عضویت سریع
زمینه فعالیت
ایمیل
تلفن همراه
 
بخش داخلی بخش جهانی
 • دام زنده
 • دام کشتار
 • گوشت منجمد
 • نمودار گیری (میانگین)
  نمودار :
  از : تا :
  مقایسه با :
  مقایسه با سال گذشته:
  جدول قیمت ها
  چاپ
  محصول تاریخ حداقل
  امروز
  حداکثر
  امروز
  میانگین
  امروز
  میانگین
  دیروز
  امروز در
  هفته گذشته
  امروز در
  ماه گذشته
  امروز در
  سال گذشته
  امروز در دو
  سال گذشته

  جوجه یکروزه گوشتی

  ۹۴-۰۶-۰۸ 10000 12500 11917 11917 10417 7417 5785 11475

  جوجه یکروزه تخمگذار

  ۹۴-۰۶-۰۸ 24500 25500 25000 25000 25000 25000 26250 22000

  تخم مرغ

  ۹۴-۰۶-۰۹ 24000 27500 25737 26466 28709 24882 36646 38850

  مرغ زنده

  ۹۴-۰۶-۰۹ 42000 50500 45774 46584 45953 42094 45770 42786

  مرغ کشتار

  ۹۴-۰۶-۰۹ 59500 78000 67036 68092 66836 61336 65712 62262

  کنجاله سویا

  ۹۴-۰۶-۰۹ 13000 15050 13928 13939 13996 14514 16738 12975

  ذرت

  ۹۴-۰۶-۰۹ 6200 7750 6917 6917 7200 7359 9584 10300

  دام زنده

  ۹۴-۰۶-۰۹ 100000 130000 110600 110600 107850 112625 103938 102850

  دام کشتار

  ۹۴-۰۶-۰۹ 190000 260000 225600 225600 222500 229063 210313 209000

  گوشت منجمد

  ۹۴-۰۶-۰۹ 189000 197000 192100 193100 203100 188500 164450 171667

  گوشت مرغ مادر

  ۹۴-۰۶-۰۹ 34000 46000 39072 39072 39072 36786 40063 47250

  کنجاله کلزا

  ۹۴-۰۶-۰۹ 12250 13500 12875 12875 12875 8700 12150 10075

  کنجاله تخم پنبه

  ۹۴-۰۶-۰۹ 14100 14200 14150 14150 14150 13850 12825

  کنجاله آفتابگردان

  00:00:00 8750

  پودر ماهی

  ۹۴-۰۶-۰۹ 20000 69000 40167 40167 40167 40167 36875 37875

  متیونین

  ۹۴-۰۶-۰۹ 218000 219000 218500 218750 218000 228500 134500 170500

  لیزین

  ۹۴-۰۶-۰۹ 48500 49500 49000 49500 50000 54500 55500 64000

  ترئونین

  ۹۴-۰۶-۰۹ 99000 100000 99500 99500 99500 137250 69500

  کولین

  ۹۴-۰۶-۰۹ 31500 32500 32000 32500 32500 33500 35500

  جوجه یکروزه بوقلمون

  ۹۴-۰۶-۰۹ 80000 90000 85000 85000 85000 85000 86000 84500

  بوقلمون زنده

  ۹۴-۰۶-۰۹ 65000 67000 66000 66000 67500 72500 71500 54000

  بوقلمون کشتار

  ۹۴-۰۶-۰۹ 93000 95000 94000 94000 96000 101000 94500 74000

  فسفات

  ۹۴-۰۶-۰۹ 19000 22500 21236 21236 21236 20893 18143 20625

  جوش شیرین

  ۹۴-۰۶-۰۹ 10300 15700 13667 13667 13800 13917 17000 16000

  پودر چربی

  ۹۴-۰۶-۰۹ 37000 42000 39500 39500 39500 39500 40000 41667

  کربنات کلسیم

  ۹۴-۰۶-۰۹ 400 550 475 475 475 475 475 550

  سبوس گندم

