عضویت سریع
زمینه فعالیت
ایمیل
تلفن همراه
 
بخش داخلی بخش جهانی
 • دام زنده
 • دام کشتار
 • گوشت منجمد
 • نمودار گیری (میانگین)
  نمودار :
  از : تا :
  مقایسه با :
  مقایسه با سال گذشته:
  جدول قیمت ها
  چاپ
  محصول تاریخ حداقل
  امروز
  حداکثر
  امروز
  میانگین
  امروز
  میانگین
  دیروز
  امروز در
  هفته گذشته
  امروز در
  ماه گذشته
  امروز در
  سال گذشته
  امروز در دو
  سال گذشته

  جوجه یکروزه گوشتی

  ۹۵-۰۳-۰۵ 10500 13500 12716 12716 11207 10229 8667 13994

  جوجه یکروزه تخمگذار

  ۹۵-۰۳-۰۵ 28000 31000 29500 29500 29500 29500 25000 25000

  تخم مرغ

  ۹۵-۰۳-۰۵ 24500 28000 26424 26424 26445 28244 37787 26354

  مرغ زنده

  ۹۵-۰۳-۰۶ 44000 50000 47091 45604 39735 35081 41624 46927

  مرغ کشتار

  ۹۵-۰۳-۰۶ 61000 77000 68133 65868 58722 52660 61353 67067

  کنجاله سویا

  ۹۵-۰۳-۰۵ 13850 15800 14673 14673 14748 14738 15847 17644

  ذرت

  ۹۵-۰۳-۰۵ 7100 8300 7717 7717 7425 8025 7225 10050

  دام زنده

  ۹۵-۰۳-۰۵ 100000 125000 107875 107875 108000 111350 110800 103200

  دام کشتار

  ۹۵-۰۳-۰۵ 185000 290000 234584 234584 236167 244500 227800 206750

  گوشت منجمد

  ۹۵-۰۳-۰۵ 179000 190000 183100 183100 183500 180050 245500 173450

  گوشت مرغ مادر

  ۹۵-۰۳-۰۵ 26500 41000 32893 32893 32893 32893 40786 45532

  کنجاله کلزا

  ۹۵-۰۳-۰۵ 13550 13650 13600 13600 13600 9417 14413

  کنجاله تخم پنبه

  ۹۵-۰۳-۰۵ 14600 15200 14900 14900 14900 14550 13325

  کنجاله آفتابگردان

  ۹۵-۰۳-۰۵ 9750 10150 9950 9950 9950 10150 10850

  پودر ماهی

  ۹۵-۰۳-۰۵ 20000 69000 40167 40167 40167 40167 40500 37125

  متیونین

  ۹۵-۰۳-۰۵ 150000 151000 150500 150500 142500 168500 248750 139375

  لیزین

  ۹۵-۰۳-۰۵ 87000 89000 88000 88000 83000 60500 52500 54500

  ترئونین

  ۹۵-۰۳-۰۵ 69500 70500 70000 70000 69000 68500 195000

  کولین

  ۹۵-۰۳-۰۵ 44000 45000 44500 44500 41500 34000 35500

  جوجه یکروزه بوقلمون

  ۹۵-۰۳-۰۵ 105000 115000 110000 110000 110000 110000 85000 93000

  بوقلمون زنده

  ۹۵-۰۳-۰۵ 90000 93000 91500 91500 91500 87000 77000 53500

  بوقلمون کشتار

  ۹۵-۰۳-۰۵ 120000 125000 122500 122500 122500 117500 105500 77500

  فسفات

  ۹۵-۰۳-۰۵ 20000 22500 21150 21150 21129 21129 20108 17475

  جوش شیرین

  ۹۵-۰۳-۰۵ 13500 20300 16900 16900 17000 17400 13900 17250

  پودر چربی

  ۹۵-۰۳-۰۵ 30000 37000 33500 33500 33500 33500 39500 41000

  کربنات کلسیم

  ۹۵-۰۳-۰۵ 600 700 650 650 650 650 475 463

  سبوس گندم

  ۹۵-۰۳-۰۵ 5500 6500 6107 6107 6592 6825 7809 7175

  سبوس برنج

