عضویت سریع
زمینه فعالیت
ایمیل
تلفن همراه
 
بخش داخلی بخش جهانی
 • دام زنده
 • دام کشتار
 • گوشت منجمد
 • نمودار گیری (میانگین)
  نمودار :
  از : تا :
  مقایسه با :
  مقایسه با سال گذشته:
  جدول قیمت ها
  چاپ
  محصول تاریخ حداقل
  امروز
  حداکثر
  امروز
  میانگین
  امروز
  میانگین
  دیروز
  امروز در
  هفته گذشته
  امروز در
  ماه گذشته
  امروز در
  سال گذشته
  امروز در دو
  سال گذشته

  جوجه یکروزه گوشتی

  ۹۴-۱۱-۱۸ 9500 12500 11489 11489 17057 9648 13456 11448

  جوجه یکروزه تخمگذار

  ۹۴-۱۱-۱۸ 28000 31000 29500 29500 29500 26500 25000 24500

  تخم مرغ

  ۹۴-۱۱-۱۸ 43000 49500 46369 46369 47827 43396 34209 38288

  مرغ زنده

  ۹۴-۱۱-۱۸ 34500 43000 38164 38164 39122 33419 50187 44320

  مرغ کشتار

  ۹۴-۱۱-۱۸ 50000 67500 56836 56836 57752 50173 71562 63714

  کنجاله سویا

  ۹۴-۱۱-۱۸ 13000 15200 14233 14233 14225 13986 15684 17300

  ذرت

  ۹۴-۱۱-۱۸ 6350 7200 6784 6784 6750 6650 7942 7850

  دام زنده

  ۹۴-۱۱-۱۸ 105000 140000 122850 122850 123600 119000 112400 104063

  دام کشتار

  ۹۴-۱۱-۱۸ 195000 312000 255950 255950 252350 249500 227750 212813

  گوشت منجمد

  ۹۴-۱۱-۱۸ 179000 184000 180350 180350 180750 184200 216700 187000

  گوشت مرغ مادر

  ۹۴-۱۱-۱۸ 29500 43000 35358 35358 35358 35358 30429 47800

  کنجاله کلزا

  ۹۴-۱۱-۱۸ 11100 11900 11563 11563 12100 11950 9757 14150

  کنجاله تخم پنبه

  ۹۴-۱۱-۱۸ 14500 14600 14550 14550 14550 14550 14400 13250

  کنجاله آفتابگردان

  ۹۴-۱۱-۱۸ 11050 11150 11100 11100 11100 9600 9650 11050

  پودر ماهی

  ۹۴-۱۱-۱۸ 20000 69000 40167 40167 40167 40167 36000 37875

  متیونین

  ۹۴-۱۱-۱۸ 196500 197500 197000 197000 193500 202500 232500 150000

  لیزین

  ۹۴-۱۱-۱۸ 52000 53000 52500 52500 53500 52500 55500 52500

  ترئونین

  ۹۴-۱۱-۱۸ 85000 87000 86000 86000 87500 91000 120000

  کولین

  ۹۴-۱۱-۱۸ 29500 30500 30000 30000 29500 30500 31500

  جوجه یکروزه بوقلمون

  ۹۴-۱۱-۱۸ 80000 90000 85000 85000 85000 85000 92500 80000

  بوقلمون زنده

  ۹۴-۱۱-۱۸ 88000 92000 90000 90000 90000 81000 96000 70000

  بوقلمون کشتار

  ۹۴-۱۱-۱۸ 120000 125000 122500 122500 122500 107500 126000 94500

  فسفات

  ۹۴-۱۱-۱۸ 20000 23000 21272 21272 21272 21129 18904 18500

  جوش شیرین

  ۹۴-۱۱-۱۸ 13900 17700 16184 16184 16250 16717 13117 16900

  پودر چربی

  ۹۴-۱۱-۱۸ 29000 36000 32313 32313 32313 32313 39500 34000

  کربنات کلسیم

  ۹۴-۱۱-۱۸ 600 730 665 665 665 665 475 550

  سبوس گندم