  ۹۴-۰۶-۰۹ 6800 7700 7300 7300 7317 7584 8217 5513

  سبوس برنج

  ۹۴-۰۶-۰۹ 1700 2300 2050 2050 2375 3050 2750 2050

  گندم

  ۹۴-۰۶-۰۹ 9800 11600 11000 10830 11238 11134 10563 8033

  جو

  ۹۴-۰۶-۰۹ 8500 9600 8950 8738 8667 9020 9542 6491

  یونجه

  ۹۴-۰۶-۰۹ 8800 9100 8950 8950 8719 8675 6675 4869

  کاه

  ۹۴-۰۶-۰۹ 4500 4600 4550 4550 4550 4250 2875 1950

  باگاس

  ۹۴-۰۵-۳۱ 2450 2500 2475 2475 2475 2475 2300
  دسترسی سریع به قیمت
  در تاریخ :
  مقایسه با :
  مشخصات تاریخ قیمت روز در سال گذشته روز در 2 سال گذشته
  جوجه یکروزه گوشتی ۹۳-۰۶-۰۹ 6027 11475 6295
  نمودار محصولات

  جوجه یکروزه گوشتی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۸ 10000 12500 11917
  ۹۴-۰۶-۰۷ 9500 12000 11528
  ۹۴-۰۶-۰۴ 9500 12000 11417
  ۹۴-۰۶-۰۳ 9000 12000 11278
  ۹۴-۰۶-۰۱ 8500 11000 10417
  ۹۴-۰۵-۳۱ 8500 11000 10528
  ۹۴-۰۵-۲۸ 8500 11000 10417


  جوجه یکروزه تخمگذار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۸ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۶-۰۷ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۶-۰۴ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۶-۰۳ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۶-۰۱ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۵-۳۱ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۵-۲۸ 24500 25500 25000


  تخم مرغ
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۹ 24000 27500 25737
  ۹۴-۰۶-۰۸ 25000 28000 26466
  ۹۴-۰۶-۰۷ 25000 28500 26598
  ۹۴-۰۶-۰۵ 24500 29500 27695
  ۹۴-۰۶-۰۴ 25000 30500 28313
  ۹۴-۰۶-۰۳ 28500 32500 30459
  ۹۴-۰۶-۰۲ 26000 31500 28709


  مرغ زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۹ 42000 50500 45774
  ۹۴-۰۶-۰۸ 43500 50500 46584
  ۹۴-۰۶-۰۷ 42500 50500 46994
  ۹۴-۰۶-۰۵ 44000 50000 46838
  ۹۴-۰۶-۰۴ 42500 50000 47036
  ۹۴-۰۶-۰۳ 42500 50000 46679
  ۹۴-۰۶-۰۲ 40500 50000 45953


  مرغ کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۹ 59500 78000 67036
  ۹۴-۰۶-۰۸ 62000 78000 68092
  ۹۴-۰۶-۰۷ 62000 78000 68118
  ۹۴-۰۶-۰۵ 62000 75500 67874
  ۹۴-۰۶-۰۴ 62000 75500 67959
  ۹۴-۰۶-۰۳ 62000 74500 67777
  ۹۴-۰۶-۰۲ 59000 74500 66836


  کنجاله سویا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۹ 13000 15050 13928
  ۹۴-۰۶-۰۸ 13000 15050 13939
  ۹۴-۰۶-۰۷ 13000 15050 13960
  ۹۴-۰۶-۰۴ 13000 15050 14005
  ۹۴-۰۶-۰۳ 13000 15050 14010
  ۹۴-۰۶-۰۲ 12900 15050 13996
  ۹۴-۰۶-۰۱ 12900 15050 13996


