عضویت سریع
زمینه فعالیت
ایمیل
تلفن همراه
 
Our Sponcors
بخش داخلی بخش جهانی
 • دام زنده
 • دام کشتار
 • گوشت منجمد
 • نمودار گیری (میانگین)
  نمودار :
  از : تا :
  مقایسه با :
  مقایسه با سال گذشته:
  جدول قیمت ها
  چاپ
  محصول تاریخ حداقل
  امروز
  حداکثر
  امروز
  میانگین
  امروز
  میانگین
  دیروز
  امروز در
  هفته گذشته
  امروز در
  ماه گذشته
  امروز در
  سال گذشته
  امروز در دو
  سال گذشته

  جوجه یکروزه گوشتی

  ۹۵-۰۷-۰۳ 10000 12500 11882 13046 15882 16582 9167 9829

  جوجه یکروزه تخمگذار

  ۹۵-۰۷-۰۳ 28000 31000 29500 29500 29500 29500 25000 26250

  پولت

  ۹۵-۰۷-۰۳ 97000 106000 102000 102000 102000 103167

  تخم مرغ

  ۹۵-۰۷-۰۳ 31500 34000 32875 32862 32903 35667 30667 34792

  مرغ زنده

  ۹۵-۰۷-۰۳ 43000 50000 46083 46641 49504 50514 46464 44231

  مرغ کشتار

  ۹۵-۰۷-۰۳ 59500 79500 67314 68018 71854 73439 67824 64584

  کنجاله سویا

  ۹۵-۰۷-۰۳ 13350 15000 14178 14178 14221 13970 13487 16850

  ذرت

  ۹۵-۰۷-۰۳ 8600 8900 8750 9025 8875 9184 6600 8884

  دام زنده

  ۹۵-۰۷-۰۳ 105000 140000 121459 122417 122292 116584 113250 104563

  دام کشتار

  ۹۵-۰۷-۰۳ 205000 335000 256875 251250 251250 248875 230150 210000

  گوشت منجمد

  ۹۵-۰۷-۰۳ 229000 261000 243900 243500 247500 207450 192100 162625

  گوشت مرغ مادر

  ۹۵-۰۷-۰۳ 42000 60000 49786 49786 49786 49786 42215 37250

  کنجاله کلزا

  ۹۵-۰۷-۰۳ 11000 11300 11117 11117 11117 11188 13200 11275

  کنجاله تخم پنبه

  ۹۵-۰۷-۰۳ 13700 14800 14250 14250 14250 13484 13850

  کنجاله آفتابگردان

  ۹۵-۰۷-۰۳ 7950 9000 8475 8475 8475 8875 10850

  پودر ماهی

  ۹۵-۰۷-۰۳ 20000 65000 38667 38667 38667 40167 40167 36875

  متیونین

  ۹۵-۰۷-۰۳ 139500 140500 140000 138500 139500 139000 204500 156500

  لیزین

  ۹۵-۰۷-۰۳ 58500 59500 59000 61000 63000 66500 47500 68500

  ترئونین

  ۹۵-۰۷-۰۳ 69500 70500 70000 70000 70000 71500 87500 69500

  کولین

  ۹۵-۰۷-۰۳ 29000 30000 29500 29500 29500 30500 31500 36500

  جوجه یکروزه بوقلمون

  ۹۵-۰۷-۰۳ 110000 115000 112500 112500 112500 112500 85000 87000

  بوقلمون زنده

  ۹۵-۰۷-۰۳ 71000 73000 72000 72000 76000 76000 66000 69000

  بوقلمون کشتار

  ۹۵-۰۷-۰۳ 96000 98000 97000 97000 98500 98500 94000 92500

  فسفات

  ۹۵-۰۷-۰۳ 19500 22500 21150 21150 21150 21150 21236 18450

  جوش شیرین

  ۹۵-۰۷-۰۳ 12500 12600 12550 12550 12550 12750 14350 16584

  پودر چربی

  ۹۵-۰۷-۰۳ 33000 40000 36500 36500 36500 36500 39500 39500

  کربنات کلسیم

  ۹۵-۰۷-۰۳ 600 700 650 650 650 650 475 475

  سبوس گندم

  ۹۵-۰۷-۰۳ 5350 6000 5757 5757 5757 6059 7375 7917

  سبوس برنج