  ۹۵-۰۳-۰۵ 1100 2200 1575 1575 1675 1688 3159 3250

  گندم

  ۹۵-۰۳-۰۵ 9250 12100 11000 11000 10438 10513 10850 10325

  جو

  ۹۵-۰۳-۰۵ 6400 10100 7500 7500 7559 7643 7867 8834

  یونجه

  ۹۵-۰۳-۰۵ 6000 7700 7025 7025 7000 8238 7584 5750

  کاه

  ۹۵-۰۳-۰۵ 2500 2600 2550 2550 3050 3550 6550 3575

  باگاس

  ۹۵-۰۲-۱۸ 2450 2500 2475 2475
  دسترسی سریع به قیمت
  در تاریخ :
  مقایسه با :
  مشخصات تاریخ قیمت روز در سال گذشته روز در 2 سال گذشته
  جوجه یکروزه گوشتی ۹۴-۰۳-۰۶ 8667 13994 9750
  نمودار محصولات

  جوجه یکروزه گوشتی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 10500 13500 12716
  ۹۵-۰۳-۰۴ 10000 13500 12600
  ۹۵-۰۳-۰۱ 9000 12500 11579
  ۹۵-۰۲-۲۹ 9000 12000 11207
  ۹۵-۰۲-۲۸ 8500 12000 11079
  ۹۵-۰۲-۲۶ 8000 11500 10478
  ۹۵-۰۲-۲۵ 7500 11000 10079


  جوجه یکروزه تخمگذار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۳-۰۴ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۳-۰۱ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۲-۲۹ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۲-۲۸ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۲-۲۶ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۲-۲۵ 28000 31000 29500


  تخم مرغ
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 24500 28000 26424
  ۹۵-۰۳-۰۴ 23500 26500 25702
  ۹۵-۰۳-۰۳ 23500 26500 25702
  ۹۵-۰۳-۰۱ 25000 27500 26445
  ۹۵-۰۲-۳۰ 25000 27500 26445
  ۹۵-۰۲-۲۹ 25000 27500 26445
  ۹۵-۰۲-۲۸ 25000 27500 26445


  مرغ زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۶ 44000 50000 47091
  ۹۵-۰۳-۰۵ 42000 49000 45604
  ۹۵-۰۳-۰۴ 39000 50000 43104
  ۹۵-۰۳-۰۳ 38000 48000 41985
  ۹۵-۰۳-۰۱ 37000 44000 40354
  ۹۵-۰۲-۳۰ 36500 43000 39735
  ۹۵-۰۲-۲۹ 36500 44000 39934


  مرغ کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۶ 61000 77000 68133
  ۹۵-۰۳-۰۵ 59000 73100 65868
  ۹۵-۰۳-۰۴ 55000 73100 62884
  ۹۵-۰۳-۰۳ 54000 70000 61345
  ۹۵-۰۳-۰۱ 54000 67000 59322
  ۹۵-۰۲-۳۰ 51500 67000 58722
  ۹۵-۰۲-۲۹ 51500 67000 58960


  کنجاله سویا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 13850 15800 14673
  ۹۵-۰۳-۰۴ 13850 15800 14673
  ۹۵-۰۳-۰۳ 13850 15800 14673
  ۹۵-۰۳-۰۱ 13850 15800 14740
  ۹۵-۰۲-۳۰ 13850 15800 14748
  ۹۵-۰۲-۲۹ 13850 15800 14748
  ۹۵-۰۲-۲۸ 13850 15800 14748


  ذرت
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 7100 8300 7717
  ۹۵-۰۳-۰۴ 7100 8300 7717
  ۹۵-۰۳-۰۳ 7100 8300 7717
  ۹۵-۰۳-۰۱ 7150 7700 7425
  ۹۵-۰۲-۳۰ 7150 7700 7425
  ۹۵-۰۲-۲۹ 7000 8150 7567
  ۹۵-۰۲-۲۸ 6950 8100 7492