  ذرت
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۹ 6200 7750 6917
  ۹۴-۰۶-۰۸ 6200 7750 6917
  ۹۴-۰۶-۰۷ 6350 7750 6984
  ۹۴-۰۶-۰۴ 6400 7750 7017
  ۹۴-۰۶-۰۳ 6500 7750 7084
  ۹۴-۰۶-۰۲ 6600 8000 7200
  ۹۴-۰۶-۰۱ 6600 8000 7200


  دام زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۹ 100000 130000 110600
  ۹۴-۰۶-۰۸ 100000 130000 110600
  ۹۴-۰۶-۰۷ 100000 130000 110600
  ۹۴-۰۶-۰۴ 95000 135000 107850
  ۹۴-۰۶-۰۳ 95000 135000 107850
  ۹۴-۰۶-۰۲ 95000 135000 107850
  ۹۴-۰۶-۰۱ 95000 135000 107850


  دام کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۹ 190000 260000 225600
  ۹۴-۰۶-۰۸ 190000 260000 225600
  ۹۴-۰۶-۰۷ 190000 260000 225600
  ۹۴-۰۶-۰۴ 190000 250000 222500
  ۹۴-۰۶-۰۳ 190000 250000 222500
  ۹۴-۰۶-۰۲ 190000 250000 222500
  ۹۴-۰۶-۰۱ 190000 250000 222500


  گوشت منجمد
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۹ 189000 197000 192100
  ۹۴-۰۶-۰۸ 190000 197000 193100
  ۹۴-۰۶-۰۷ 192000 199000 195100
  ۹۴-۰۶-۰۴ 196000 206000 200400
  ۹۴-۰۶-۰۳ 196000 206000 200400
  ۹۴-۰۶-۰۲ 198000 215000 203100
  ۹۴-۰۶-۰۱ 200000 221000 207900


  گوشت مرغ مادر
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۹ 34000 46000 39072
  ۹۴-۰۶-۰۸ 34000 46000 39072
  ۹۴-۰۶-۰۷ 34000 46000 39072
  ۹۴-۰۶-۰۴ 34000 46000 39072
  ۹۴-۰۶-۰۳ 34000 46000 39072
  ۹۴-۰۶-۰۲ 34000 46000 39072
  ۹۴-۰۶-۰۱ 34000 46000 39072


  کنجاله کلزا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۹ 12250 13500 12875
  ۹۴-۰۶-۰۸ 12250 13500 12875
  ۹۴-۰۶-۰۷ 12250 13500 12875
  ۹۴-۰۶-۰۴ 12250 13500 12875
  ۹۴-۰۶-۰۳ 12250 13500 12875
  ۹۴-۰۶-۰۲ 12250 13500 12875
  ۹۴-۰۶-۰۱ 12250 13500 12875


  کنجاله تخم پنبه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۹ 14100 14200 14150
  ۹۴-۰۶-۰۸ 14100 14200 14150
  ۹۴-۰۶-۰۷ 14100 14200 14150
  ۹۴-۰۶-۰۴ 14100 14200 14150
  ۹۴-۰۶-۰۳ 14100 14200 14150
  ۹۴-۰۶-۰۲ 14100 14200 14150
  ۹۴-۰۶-۰۱ 14100 14200 14150


  پودر ماهی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۹ 20000 69000 40167
  ۹۴-۰۶-۰۸ 20000 69000 40167
  ۹۴-۰۶-۰۷ 20000 69000 40167
  ۹۴-۰۶-۰۴ 20000 69000 40167
  ۹۴-۰۶-۰۳ 20000 69000 40167
  ۹۴-۰۶-۰۲ 20000 69000 40167
  ۹۴-۰۶-۰۱ 20000 69000 40167


  متیونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۹ 218000 219000 218500
  ۹۴-۰۶-۰۸ 218500 219000 218750
  ۹۴-۰۶-۰۷ 224000 228000 226000
  ۹۴-۰۶-۰۴ 220000 228000 224000
  ۹۴-۰۶-۰۳ 217500 218500 218000
  ۹۴-۰۶-۰۲ 217500 218500 218000
  ۹۴-۰۶-۰۱ 219000 219500 219250