  ۹۵-۰۷-۰۳ 550 1050 817 817 817 884 2188 2317

  گندم

  ۹۵-۰۷-۰۳ 9800 12100 10658 10813 10440 10290 10863 10275

  جو

  ۹۵-۰۷-۰۳ 7100 8100 7505 7505 7455 7570 8660 9675

  یونجه

  ۹۵-۰۷-۰۳ 6500 7800 7175 7175 7175 7175 8850 7325

  کاه

  ۹۵-۰۷-۰۳ 2300 2400 2350 2350 2350 2250 3900 4075

  باگاس

  ۹۵-۰۶-۲۳ 2100 2150 2125 2125 2125 2125 2475
  دسترسی سریع به قیمت
  در تاریخ :
  مقایسه با :
  مشخصات تاریخ قیمت روز در سال گذشته روز در 2 سال گذشته
  جوجه یکروزه گوشتی ۹۴-۰۷-۰۱ 9167 9829 11230
  نمودار محصولات

  جوجه یکروزه گوشتی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 10000 12500 11882
  ۹۵-۰۶-۳۱ 11000 14000 13046
  ۹۵-۰۶-۲۸ 13500 16000 15296
  ۹۵-۰۶-۲۷ 14000 16500 15882
  ۹۵-۰۶-۲۴ 15000 17500 16796
  ۹۵-۰۶-۲۳ 15200 17700 17082
  ۹۵-۰۶-۲۱ 15500 17800 17196


  پولت
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 97000 106000 102000
  ۹۵-۰۶-۳۱ 97000 106000 102000
  ۹۵-۰۶-۲۹ 97000 106000 102000
  ۹۵-۰۶-۲۸ 97000 106000 102000
  ۹۵-۰۶-۲۷ 97000 106000 102000
  ۹۵-۰۶-۲۴ 97000 106000 102000
  ۹۵-۰۶-۲۳ 97000 106000 102000


  جوجه یکروزه تخمگذار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۶-۳۱ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۶-۲۹ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۶-۲۸ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۶-۲۷ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۶-۲۴ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۶-۲۳ 28000 31000 29500


  تخم مرغ
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 31500 34000 32875
  ۹۵-۰۷-۰۱ 31000 34000 32862
  ۹۵-۰۶-۳۱ 31000 34000 32862
  ۹۵-۰۶-۲۹ 30500 34000 32494
  ۹۵-۰۶-۲۸ 30500 34000 32494
  ۹۵-۰۶-۲۷ 31000 34000 32903
  ۹۵-۰۶-۲۵ 32000 34500 33375


  مرغ زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 43000 50000 46083
  ۹۵-۰۷-۰۱ 43500 49000 46641
  ۹۵-۰۶-۳۱ 43500 49500 47322
  ۹۵-۰۶-۲۹ 45000 51000 48326
  ۹۵-۰۶-۲۸ 45000 51000 49120
  ۹۵-۰۶-۲۷ 45000 53000 49504
  ۹۵-۰۶-۲۵ 48000 54000 50369


  مرغ کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 59500 79500 67314
  ۹۵-۰۷-۰۱ 60500 78000 68018
  ۹۵-۰۶-۳۱ 61000 78000 68970
  ۹۵-۰۶-۲۹ 62000 79500 70418
  ۹۵-۰۶-۲۸ 63000 81000 71210
  ۹۵-۰۶-۲۷ 65000 82500 71854
  ۹۵-۰۶-۲۵ 62000 84000 72990


  کنجاله سویا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 13350 15000 14178
  ۹۵-۰۶-۳۱ 13350 15000 14178
  ۹۵-۰۶-۲۹ 13350 15000 14196
  ۹۵-۰۶-۲۸ 13350 15000 14196
  ۹۵-۰۶-۲۷ 13350 15000 14221
  ۹۵-۰۶-۲۴ 13250 15000 14200
  ۹۵-۰۶-۲۳ 13150 14900 14105