  دام زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 100000 125000 107875
  ۹۵-۰۳-۰۴ 100000 125000 107875
  ۹۵-۰۳-۰۳ 100000 125000 107875
  ۹۵-۰۳-۰۱ 100000 125000 108000
  ۹۵-۰۲-۲۹ 100000 125000 108000
  ۹۵-۰۲-۲۸ 100000 125000 108417
  ۹۵-۰۲-۲۷ 100000 125000 108417


  دام کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 185000 290000 234584
  ۹۵-۰۳-۰۴ 185000 290000 234584
  ۹۵-۰۳-۰۳ 185000 290000 234584
  ۹۵-۰۳-۰۱ 195000 290000 236167
  ۹۵-۰۲-۲۹ 195000 290000 236167
  ۹۵-۰۲-۲۸ 195000 290000 236167
  ۹۵-۰۲-۲۷ 195000 290000 236167


  گوشت منجمد
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 179000 190000 183100
  ۹۵-۰۳-۰۴ 179000 190000 183100
  ۹۵-۰۳-۰۳ 179000 190000 183100
  ۹۵-۰۳-۰۱ 179000 190000 182800
  ۹۵-۰۲-۲۹ 180000 190000 183500
  ۹۵-۰۲-۲۸ 180000 190000 183500
  ۹۵-۰۲-۲۷ 181000 190500 184050


  گوشت مرغ مادر
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 26500 41000 32893
  ۹۵-۰۳-۰۴ 26500 41000 32893
  ۹۵-۰۳-۰۳ 26500 41000 32893
  ۹۵-۰۳-۰۱ 26500 41000 32893
  ۹۵-۰۲-۲۹ 26500 41000 32893
  ۹۵-۰۲-۲۸ 26500 41000 32893
  ۹۵-۰۲-۲۷ 26500 41000 32893


  کنجاله کلزا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 13550 13650 13600
  ۹۵-۰۳-۰۴ 13550 13650 13600
  ۹۵-۰۳-۰۳ 13550 13650 13600
  ۹۵-۰۳-۰۱ 13550 13650 13600
  ۹۵-۰۲-۳۰ 13550 13650 13600
  ۹۵-۰۲-۲۹ 13550 13650 13600
  ۹۵-۰۲-۲۸ 13550 13650 13600


  کنجاله تخم پنبه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 14600 15200 14900
  ۹۵-۰۳-۰۴ 14600 15200 14900
  ۹۵-۰۳-۰۱ 14600 15200 14900
  ۹۵-۰۲-۳۰ 14600 15200 14900
  ۹۵-۰۲-۲۹ 13100 15200 14317
  ۹۵-۰۲-۲۸ 13100 15200 14317
  ۹۵-۰۲-۲۷ 13100 15200 14317


  کنجاله آفتابگردان
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 9750 10150 9950
  ۹۵-۰۳-۰۴ 9750 10150 9950
  ۹۵-۰۳-۰۳ 9750 10150 9950
  ۹۵-۰۳-۰۱ 9750 10150 9950
  ۹۵-۰۲-۳۰ 9750 10150 9950
  ۹۵-۰۲-۲۹ 9750 10150 9950
  ۹۵-۰۲-۲۸ 9750 10150 9950


  پودر ماهی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 20000 69000 40167
  ۹۵-۰۳-۰۴ 20000 69000 40167
  ۹۵-۰۳-۰۳ 20000 69000 40167
  ۹۵-۰۳-۰۱ 20000 69000 40167
  ۹۵-۰۲-۲۹ 20000 69000 40167
  ۹۵-۰۲-۲۸ 20000 69000 40167
  ۹۵-۰۲-۲۷ 20000 69000 40167


  متیونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 150000 151000 150500
  ۹۵-۰۳-۰۴ 151000 152000 151500
  ۹۵-۰۳-۰۳ 155000 160000 157500
  ۹۵-۰۳-۰۱ 158000 160000 159000
  ۹۵-۰۲-۲۹ 142000 143000 142500
  ۹۵-۰۲-۲۸ 139000 140000 139500
  ۹۵-۰۲-۲۷ 138000 139000 138500