  لیزین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۹ 48500 49500 49000
  ۹۴-۰۶-۰۸ 49000 50000 49500
  ۹۴-۰۶-۰۷ 48500 49500 49000
  ۹۴-۰۶-۰۴ 50000 50500 50250
  ۹۴-۰۶-۰۳ 49500 50500 50000
  ۹۴-۰۶-۰۲ 49500 50500 50000
  ۹۴-۰۶-۰۱ 49500 50500 50000


  ترئونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۹ 99000 100000 99500
  ۹۴-۰۶-۰۸ 99000 100000 99500
  ۹۴-۰۶-۰۷ 99000 100000 99500
  ۹۴-۰۶-۰۴ 99000 100000 99500
  ۹۴-۰۶-۰۳ 99000 100000 99500
  ۹۴-۰۶-۰۲ 99000 100000 99500
  ۹۴-۰۶-۰۱ 99000 100000 99500


  کولین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۹ 31500 32500 32000
  ۹۴-۰۶-۰۸ 32000 33000 32500
  ۹۴-۰۶-۰۷ 32000 33000 32500
  ۹۴-۰۶-۰۴ 32000 33000 32500
  ۹۴-۰۶-۰۳ 32000 33000 32500
  ۹۴-۰۶-۰۲ 32000 33000 32500
  ۹۴-۰۶-۰۱ 32000 33000 32500


  جوجه یکروزه بوقلمون
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۹ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۶-۰۸ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۶-۰۷ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۶-۰۵ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۶-۰۴ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۶-۰۳ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۶-۰۲ 80000 90000 85000


  بوقلمون زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۹ 65000 67000 66000
  ۹۴-۰۶-۰۸ 65000 67000 66000
  ۹۴-۰۶-۰۷ 65000 67000 66000
  ۹۴-۰۶-۰۵ 67000 68000 67500
  ۹۴-۰۶-۰۴ 67000 68000 67500
  ۹۴-۰۶-۰۳ 67000 68000 67500
  ۹۴-۰۶-۰۲ 67000 68000 67500


  بوقلمون کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۹ 93000 95000 94000
  ۹۴-۰۶-۰۸ 93000 95000 94000
  ۹۴-۰۶-۰۷ 93000 95000 94000
  ۹۴-۰۶-۰۵ 95000 97000 96000
  ۹۴-۰۶-۰۴ 95000 97000 96000
  ۹۴-۰۶-۰۳ 95000 97000 96000
  ۹۴-۰۶-۰۲ 95000 97000 96000


  فسفات
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۹ 19000 22500 21236
  ۹۴-۰۶-۰۸ 19000 22500 21236
  ۹۴-۰۶-۰۷ 19000 22500 21236
  ۹۴-۰۶-۰۵ 19000 22500 21236
  ۹۴-۰۶-۰۴ 19000 22500 21236
  ۹۴-۰۶-۰۳ 19000 22500 21236
  ۹۴-۰۶-۰۲ 19000 22500 21236


  جوش شیرین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۹ 10300 15700 13667
  ۹۴-۰۶-۰۸ 10300 15700 13667
  ۹۴-۰۶-۰۷ 10300 15700 13667
  ۹۴-۰۶-۰۴ 10300 15750 13700
  ۹۴-۰۶-۰۳ 10300 15850 13800
  ۹۴-۰۶-۰۲ 10300 15850 13800
  ۹۴-۰۶-۰۱ 10300 15850 13800


  پودر چربی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۹ 37000 42000 39500
  ۹۴-۰۶-۰۸ 37000 42000 39500
  ۹۴-۰۶-۰۷ 37000 42000 39500
  ۹۴-۰۶-۰۵ 37000 42000 39500
  ۹۴-۰۶-۰۴ 37000 42000 39500
  ۹۴-۰۶-۰۳ 37000 42000 39500
  ۹۴-۰۶-۰۲ 37000 42000 39500


