500 36143
  ۹۵-۰۳-۳۱ 30500 43500 36143
  ۹۵-۰۳-۳۰ 28500 43000 34893


  کنجاله کلزا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 11600 12100 11917
  ۹۵-۰۴-۰۸ 11250 12550 12000
  ۹۵-۰۴-۰۶ 11250 12550 12050
  ۹۵-۰۴-۰۵ 11250 12550 12050
  ۹۵-۰۴-۰۲ 12000 12300 12100
  ۹۵-۰۴-۰۱ 12000 12300 12100
  ۹۵-۰۳-۳۱ 11800 12300 12034


  کنجاله تخم پنبه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 13100 15200 14234
  ۹۵-۰۴-۰۸ 13100 15200 14234
  ۹۵-۰۴-۰۶ 13100 15200 14234
  ۹۵-۰۴-۰۵ 13100 15200 14234
  ۹۵-۰۴-۰۲ 14600 15200 14900
  ۹۵-۰۴-۰۱ 14600 15200 14900
  ۹۵-۰۳-۳۱ 14600 15200 14900


  کنجاله آفتابگردان
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 8700 10150 9425
  ۹۵-۰۴-۰۸ 8700 10150 9425
  ۹۵-۰۴-۰۶ 8700 10150 9425
  ۹۵-۰۴-۰۵ 8700 10150 9425
  ۹۵-۰۴-۰۲ 9750 10150 9950
  ۹۵-۰۴-۰۱ 9750 10150 9950
  ۹۵-۰۳-۳۱ 9750 10150 9950


  پودر ماهی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 20000 69000 40167
  ۹۵-۰۴-۰۸ 20000 69000 40167
  ۹۵-۰۴-۰۶ 20000 69000 40167
  ۹۵-۰۴-۰۵ 20000 69000 40167
  ۹۵-۰۴-۰۲ 20000 69000 40167
  ۹۵-۰۴-۰۱ 20000 69000 40167
  ۹۵-۰۳-۳۱ 20000 69000 40167


  متیونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 142000 143000 142500
  ۹۵-۰۴-۰۸ 141500 142500 142000
  ۹۵-۰۴-۰۶ 142000 143000 142500
  ۹۵-۰۴-۰۵ 142000 143000 142500
  ۹۵-۰۴-۰۲ 144000 145000 144500
  ۹۵-۰۴-۰۱ 144500 145500 145000
  ۹۵-۰۳-۳۱ 142500 143500 143000


  لیزین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 72500 73500 73000
  ۹۵-۰۴-۰۸ 73000 74000 73500
  ۹۵-۰۴-۰۶ 76500 77500 77000
  ۹۵-۰۴-۰۵ 77000 78000 77500
  ۹۵-۰۴-۰۲ 77000 78000 77500
  ۹۵-۰۴-۰۱ 78500 79500 79000
  ۹۵-۰۳-۳۱ 79500 80500 80000


  ترئونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 70000 71000 70500
  ۹۵-۰۴-۰۸ 70000 71000 70500
  ۹۵-۰۴-۰۶ 70000 71000 70500
  ۹۵-۰۴-۰۵ 70000 71000 70500
  ۹۵-۰۴-۰۲ 70000 71000 70500
  ۹۵-۰۴-۰۱ 70000 71000 70500
  ۹۵-۰۳-۳۱ 70000 71000 70500


  کولین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 43500 44500 44000
  ۹۵-۰۴-۰۸ 43500 44500 44000
  ۹۵-۰۴-۰۶ 43000 44000 43500
  ۹۵-۰۴-۰۵ 43000 44000 43500
  ۹۵-۰۴-۰۲ 43000 44000 43500
  ۹۵-۰۴-۰۱ 43000 44000 43500
  ۹۵-۰۳-۳۱ 43000 44000 43500


  جوجه یکروزه بوقلمون
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۴-۰۸ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۴-۰۶ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۴-۰۵ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۴-۰۲ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۴-۰۱ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۳-۳۱ 110000 115000 112500


  بوقلمون زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 110000 112000 111000
  ۹۵-۰۴-۰۸ 110000 112000 111000
  ۹۵-۰۴-۰۶ 110000 112000 111000
  ۹۵-۰۴-۰۵ 110000 112000 111000
  ۹۵-۰۴-۰۲ 110000 112000 111000
  ۹۵-۰۴-۰۱ 110000 112000 111000
  ۹۵-۰۳-۳۱ 110000 112000 111000


  بوقلمون کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 145000 150000 147500
  ۹۵-۰۴-۰۸ 145000 150000 147500
  ۹۵-۰۴-۰۶ 145000 150000 147500
  ۹۵-۰۴-۰۵ 145000 150000 147500
  ۹۵-۰۴-۰۲ 145000 150000 147500
  ۹۵-۰۴-۰۱ 145000 150000 147500
  ۹۵-۰۳-۳۱ 145000 150000 147500