  لیزین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 87000 89000 88000
  ۹۵-۰۳-۰۴ 87000 89000 88000
  ۹۵-۰۳-۰۳ 88000 90000 89000
  ۹۵-۰۳-۰۱ 88000 90000 89000
  ۹۵-۰۲-۲۹ 82000 84000 83000
  ۹۵-۰۲-۲۸ 75000 77000 76000
  ۹۵-۰۲-۲۷ 64000 65000 64500


  ترئونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 69500 70500 70000
  ۹۵-۰۳-۰۴ 69000 70000 69500
  ۹۵-۰۳-۰۳ 69000 70000 69500
  ۹۵-۰۳-۰۱ 68500 69500 69000
  ۹۵-۰۲-۲۹ 68500 69500 69000
  ۹۵-۰۲-۲۸ 68500 69500 69000
  ۹۵-۰۲-۲۷ 68500 69500 69000


  کولین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 44000 45000 44500
  ۹۵-۰۳-۰۴ 44000 45000 44500
  ۹۵-۰۳-۰۳ 44000 45000 44500
  ۹۵-۰۳-۰۱ 43000 45000 44000
  ۹۵-۰۲-۲۹ 41000 42000 41500
  ۹۵-۰۲-۲۸ 39500 40500 40000
  ۹۵-۰۲-۲۷ 39000 40000 39500


  جوجه یکروزه بوقلمون
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 105000 115000 110000
  ۹۵-۰۳-۰۴ 105000 115000 110000
  ۹۵-۰۳-۰۳ 105000 115000 110000
  ۹۵-۰۳-۰۱ 105000 115000 110000
  ۹۵-۰۲-۲۹ 105000 115000 110000
  ۹۵-۰۲-۲۸ 105000 115000 110000
  ۹۵-۰۲-۲۷ 105000 115000 110000


  بوقلمون زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 90000 93000 91500
  ۹۵-۰۳-۰۴ 90000 93000 91500
  ۹۵-۰۳-۰۳ 90000 93000 91500
  ۹۵-۰۳-۰۱ 90000 93000 91500
  ۹۵-۰۲-۲۹ 90000 93000 91500
  ۹۵-۰۲-۲۸ 90000 93000 91500
  ۹۵-۰۲-۲۷ 90000 93000 91500


  بوقلمون کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 120000 125000 122500
  ۹۵-۰۳-۰۴ 120000 125000 122500
  ۹۵-۰۳-۰۳ 120000 125000 122500
  ۹۵-۰۳-۰۱ 120000 125000 122500
  ۹۵-۰۲-۲۹ 120000 125000 122500
  ۹۵-۰۲-۲۸ 120000 125000 122500
  ۹۵-۰۲-۲۷ 120000 125000 122500


  فسفات
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 20000 22500 21150
  ۹۵-۰۳-۰۴ 20000 22500 21129
  ۹۵-۰۳-۰۳ 20000 22500 21129
  ۹۵-۰۳-۰۱ 20000 22500 21129
  ۹۵-۰۲-۲۹ 20000 22500 21129
  ۹۵-۰۲-۲۸ 20000 22500 21129
  ۹۵-۰۲-۲۷ 20000 22500 21129


  جوش شیرین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 13500 20300 16900
  ۹۵-۰۳-۰۴ 13500 20300 16900
  ۹۵-۰۳-۰۳ 13500 20300 16900
  ۹۵-۰۳-۰۱ 13700 20300 17000
  ۹۵-۰۲-۲۹ 13700 20300 17000
  ۹۵-۰۲-۲۸ 13800 20300 17050
  ۹۵-۰۲-۲۷ 13800 20300 17050