  ۹۴-۱۱-۱۸ 6200 7400 6682 6682 6625 6694 8209 7430

  سبوس برنج

  ۹۴-۱۱-۱۸ 1850 2450 2159 2159 2192 2217 2734 1500

  گندم

  ۹۴-۱۱-۱۸ 7950 11100 9863 9863 9863 9975 10710 9150

  جو

  ۹۴-۱۱-۱۸ 6850 9400 8205 8205 8080 8535 9544 8684

  یونجه

  ۹۴-۱۱-۱۸ 11000 12100 11384 11384 10717 11517 11250 7780

  کاه

  ۹۴-۱۱-۱۸ 4500 4600 4550 4550 4550 4550 5250 3113

  باگاس

  00:00:00 2475 2475
  دسترسی سریع به قیمت
  در تاریخ :
  مقایسه با :
  مشخصات تاریخ قیمت روز در سال گذشته روز در 2 سال گذشته
  جوجه یکروزه گوشتی ۹۳-۱۱-۱۹ 13334 11448 13586
  نمودار محصولات

  جوجه یکروزه گوشتی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 9500 12500 11489
  ۹۴-۱۱-۱۷ 11500 14000 13489
  ۹۴-۱۱-۱۴ 14000 16500 15807
  ۹۴-۱۱-۱۳ 14000 17000 16227
  ۹۴-۱۱-۱۱ 15000 18000 17057
  ۹۴-۱۱-۱۰ 15000 18000 17227
  ۹۴-۱۱-۰۷ 15000 18000 17057


  جوجه یکروزه تخمگذار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 28000 31000 29500
  ۹۴-۱۱-۱۷ 28000 31000 29500
  ۹۴-۱۱-۱۴ 28000 31000 29500
  ۹۴-۱۱-۱۳ 28000 31000 29500
  ۹۴-۱۱-۱۲ 28000 31000 29500
  ۹۴-۱۱-۱۱ 28000 31000 29500
  ۹۴-۱۱-۱۰ 28000 31000 29500


  تخم مرغ
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 43000 49500 46369
  ۹۴-۱۱-۱۷ 43000 51000 46945
  ۹۴-۱۱-۱۵ 43000 51000 46945
  ۹۴-۱۱-۱۴ 42500 50500 46146
  ۹۴-۱۱-۱۳ 42500 50500 46160
  ۹۴-۱۱-۱۲ 43500 52500 47827
  ۹۴-۱۱-۱۱ 45000 52500 49125


  مرغ زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 34500 43000 38164
  ۹۴-۱۱-۱۷ 33500 43000 37931
  ۹۴-۱۱-۱۵ 34000 43000 38009
  ۹۴-۱۱-۱۴ 34500 43000 38013
  ۹۴-۱۱-۱۳ 35000 46000 38342
  ۹۴-۱۱-۱۲ 35000 46000 39122
  ۹۴-۱۱-۱۱ 35000 47000 39432


  مرغ کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 50000 67500 56836
  ۹۴-۱۱-۱۷ 48000 67500 56554
  ۹۴-۱۱-۱۵ 49000 67500 56580
  ۹۴-۱۱-۱۴ 49000 67500 56659
  ۹۴-۱۱-۱۳ 50000 71000 57078
  ۹۴-۱۱-۱۲ 49000 71000 57752
  ۹۴-۱۱-۱۱ 49000 74000 57928


  کنجاله سویا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 13000 15200 14233
  ۹۴-۱۱-۱۷ 13000 15200 14243
  ۹۴-۱۱-۱۵ 13000 15200 14238
  ۹۴-۱۱-۱۴ 13000 15200 14238
  ۹۴-۱۱-۱۳ 13000 15200 14243
  ۹۴-۱۱-۱۲ 13000 15200 14225
  ۹۴-۱۱-۱۱ 13000 15100 14153


  ذرت
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 6350 7200 6784
  ۹۴-۱۱-۱۷ 6350 7200 6767
  ۹۴-۱۱-۱۵ 6350 7300 6750
  ۹۴-۱۱-۱۴ 6350 7300 6750
  ۹۴-۱۱-۱۳ 6350 7300 6750
  ۹۴-۱۱-۱۲ 6350 7300 6750
  ۹۴-۱۱-۱۱ 6350 6700 6550


