عضویت سریع
زمینه فعالیت
ایمیل
تلفن همراه
 
بخش داخلی بخش جهانی
 • دام زنده
 • دام کشتار
 • گوشت منجمد
 • نمودار گیری (میانگین)
  نمودار :
  از : تا :
  مقایسه با :
  مقایسه با سال گذشته:
  جدول قیمت ها
  چاپ
  محصول تاریخ حداقل
  امروز
  حداکثر
  امروز
  میانگین
  امروز
  میانگین
  دیروز
  امروز در
  هفته گذشته
  امروز در
  ماه گذشته
  امروز در
  سال گذشته
  امروز در دو
  سال گذشته

  جوجه یکروزه گوشتی

  ۹۴-۰۵-۰۷ 5500 8000 7417 7528 6917 5417 8163 11603

  جوجه یکروزه تخمگذار

  ۹۴-۰۵-۰۷ 24500 25500 25000 25000 25000 25000 27000 22000

  تخم مرغ

  ۹۴-۰۵-۰۷ 23000 26700 25059 25503 24698 25320 30154 26050

  مرغ زنده

  ۹۴-۰۵-۰۷ 38000 48000 42354 42634 42664 38744 47481 42728

  مرغ کشتار

  ۹۴-۰۵-۰۷ 55000 70000 62012 62070 62141 57459 67858 61653

  کنجاله سویا

  ۹۴-۰۵-۰۷ 13500 15750 14514 14521 14682 14841 17019 15625

  ذرت

  ۹۴-۰۵-۰۷ 6200 7950 7359 7367 7384 7550 9634 9825

  دام زنده

  ۹۴-۰۵-۰۷ 100000 135000 112625 112625 108550 108650 103300 101600

  دام کشتار

  ۹۴-۰۵-۰۷ 200000 260000 229063 229063 223200 226000 211250 205250

  گوشت منجمد

  ۹۴-۰۵-۰۷ 180000 211000 188500 188900 199300 222700 169125 167875

  گوشت مرغ مادر

  ۹۴-۰۵-۰۷ 30000 45000 36786 36786 36786 37358 45125 43117

  کنجاله کلزا

  ۹۴-۰۵-۰۶ 8650 8750 8700 8700 8700 10300 12525 11450

  کنجاله تخم پنبه

  00:00:00 13975 12659

  کنجاله آفتابگردان

  00:00:00 10300 10750

  پودر ماهی

  ۹۴-۰۵-۰۷ 20000 69000 40167 40167 40167 40500 38250 37875

  متیونین

  ۹۴-۰۵-۰۷ 228000 229000 228500 229500 231500 237000 134500 157750

  لیزین

  ۹۴-۰۵-۰۷ 54000 55000 54500 55000 51000 50500 61250 57750

  ترئونین

  ۹۴-۰۵-۰۷ 136500 138000 137250 139250 147000 167500

  کولین

  ۹۴-۰۵-۰۷ 33000 34000 33500 33500 34000 34250

  جوجه یکروزه بوقلمون

  ۹۴-۰۵-۰۷ 80000 90000 85000 85000 85000 85000 82667

  بوقلمون زنده

  ۹۴-۰۵-۰۷ 72000 73000 72500 72500 72500 66500 55000

  بوقلمون کشتار

  ۹۴-۰۵-۰۷ 100000 102000 101000 101000 101000 92500 79000

  فسفات

  ۹۴-۰۵-۰۷ 18500 22500 20893 20893 20893 20822 17130 21184

  جوش شیرین

  ۹۴-۰۵-۰۷ 10400 16100 13917 13917 13917 13917 11250 14850

  پودر چربی

  ۹۴-۰۵-۰۷ 37000 42000 39500 39500 39500 39500 41750 45500

  کربنات کلسیم

  ۹۴-۰۵-۰۷ 400 550 475 475 475 475 463 550

  سبوس گندم

  ۹۴-۰۵-۰۷ 7200 8200 7584 7584 7013 7300 6684 5270

  سبوس برنج

  ۹۴-۰۵-۰۷ 2600 3350 3050 3050 3050 3159 2750 2138

  گندم

  ۹۴-۰۵-۰۷ 10150 11700 11134 11134 11113 11134 10420 8050

  جو

  ۹۴-۰۵-۰۷ 8500 10000 9020 9100 9080 8484 9229 6153

  یونجه

  ۹۴-۰۵-۰۷ 8500 8900 8675 8675 8650 8600 6900 4963

  کاه

  ۹۴-۰۵-۰۷ 4200 4300 4250 4250 5050 3800 3400 1882

  باگاس

  00:00:00 2475 2300
  دسترسی سریع به قیمت
  در تاریخ :
  مقایسه با :
  مشخصات تاریخ قیمت روز در سال گذشته روز در 2 سال گذشته
  جوجه یکروزه گوشتی ۹۳-۰۵-۰۵ 8163 11603 9670
  نمودار محصولات