  پودر چربی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 30000 37000 33500
  ۹۵-۰۳-۰۴ 30000 37000 33500
  ۹۵-۰۳-۰۳ 30000 37000 33500
  ۹۵-۰۳-۰۱ 30000 37000 33500
  ۹۵-۰۲-۲۹ 30000 37000 33500
  ۹۵-۰۲-۲۸ 30000 37000 33500
  ۹۵-۰۲-۲۷ 30000 37000 33500


  کربنات کلسیم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 600 700 650
  ۹۵-۰۳-۰۴ 600 700 650
  ۹۵-۰۳-۰۳ 600 700 650
  ۹۵-۰۳-۰۱ 600 700 650
  ۹۵-۰۲-۲۹ 600 700 650
  ۹۵-۰۲-۲۸ 600 700 650
  ۹۵-۰۲-۲۷ 600 700 650


  سبوس گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 5500 6500 6107
  ۹۵-۰۳-۰۴ 5500 6500 6107
  ۹۵-۰۳-۰۳ 5500 6500 6107
  ۹۵-۰۳-۰۱ 6400 6800 6592
  ۹۵-۰۲-۲۹ 6400 6800 6592
  ۹۵-۰۲-۲۸ 6400 6800 6592
  ۹۵-۰۲-۲۷ 6400 6800 6592


  سبوس برنج
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 1100 2200 1575
  ۹۵-۰۳-۰۴ 1100 2200 1575
  ۹۵-۰۳-۰۳ 1100 2200 1575
  ۹۵-۰۳-۰۱ 1100 2250 1675
  ۹۵-۰۲-۲۹ 1100 2250 1675
  ۹۵-۰۲-۲۸ 1100 2250 1675
  ۹۵-۰۲-۲۷ 1100 2250 1675


  گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 9250 12100 11000
  ۹۵-۰۳-۰۴ 9250 12100 11000
  ۹۵-۰۳-۰۳ 9250 12100 11000
  ۹۵-۰۳-۰۱ 9250 12100 11000
  ۹۵-۰۲-۲۹ 8350 12100 10438
  ۹۵-۰۲-۲۸ 8350 12100 10438
  ۹۵-۰۲-۲۷ 8350 12100 10438


  جو
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 6400 10100 7500
  ۹۵-۰۳-۰۴ 6400 10100 7500
  ۹۵-۰۳-۰۳ 6400 10100 7500
  ۹۵-۰۳-۰۱ 6450 10100 7559
  ۹۵-۰۲-۳۰ 6450 10100 7559
  ۹۵-۰۲-۲۹ 6450 10100 7559
  ۹۵-۰۲-۲۸ 6500 10100 7584


  یونجه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 6000 7700 7025
  ۹۵-۰۳-۰۴ 6000 7700 7025
  ۹۵-۰۳-۰۳ 6000 7700 7025
  ۹۵-۰۳-۰۱ 6500 7600 7000
  ۹۵-۰۲-۲۹ 6500 7600 7000
  ۹۵-۰۲-۲۸ 6500 7600 7000
  ۹۵-۰۲-۲۷ 6500 7600 7000


  کاه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۳-۰۵ 2500 2600 2550
  ۹۵-۰۳-۰۴ 2500 2600 2550
  ۹۵-۰۳-۰۳ 2500 2600 2550
  ۹۵-۰۳-۰۱ 3000 3100 3050
  ۹۵-۰۲-۲۹ 3000 3100 3050
  ۹۵-۰۲-۲۸ 3000 3100 3050
  ۹۵-۰۲-۲۷ 3000 3100 3050


  تبلیغات سفارش
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  ۱۳۹۵ - ١٣٨٥ ©
  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه فن آوری اطلاعاتی و ارتباطات صنعت مرغداری است.
  این پایگاه اطلاع رسانی با مجوز 92/26226 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به فعالیت می باشد
  این پایگاه تابع قوانین مطبوعات جمهوری اسلامی ایران می باشد
  برداشت از مطالب این سایت تنها با ذکر نام I.T.P مجاز می باشد.
  موسسه I.T.P هیچگونه شعبه و یا نمایندگی ندارد.
  مدیر مسئول:سید علی حسینی