  دام زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 105000 140000 122850
  ۹۴-۱۱-۱۷ 105000 140000 122850
  ۹۴-۱۱-۱۴ 105000 140000 123600
  ۹۴-۱۱-۱۳ 105000 140000 123600
  ۹۴-۱۱-۱۲ 105000 140000 123600
  ۹۴-۱۱-۱۱ 105000 140000 123600
  ۹۴-۱۱-۱۰ 105000 140000 120800


  دام کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 195000 312000 255950
  ۹۴-۱۱-۱۷ 195000 312000 255950
  ۹۴-۱۱-۱۴ 195000 310000 252350
  ۹۴-۱۱-۱۳ 195000 310000 252350
  ۹۴-۱۱-۱۲ 195000 310000 252350
  ۹۴-۱۱-۱۱ 195000 310000 252350
  ۹۴-۱۱-۱۰ 195000 302000 253100


  گوشت منجمد
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 179000 184000 180350
  ۹۴-۱۱-۱۷ 179000 184000 180350
  ۹۴-۱۱-۱۴ 179000 185000 181000
  ۹۴-۱۱-۱۳ 179000 185000 181000
  ۹۴-۱۱-۱۲ 179000 185000 180750
  ۹۴-۱۱-۱۱ 180000 190000 183500
  ۹۴-۱۱-۱۰ 180000 187000 183050


  گوشت مرغ مادر
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 29500 43000 35358
  ۹۴-۱۱-۱۷ 29500 43000 35358
  ۹۴-۱۱-۱۴ 29500 43000 35358
  ۹۴-۱۱-۱۳ 29500 43000 35358
  ۹۴-۱۱-۱۲ 29500 43000 35358
  ۹۴-۱۱-۱۱ 29500 43000 35358
  ۹۴-۱۱-۱۰ 29500 43000 35358


  کنجاله کلزا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 11100 11900 11563
  ۹۴-۱۱-۱۷ 11350 11900 11625
  ۹۴-۱۱-۱۵ 11700 12400 12050
  ۹۴-۱۱-۱۴ 11700 12400 12050
  ۹۴-۱۱-۱۳ 12000 12400 12200
  ۹۴-۱۱-۱۲ 12000 12200 12100
  ۹۴-۱۱-۱۱ 12000 12200 12100


  کنجاله تخم پنبه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 14500 14600 14550
  ۹۴-۱۱-۱۷ 14500 14600 14550
  ۹۴-۱۱-۱۴ 14500 14600 14550
  ۹۴-۱۱-۱۳ 14500 14600 14550
  ۹۴-۱۱-۱۲ 14500 14600 14550
  ۹۴-۱۱-۱۰ 14500 14600 14550
  ۹۴-۱۱-۰۷ 14500 14600 14550


  کنجاله آفتابگردان
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 11050 11150 11100
  ۹۴-۱۱-۱۷ 11050 11150 11100
  ۹۴-۱۱-۱۵ 11050 11150 11100
  ۹۴-۱۱-۱۴ 11050 11150 11100
  ۹۴-۱۱-۱۳ 11050 11150 11100
  ۹۴-۱۱-۱۲ 11050 11150 11100
  ۹۴-۱۱-۱۰ 11050 11150 11100


  پودر ماهی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 20000 69000 40167
  ۹۴-۱۱-۱۷ 20000 69000 40167
  ۹۴-۱۱-۱۴ 20000 69000 40167
  ۹۴-۱۱-۱۳ 20000 69000 40167
  ۹۴-۱۱-۱۲ 20000 69000 40167
  ۹۴-۱۱-۱۱ 20000 69000 40167
  ۹۴-۱۱-۱۰ 20000 69000 40167


  متیونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 196500 197500 197000
  ۹۴-۱۱-۱۷ 197000 198000 197500
  ۹۴-۱۱-۱۴ 191500 192500 192000
  ۹۴-۱۱-۱۳ 192000 193000 192500
  ۹۴-۱۱-۱۲ 193000 194000 193500
  ۹۴-۱۱-۱۱ 193500 194500 194000
  ۹۴-۱۱-۱۰ 194500 195500 195000


  لیزین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 52000 53000 52500
  ۹۴-۱۱-۱۷ 52000 53000 52500
  ۹۴-۱۱-۱۴ 52500 53500 53000
  ۹۴-۱۱-۱۳ 53000 54000 53500
  ۹۴-۱۱-۱۲ 53000 54000 53500
  ۹۴-۱۱-۱۱ 53000 54000 53500
  ۹۴-۱۱-۱۰ 52500 53500 53000


  ترئونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 85000 87000 86000
  ۹۴-۱۱-۱۷ 84000 85000 84500
  ۹۴-۱۱-۱۴ 85000 86000 85500
  ۹۴-۱۱-۱۳ 85000 86000 85500
  ۹۴-۱۱-۱۲ 87000 88000 87500
  ۹۴-۱۱-۱۱ 87000 88000 87500
  ۹۴-۱۱-۱۰ 87000 88000 87500


  کولین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 29500 30500 30000
  ۹۴-۱۱-۱۷ 29500 30500 30000
  ۹۴-۱۱-۱۴ 29500 30500 30000
  ۹۴-۱۱-۱۳ 29500 30500 30000
  ۹۴-۱۱-۱۲ 29000 30000 29500
  ۹۴-۱۱-۱۱ 29000 30000 29500
  ۹۴-۱۱-۱۰ 29000 30000 29500


  جوجه یکروزه بوقلمون
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 80000 90000 85000
  ۹۴-۱۱-۱۷ 80000 90000 85000
  ۹۴-۱۱-۱۴ 80000 90000 85000
  ۹۴-۱۱-۱۳ 80000 90000 85000
  ۹۴-۱۱-۱۲ 80000 90000 85000
  ۹۴-۱۱-۱۱ 80000 90000 85000
  ۹۴-۱۱-۰۷ 80000 90000 85000


  بوقلمون زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 88000 92000 90000
  ۹۴-۱۱-۱۷ 88000 92000 90000
  ۹۴-۱۱-۱۴ 88000 92000 90000
  ۹۴-۱۱-۱۳ 88000 92000 90000
  ۹۴-۱۱-۱۲ 88000 92000 90000
  ۹۴-۱۱-۱۱ 88000 92000 90000
  ۹۴-۱۱-۱۰ 88000 92000 90000


  بوقلمون کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 120000 125000 122500
  ۹۴-۱۱-۱۷ 120000 125000 122500
  ۹۴-۱۱-۱۴ 120000 125000 122500
  ۹۴-۱۱-۱۳ 120000 125000 122500
  ۹۴-۱۱-۱۲ 120000 125000 122500
  ۹۴-۱۱-۱۱ 120000 125000 122500
  ۹۴-۱۱-۱۰ 120000 125000 122500


  فسفات
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 20000 23000 21272
  ۹۴-۱۱-۱۷ 20000 23000 21272
  ۹۴-۱۱-۱۴ 20000 23000 21272
  ۹۴-۱۱-۱۳ 20000 23000 21272
  ۹۴-۱۱-۱۲ 20000 23000 21272
  ۹۴-۱۱-۱۱ 20000 23000 21272
  ۹۴-۱۱-۱۰ 20000 23000 21272


  جوش شیرین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 13900 17700 16184
  ۹۴-۱۱-۱۷ 14000 17800 16250
  ۹۴-۱۱-۱۴ 14000 17800 16250
  ۹۴-۱۱-۱۳ 14000 17800 16250
  ۹۴-۱۱-۱۲ 14000 17800 16250
  ۹۴-۱۱-۱۱ 14000 17800 16250
  ۹۴-۱۱-۱۰ 14000 17800 16250