  جوجه یکروزه گوشتی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۷ 5500 8000 7417
  ۹۴-۰۵-۰۶ 5500 8000 7528
  ۹۴-۰۵-۰۴ 5500 8000 7417
  ۹۴-۰۵-۰۳ 5500 8000 7528
  ۹۴-۰۴-۳۱ 5000 7500 6917
  ۹۴-۰۴-۳۰ 5000 7500 7028
  ۹۴-۰۴-۲۴ 5000 7500 6834


  جوجه یکروزه تخمگذار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۷ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۵-۰۶ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۵-۰۴ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۵-۰۳ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۴-۳۱ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۴-۳۰ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۴-۲۴ 24500 25500 25000


  تخم مرغ
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۷ 23000 26700 25059
  ۹۴-۰۵-۰۶ 24000 27000 25503
  ۹۴-۰۵-۰۵ 24000 27500 26287
  ۹۴-۰۵-۰۴ 24000 28500 26855
  ۹۴-۰۵-۰۳ 24000 28500 26653
  ۹۴-۰۵-۰۱ 22500 27000 25410
  ۹۴-۰۴-۳۱ 21500 26500 24698


  مرغ زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۷ 38000 48000 42354
  ۹۴-۰۵-۰۶ 38000 48000 42634
  ۹۴-۰۵-۰۵ 38000 47000 42832
  ۹۴-۰۵-۰۴ 38500 47000 42618
  ۹۴-۰۵-۰۳ 38500 47000 42444
  ۹۴-۰۵-۰۱ 39000 46000 42516
  ۹۴-۰۴-۳۱ 39000 48000 42664


  مرغ کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۷ 55000 70000 62012
  ۹۴-۰۵-۰۶ 55000 71000 62070
  ۹۴-۰۵-۰۵ 55000 71000 62448
  ۹۴-۰۵-۰۴ 54600 71000 62128
  ۹۴-۰۵-۰۳ 54600 71000 61936
  ۹۴-۰۵-۰۱ 55000 71000 61994
  ۹۴-۰۴-۳۱ 52500 73000 62141


  کنجاله سویا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۷ 13500 15750 14514
  ۹۴-۰۵-۰۶ 13500 15750 14521
  ۹۴-۰۵-۰۵ 13500 15750 14521
  ۹۴-۰۵-۰۴ 13500 15750 14521
  ۹۴-۰۵-۰۳ 13500 15750 14555
  ۹۴-۰۴-۳۱ 13700 15750 14682
  ۹۴-۰۴-۳۰ 13700 15750 14682


  ذرت
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۷ 6200 7950 7359
  ۹۴-۰۵-۰۶ 6250 7950 7367
  ۹۴-۰۵-۰۴ 6250 7950 7367
  ۹۴-۰۵-۰۳ 6200 8000 7100
  ۹۴-۰۴-۳۱ 6200 8050 7384
  ۹۴-۰۴-۳۰ 6200 8050 7384
  ۹۴-۰۴-۲۹ 6400 8100 7500


  دام زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۷ 100000 135000 112625
  ۹۴-۰۵-۰۶ 100000 135000 112625
  ۹۴-۰۵-۰۵ 100000 135000 112625
  ۹۴-۰۵-۰۴ 100000 135000 112625
  ۹۴-۰۵-۰۳ 100000 135000 112625
  ۹۴-۰۴-۳۱ 95000 125000 108550
  ۹۴-۰۴-۳۰ 95000 125000 108550


  دام کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۷ 200000 260000 229063
  ۹۴-۰۵-۰۶ 200000 260000 229063
  ۹۴-۰۵-۰۵ 200000 260000 229063
  ۹۴-۰۵-۰۴ 200000 260000 229063
  ۹۴-۰۵-۰۳ 200000 260000 229063
  ۹۴-۰۴-۳۱ 200000 255000 223200
  ۹۴-۰۴-۳۰ 200000 255000 223200


  گوشت منجمد
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۷ 180000 211000 188500
  ۹۴-۰۵-۰۶ 180000 211000 188900
  ۹۴-۰۵-۰۵ 181000 211000 189700
  ۹۴-۰۵-۰۴ 183000 218000 193300
  ۹۴-۰۵-۰۳ 186000 224000 196900
  ۹۴-۰۴-۳۱ 188000 224000 199300
  ۹۴-۰۴-۳۰ 190000 230000 201400