  کربنات کلسیم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۹ 400 550 475
  ۹۴-۰۶-۰۸ 400 550 475
  ۹۴-۰۶-۰۷ 400 550 475
  ۹۴-۰۶-۰۵ 400 550 475
  ۹۴-۰۶-۰۴ 400 550 475
  ۹۴-۰۶-۰۳ 400 550 475
  ۹۴-۰۶-۰۲ 400 550 475


  سبوس گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۹ 6800 7700 7300
  ۹۴-۰۶-۰۸ 6800 7700 7300
  ۹۴-۰۶-۰۷ 6800 7700 7300
  ۹۴-۰۶-۰۴ 6800 7800 7317
  ۹۴-۰۶-۰۳ 6800 7800 7317
  ۹۴-۰۶-۰۲ 6800 7800 7317
  ۹۴-۰۶-۰۱ 6800 7800 7317


  سبوس برنج
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۹ 1700 2300 2050
  ۹۴-۰۶-۰۸ 1700 2300 2050
  ۹۴-۰۶-۰۷ 1700 2300 2050
  ۹۴-۰۶-۰۴ 2100 2700 2375
  ۹۴-۰۶-۰۳ 2100 2700 2375
  ۹۴-۰۶-۰۲ 2100 2700 2375
  ۹۴-۰۶-۰۱ 2100 2700 2375


  گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۹ 9800 11600 11000
  ۹۴-۰۶-۰۸ 9800 11600 10830
  ۹۴-۰۶-۰۷ 10100 11600 11075
  ۹۴-۰۶-۰۴ 10250 11600 11238
  ۹۴-۰۶-۰۳ 10250 11600 11238
  ۹۴-۰۶-۰۲ 10250 11600 11238
  ۹۴-۰۶-۰۱ 10250 11600 11238


  جو
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۹ 8500 9600 8950
  ۹۴-۰۶-۰۸ 7750 9600 8738
  ۹۴-۰۶-۰۷ 7750 9600 8738
  ۹۴-۰۶-۰۴ 8400 9600 9030
  ۹۴-۰۶-۰۳ 8300 9600 9010
  ۹۴-۰۶-۰۲ 7500 9600 8667
  ۹۴-۰۶-۰۱ 7500 9600 8667


  یونجه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۹ 8800 9100 8950
  ۹۴-۰۶-۰۸ 8800 9100 8950
  ۹۴-۰۶-۰۷ 8800 9100 8950
  ۹۴-۰۶-۰۴ 8500 8950 8719
  ۹۴-۰۶-۰۳ 8500 8950 8719
  ۹۴-۰۶-۰۲ 8500 8950 8719
  ۹۴-۰۶-۰۱ 8500 8950 8719


  کاه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۶-۰۹ 4500 4600 4550
  ۹۴-۰۶-۰۸ 4500 4600 4550
  ۹۴-۰۶-۰۷ 4500 4600 4550
  ۹۴-۰۶-۰۴ 4500 4600 4550
  ۹۴-۰۶-۰۳ 4500 4600 4550
  ۹۴-۰۶-۰۲ 4500 4600 4550
  ۹۴-۰۶-۰۱ 4500 4600 4550


  باگاس
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۳۱ 2450 2500 2475


  تبلیغات سفارش
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  ۱۳۹۴ - ١٣٨٥ ©
  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه فن آوری اطلاعاتی و ارتباطات صنعت مرغداری است.
  این پایگاه اطلاع رسانی با مجوز 92/26226 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به فعالیت می باشد
  این پایگاه تابع قوانین مطبوعات جمهوری اسلامی ایران می باشد
  برداشت از مطالب این سایت تنها با ذکر نام I.T.P مجاز می باشد.
  موسسه I.T.P هیچگونه شعبه و یا نمایندگی ندارد.
  مدیر مسئول:سید علی حسینی