  فسفات
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 19500 22500 21067
  ۹۵-۰۴-۰۸ 19500 22500 21067
  ۹۵-۰۴-۰۶ 19500 22500 21067
  ۹۵-۰۴-۰۵ 19500 22500 21067
  ۹۵-۰۴-۰۲ 20000 22500 21150
  ۹۵-۰۴-۰۱ 20000 22500 21150
  ۹۵-۰۳-۳۱ 20000 22500 21150


  جوش شیرین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 13000 13100 13050
  ۹۵-۰۴-۰۸ 13000 13100 13050
  ۹۵-۰۴-۰۶ 13000 13100 13050
  ۹۵-۰۴-۰۵ 13000 13100 13050
  ۹۵-۰۴-۰۲ 13300 13400 13350
  ۹۵-۰۴-۰۱ 13300 13400 13350
  ۹۵-۰۳-۳۱ 13300 13400 13350


  پودر چربی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 33000 40000 36500
  ۹۵-۰۴-۰۸ 33000 40000 36500
  ۹۵-۰۴-۰۶ 33000 40000 36500
  ۹۵-۰۴-۰۵ 33000 40000 36500
  ۹۵-۰۴-۰۲ 30000 37000 33500
  ۹۵-۰۴-۰۱ 30000 37000 33500
  ۹۵-۰۳-۳۱ 30000 37000 33500


  کربنات کلسیم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 600 700 650
  ۹۵-۰۴-۰۸ 600 700 650
  ۹۵-۰۴-۰۶ 600 700 650
  ۹۵-۰۴-۰۵ 600 700 650
  ۹۵-۰۴-۰۲ 600 700 650
  ۹۵-۰۴-۰۱ 600 700 650
  ۹۵-۰۳-۳۱ 600 700 650


  سبوس گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 5150 6600 5975
  ۹۵-۰۴-۰۸ 5150 6600 5975
  ۹۵-۰۴-۰۶ 5150 6600 5975
  ۹۵-۰۴-۰۵ 5150 6600 5975
  ۹۵-۰۴-۰۲ 5100 6600 5938
  ۹۵-۰۴-۰۱ 5100 6600 5938
  ۹۵-۰۳-۳۱ 5100 6600 5938


  سبوس برنج
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 700 1300 1000
  ۹۵-۰۴-۰۸ 700 1300 1000
  ۹۵-۰۴-۰۶ 700 1300 1000
  ۹۵-۰۴-۰۵ 700 1300 1000
  ۹۵-۰۴-۰۲ 1300 1400 1338
  ۹۵-۰۴-۰۱ 1300 1400 1338
  ۹۵-۰۳-۳۱ 1300 1400 1338


  گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 8450 12400 10800
  ۹۵-۰۴-۰۸ 8450 12400 10800
  ۹۵-۰۴-۰۶ 8450 12400 10800
  ۹۵-۰۴-۰۵ 8450 12400 10800
  ۹۵-۰۴-۰۲ 8450 12400 10834
  ۹۵-۰۴-۰۱ 8450 12400 10834
  ۹۵-۰۳-۳۱ 8450 12400 10834


  جو
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 6500 8100 7384
  ۹۵-۰۴-۰۸ 6500 8100 7384
  ۹۵-۰۴-۰۶ 6500 8100 7384
  ۹۵-۰۴-۰۵ 6500 8100 7384
  ۹۵-۰۴-۰۲ 7000 8100 7550
  ۹۵-۰۴-۰۱ 6900 8100 7510
  ۹۵-۰۳-۳۱ 6900 8100 7510


  یونجه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 6000 7900 7082
  ۹۵-۰۴-۰۸ 6000 7900 7082
  ۹۵-۰۴-۰۶ 6000 7900 7082
  ۹۵-۰۴-۰۵ 6000 7900 7082
  ۹۵-۰۴-۰۲ 6000 7800 7050
  ۹۵-۰۴-۰۱ 6000 7800 7050
  ۹۵-۰۳-۳۱ 6000 7800 7050


  کاه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۹ 3000 3100 3050
  ۹۵-۰۴-۰۸ 3000 3100 3050
  ۹۵-۰۴-۰۶ 3000 3100 3050
  ۹۵-۰۴-۰۵ 3000 3100 3050
  ۹۵-۰۴-۰۲ 3000 3100 3050
  ۹۵-۰۴-۰۱ 3000 3100 3050
  ۹۵-۰۳-۳۱ 3000 3100 3050


  باگاس
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۴-۰۶ 2100 2150 2125
  ۹۵-۰۴-۰۵ 2100 2150 2125


  تبلیغات سفارش
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  ۱۳۹۵ - ١٣٨٥ ©
  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه فن آوری اطلاعاتی و ارتباطات صنعت مرغداری است.
  این پایگاه اطلاع رسانی با مجوز 92/26226 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به فعالیت می باشد
  این پایگاه تابع قوانین مطبوعات جمهوری اسلامی ایران می باشد
  برداشت از مطالب این سایت تنها با ذکر نام I.T.P مجاز می باشد.
  موسسه I.T.P هیچگونه شعبه و یا نمایندگی ندارد.
  مدیر مسئول:سید علی حسینی