  گوشت مرغ مادر
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۷ 30000 45000 36786
  ۹۴-۰۵-۰۶ 30000 45000 36786
  ۹۴-۰۵-۰۵ 30000 45000 36786
  ۹۴-۰۵-۰۴ 30000 45000 36786
  ۹۴-۰۵-۰۳ 30000 45000 36786
  ۹۴-۰۴-۳۱ 30000 45000 36786
  ۹۴-۰۴-۳۰ 30000 45000 36786


  کنجاله کلزا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۶ 8650 8750 8700
  ۹۴-۰۵-۰۳ 8650 8750 8700
  ۹۴-۰۴-۳۱ 8650 8750 8700
  ۹۴-۰۴-۳۰ 8650 8750 8700
  ۹۴-۰۴-۲۹ 8700 11550 10517
  ۹۴-۰۴-۲۴ 8700 11550 10517


  پودر ماهی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۷ 20000 69000 40167
  ۹۴-۰۵-۰۶ 20000 69000 40167
  ۹۴-۰۵-۰۵ 20000 69000 40167
  ۹۴-۰۵-۰۴ 20000 69000 40167
  ۹۴-۰۵-۰۳ 20000 69000 40167
  ۹۴-۰۴-۳۱ 20000 69000 40167
  ۹۴-۰۴-۳۰ 20000 69000 40167


  متیونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۷ 228000 229000 228500
  ۹۴-۰۵-۰۶ 229000 230000 229500
  ۹۴-۰۵-۰۵ 229000 230000 229500
  ۹۴-۰۵-۰۴ 231000 232000 231500
  ۹۴-۰۵-۰۳ 232000 233000 232500
  ۹۴-۰۴-۳۱ 231000 232000 231500
  ۹۴-۰۴-۳۰ 230500 231500 231000


  لیزین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۷ 54000 55000 54500
  ۹۴-۰۵-۰۶ 54500 55500 55000
  ۹۴-۰۵-۰۵ 52500 53500 53000
  ۹۴-۰۵-۰۴ 52000 53000 52500
  ۹۴-۰۵-۰۳ 51000 52000 51500
  ۹۴-۰۴-۳۱ 50500 51500 51000
  ۹۴-۰۴-۳۰ 50500 51500 51000


  ترئونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۷ 136500 138000 137250
  ۹۴-۰۵-۰۶ 138500 140000 139250
  ۹۴-۰۵-۰۵ 142000 143000 142500
  ۹۴-۰۵-۰۴ 143000 144000 143500
  ۹۴-۰۵-۰۳ 145000 147000 146000
  ۹۴-۰۴-۳۱ 146000 148000 147000
  ۹۴-۰۴-۳۰ 148000 149000 148500


  کولین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۷ 33000 34000 33500
  ۹۴-۰۵-۰۶ 33000 34000 33500
  ۹۴-۰۵-۰۵ 33500 34500 34000
  ۹۴-۰۵-۰۴ 33000 34000 33500
  ۹۴-۰۵-۰۳ 33000 34000 33500
  ۹۴-۰۴-۳۱ 33500 34500 34000
  ۹۴-۰۴-۳۰ 33500 34500 34000


  جوجه یکروزه بوقلمون
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۷ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۵-۰۶ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۵-۰۵ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۵-۰۴ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۵-۰۳ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۵-۰۱ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۴-۳۱ 80000 90000 85000


  بوقلمون زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۷ 72000 73000 72500
  ۹۴-۰۵-۰۶ 72000 73000 72500
  ۹۴-۰۵-۰۵ 72000 73000 72500
  ۹۴-۰۵-۰۴ 72000 73000 72500
  ۹۴-۰۵-۰۳ 72000 73000 72500
  ۹۴-۰۵-۰۱ 72000 73000 72500
  ۹۴-۰۴-۳۱ 72000 73000 72500


  بوقلمون کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۷ 100000 102000 101000
  ۹۴-۰۵-۰۶ 100000 102000 101000
  ۹۴-۰۵-۰۵ 100000 102000 101000
  ۹۴-۰۵-۰۴ 100000 102000 101000
  ۹۴-۰۵-۰۳ 100000 102000 101000
  ۹۴-۰۵-۰۱ 100000 102000 101000
  ۹۴-۰۴-۳۱ 100000 102000 101000


  فسفات
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۷ 18500 22500 20893
  ۹۴-۰۵-۰۶ 18500 22500 20893
  ۹۴-۰۵-۰۵ 18500 22500 20893
  ۹۴-۰۵-۰۴ 18500 22500 20893
  ۹۴-۰۵-۰۳ 18500 22500 20893
  ۹۴-۰۵-۰۱ 18500 22500 20893
  ۹۴-۰۴-۳۱ 18500 22500 20893