  پودر چربی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 29000 36000 32313
  ۹۴-۱۱-۱۷ 29000 36000 32313
  ۹۴-۱۱-۱۴ 29000 36000 32313
  ۹۴-۱۱-۱۳ 29000 36000 32313
  ۹۴-۱۱-۱۲ 29000 36000 32313
  ۹۴-۱۱-۱۱ 29000 36000 32313
  ۹۴-۱۱-۱۰ 29000 36000 32313


  کربنات کلسیم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 600 730 665
  ۹۴-۱۱-۱۷ 600 730 665
  ۹۴-۱۱-۱۴ 600 730 665
  ۹۴-۱۱-۱۳ 600 730 665
  ۹۴-۱۱-۱۲ 600 730 665
  ۹۴-۱۱-۱۱ 600 730 665
  ۹۴-۱۱-۱۰ 600 730 665


  سبوس گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 6200 7400 6682
  ۹۴-۱۱-۱۷ 6200 7400 6682
  ۹۴-۱۱-۱۴ 6200 7200 6625
  ۹۴-۱۱-۱۳ 6200 7200 6625
  ۹۴-۱۱-۱۲ 6200 7200 6625
  ۹۴-۱۱-۱۱ 6200 7200 6625
  ۹۴-۱۱-۱۰ 6400 7350 6800


  سبوس برنج
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 1850 2450 2159
  ۹۴-۱۱-۱۷ 1850 2450 2159
  ۹۴-۱۱-۱۴ 1950 2450 2192
  ۹۴-۱۱-۱۳ 1950 2450 2192
  ۹۴-۱۱-۱۲ 1950 2450 2192
  ۹۴-۱۱-۱۱ 1950 2450 2192
  ۹۴-۱۱-۱۰ 1950 2450 2225


  گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 7950 11100 9863
  ۹۴-۱۱-۱۷ 7950 11100 9863
  ۹۴-۱۱-۱۴ 7950 11100 9863
  ۹۴-۱۱-۱۳ 7950 11100 9863
  ۹۴-۱۱-۱۲ 7950 11100 9863
  ۹۴-۱۱-۱۱ 7950 11100 9863
  ۹۴-۱۱-۱۰ 7950 11100 9638


  جو
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 6850 9400 8205
  ۹۴-۱۱-۱۷ 6650 9400 7955
  ۹۴-۱۱-۱۵ 6650 9300 7934
  ۹۴-۱۱-۱۴ 6650 9300 7934
  ۹۴-۱۱-۱۳ 6650 9300 8080
  ۹۴-۱۱-۱۲ 6650 9300 8080
  ۹۴-۱۱-۱۱ 6850 9300 8425


  یونجه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 11000 12100 11384
  ۹۴-۱۱-۱۷ 11000 12100 11384
  ۹۴-۱۱-۱۴ 9000 12100 10717
  ۹۴-۱۱-۱۳ 9000 12100 10717
  ۹۴-۱۱-۱۲ 9000 12100 10717
  ۹۴-۱۱-۱۱ 9000 12100 10717
  ۹۴-۱۱-۱۰ 9000 12100 10717


  کاه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۱۱-۱۸ 4500 4600 4550
  ۹۴-۱۱-۱۷ 4500 4600 4550
  ۹۴-۱۱-۱۴ 4500 4600 4550
  ۹۴-۱۱-۱۳ 4500 4600 4550
  ۹۴-۱۱-۱۲ 4500 4600 4550
  ۹۴-۱۱-۱۱ 4500 4600 4550
  ۹۴-۱۱-۱۰ 4500 4600 4550


  تبلیغات سفارش
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  ۱۳۹۴ - ١٣٨٥ ©
  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه فن آوری اطلاعاتی و ارتباطات صنعت مرغداری است.
  این پایگاه اطلاع رسانی با مجوز 92/26226 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به فعالیت می باشد
  این پایگاه تابع قوانین مطبوعات جمهوری اسلامی ایران می باشد
  برداشت از مطالب این سایت تنها با ذکر نام I.T.P مجاز می باشد.
  موسسه I.T.P هیچگونه شعبه و یا نمایندگی ندارد.
  مدیر مسئول:سید علی حسینی