  جوش شیرین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۷ 10400 16100 13917
  ۹۴-۰۵-۰۶ 10400 16100 13917
  ۹۴-۰۵-۰۵ 10400 16100 13917
  ۹۴-۰۵-۰۴ 10400 16100 13917
  ۹۴-۰۵-۰۳ 10400 16100 13917
  ۹۴-۰۴-۳۱ 10400 16100 13917
  ۹۴-۰۴-۳۰ 10400 16100 13917


  پودر چربی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۷ 37000 42000 39500
  ۹۴-۰۵-۰۶ 37000 42000 39500
  ۹۴-۰۵-۰۵ 37000 42000 39500
  ۹۴-۰۵-۰۴ 37000 42000 39500
  ۹۴-۰۵-۰۳ 37000 42000 39500
  ۹۴-۰۵-۰۱ 37000 42000 39500
  ۹۴-۰۴-۳۱ 37000 42000 39500


  کربنات کلسیم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۷ 400 550 475
  ۹۴-۰۵-۰۶ 400 550 475
  ۹۴-۰۵-۰۵ 400 550 475
  ۹۴-۰۵-۰۴ 400 550 475
  ۹۴-۰۵-۰۳ 400 550 475
  ۹۴-۰۵-۰۱ 400 550 475
  ۹۴-۰۴-۳۱ 400 550 475


  سبوس گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۷ 7200 8200 7584
  ۹۴-۰۵-۰۶ 7200 8200 7584
  ۹۴-۰۵-۰۵ 7200 8200 7584
  ۹۴-۰۵-۰۴ 7200 8200 7584
  ۹۴-۰۵-۰۳ 7200 8200 7584
  ۹۴-۰۴-۳۱ 6400 8000 7013
  ۹۴-۰۴-۳۰ 6400 8000 7013


  سبوس برنج
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۷ 2600 3350 3050
  ۹۴-۰۵-۰۶ 2600 3350 3050
  ۹۴-۰۵-۰۵ 2600 3350 3050
  ۹۴-۰۵-۰۴ 2600 3350 3050
  ۹۴-۰۵-۰۳ 2600 3350 3050
  ۹۴-۰۴-۳۱ 2600 3350 3050
  ۹۴-۰۴-۳۰ 2600 3350 3050


  گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۷ 10150 11700 11134
  ۹۴-۰۵-۰۶ 10150 11700 11134
  ۹۴-۰۵-۰۵ 10150 11700 11134
  ۹۴-۰۵-۰۴ 10150 11700 11134
  ۹۴-۰۵-۰۳ 10150 11700 11134
  ۹۴-۰۴-۳۱ 10150 11700 11113
  ۹۴-۰۴-۳۰ 10150 11700 11113


  جو
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۷ 8500 10000 9020
  ۹۴-۰۵-۰۶ 8700 10000 9100
  ۹۴-۰۵-۰۵ 8700 10000 9059
  ۹۴-۰۵-۰۴ 8750 10000 9200
  ۹۴-۰۵-۰۳ 8800 10000 9213
  ۹۴-۰۴-۳۱ 8500 9500 9080
  ۹۴-۰۴-۳۰ 8500 9500 9080


  یونجه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۷ 8500 8900 8675
  ۹۴-۰۵-۰۶ 8500 8900 8675
  ۹۴-۰۵-۰۵ 8500 8900 8675
  ۹۴-۰۵-۰۴ 8500 8900 8675
  ۹۴-۰۵-۰۳ 8500 8900 8675
  ۹۴-۰۴-۳۱ 8500 8900 8650
  ۹۴-۰۴-۳۰ 8500 8900 8650


  کاه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۵-۰۷ 4200 4300 4250
  ۹۴-۰۵-۰۶ 4200 4300 4250
  ۹۴-۰۵-۰۵ 4200 4300 4250
  ۹۴-۰۵-۰۴ 4200 4300 4250
  ۹۴-۰۵-۰۳ 4200 4300 4250
  ۹۴-۰۴-۳۱ 5000 5100 5050
  ۹۴-۰۴-۳۰ 5000 5100 5050


  تبلیغات سفارش
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  ۱۳۹۴ - ١٣٨٥ ©
  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه فن آوری اطلاعاتی و ارتباطات صنعت مرغداری است.
  این پایگاه اطلاع رسانی با مجوز 92/26226 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به فعالیت می باشد
  این پایگاه تابع قوانین مطبوعات جمهوری اسلامی ایران می باشد
  برداشت از مطالب این سایت تنها با ذکر نام I.T.P مجاز می باشد.
  موسسه I.T.P هیچگونه شعبه و یا نمایندگی ندارد.
  مدیر مسئول:سید علی حسینی