  ذرت
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 8600 8900 8750
  ۹۵-۰۶-۳۱ 8700 9350 9025
  ۹۵-۰۶-۲۹ 8550 9200 8988
  ۹۵-۰۶-۲۸ 8550 9200 8988
  ۹۵-۰۶-۲۷ 8500 9200 8875
  ۹۵-۰۶-۲۴ 8500 8900 8700
  ۹۵-۰۶-۲۳ 8500 8900 8700


  دام زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 105000 140000 121459
  ۹۵-۰۶-۳۱ 105000 140000 122417
  ۹۵-۰۶-۲۹ 105000 140000 122417
  ۹۵-۰۶-۲۸ 105000 140000 122417
  ۹۵-۰۶-۲۷ 105000 140000 122292
  ۹۵-۰۶-۲۵ 105000 137000 120334
  ۹۵-۰۶-۲۴ 105000 137000 120334


  دام کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 205000 335000 256875
  ۹۵-۰۶-۳۱ 195000 320000 251250
  ۹۵-۰۶-۲۹ 195000 320000 251250
  ۹۵-۰۶-۲۸ 195000 320000 251250
  ۹۵-۰۶-۲۷ 195000 320000 251250
  ۹۵-۰۶-۲۵ 195000 320000 251042
  ۹۵-۰۶-۲۴ 195000 320000 251042


  گوشت منجمد
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 229000 261000 243900
  ۹۵-۰۶-۳۱ 230000 261000 243500
  ۹۵-۰۶-۲۹ 229000 261000 244000
  ۹۵-۰۶-۲۸ 231000 262000 245900
  ۹۵-۰۶-۲۷ 235000 261000 247500
  ۹۵-۰۶-۲۴ 232000 233000 232500
  ۹۵-۰۶-۲۳ 222000 251000 234900


  گوشت مرغ مادر
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 42000 60000 49786
  ۹۵-۰۶-۳۱ 42000 60000 49786
  ۹۵-۰۶-۲۹ 42000 60000 49786
  ۹۵-۰۶-۲۸ 42000 60000 49786
  ۹۵-۰۶-۲۷ 42000 60000 49786
  ۹۵-۰۶-۲۴ 42000 60000 49786
  ۹۵-۰۶-۲۳ 42000 60000 49786


  کنجاله کلزا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 11000 11300 11117
  ۹۵-۰۶-۳۱ 11000 11300 11117
  ۹۵-۰۶-۲۹ 11000 11300 11117
  ۹۵-۰۶-۲۸ 11000 11300 11117
  ۹۵-۰۶-۲۷ 11000 11300 11117
  ۹۵-۰۶-۲۴ 11000 11300 11117
  ۹۵-۰۶-۲۳ 11000 11350 11150


  کنجاله تخم پنبه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 13700 14800 14250
  ۹۵-۰۶-۳۱ 13700 14800 14250
  ۹۵-۰۶-۲۹ 13700 14800 14250
  ۹۵-۰۶-۲۸ 13700 14800 14250
  ۹۵-۰۶-۲۷ 13700 14800 14250
  ۹۵-۰۶-۲۴ 13700 14800 14250
  ۹۵-۰۶-۲۳ 13700 14800 14250


  کنجاله آفتابگردان
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 7950 9000 8475
  ۹۵-۰۶-۳۱ 7950 9000 8475
  ۹۵-۰۶-۲۹ 7950 9000 8475
  ۹۵-۰۶-۲۸ 7950 9000 8475
  ۹۵-۰۶-۲۷ 7950 9000 8475
  ۹۵-۰۶-۲۴ 7950 9000 8475
  ۹۵-۰۶-۲۳ 7950 9000 8475


  پودر ماهی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 20000 65000 38667
  ۹۵-۰۶-۳۱ 20000 65000 38667
  ۹۵-۰۶-۲۹ 20000 65000 38667
  ۹۵-۰۶-۲۸ 20000 65000 38667
  ۹۵-۰۶-۲۷ 20000 65000 38667
  ۹۵-۰۶-۲۵ 20000 65000 38667
  ۹۵-۰۶-۲۴ 20000 65000 38667


  متیونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 139500 140500 140000
  ۹۵-۰۶-۳۱ 138000 139000 138500
  ۹۵-۰۶-۲۹ 138000 139000 138500
  ۹۵-۰۶-۲۸ 138000 139000 138500
  ۹۵-۰۶-۲۷ 139000 140000 139500
  ۹۵-۰۶-۲۴ 140000 141000 140500
  ۹۵-۰۶-۲۳ 141000 142000 141500


  لیزین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 58500 59500 59000
  ۹۵-۰۶-۳۱ 60500 61500 61000
  ۹۵-۰۶-۲۹ 61000 62000 61500
  ۹۵-۰۶-۲۸ 61000 62000 61500
  ۹۵-۰۶-۲۷ 62500 63500 63000
  ۹۵-۰۶-۲۴ 63000 64000 63500
  ۹۵-۰۶-۲۳ 65000 66000 65500


  ترئونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 69500 70500 70000
  ۹۵-۰۶-۳۱ 69500 70500 70000
  ۹۵-۰۶-۲۹ 69500 70500 70000
  ۹۵-۰۶-۲۸ 69500 70500 70000
  ۹۵-۰۶-۲۷ 69500 70500 70000
  ۹۵-۰۶-۲۴ 69500 70500 70000
  ۹۵-۰۶-۲۳ 69500 70500 70000


  کولین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 29000 30000 29500
  ۹۵-۰۶-۳۱ 29000 30000 29500
  ۹۵-۰۶-۲۹ 29000 30000 29500
  ۹۵-۰۶-۲۸ 29000 30000 29500
  ۹۵-۰۶-۲۷ 29000 30000 29500
  ۹۵-۰۶-۲۴ 29000 30000 29500
  ۹۵-۰۶-۲۳ 29000 30000 29500


  جوجه یکروزه بوقلمون
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۶-۳۱ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۶-۲۹ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۶-۲۸ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۶-۲۷ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۶-۲۴ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۶-۲۳ 110000 115000 112500


  بوقلمون زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 71000 73000 72000
  ۹۵-۰۶-۳۱ 71000 73000 72000
  ۹۵-۰۶-۲۹ 71000 73000 72000
  ۹۵-۰۶-۲۸ 75000 77000 76000
  ۹۵-۰۶-۲۷ 75000 77000 76000
  ۹۵-۰۶-۲۴ 75000 77000 76000
  ۹۵-۰۶-۲۳ 75000 77000 76000


  بوقلمون کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 96000 98000 97000
  ۹۵-۰۶-۳۱ 96000 98000 97000
  ۹۵-۰۶-۲۹ 96000 98000 97000
  ۹۵-۰۶-۲۸ 97000 100000 98500
  ۹۵-۰۶-۲۷ 97000 100000 98500
  ۹۵-۰۶-۲۴ 97000 100000 98500
  ۹۵-۰۶-۲۳ 97000 100000 98500


  فسفات
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 19500 22500 21150
  ۹۵-۰۶-۳۱ 19500 22500 21150
  ۹۵-۰۶-۲۹ 19500 22500 21150
  ۹۵-۰۶-۲۸ 19500 22500 21150
  ۹۵-۰۶-۲۷ 19500 22500 21150
  ۹۵-۰۶-۲۴ 19500 22500 21150
  ۹۵-۰۶-۲۳ 19500 22500 21150


  جوش شیرین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 12500 12600 12550
  ۹۵-۰۶-۳۱ 12500 12600 12550
  ۹۵-۰۶-۲۹ 12500 12600 12550
  ۹۵-۰۶-۲۸ 12500 12600 12550
  ۹۵-۰۶-۲۷ 12500 12600 12550
  ۹۵-۰۶-۲۴ 12400 12500 12450
  ۹۵-۰۶-۲۳ 12400 12500 12450


  پودر چربی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 33000 40000 36500
  ۹۵-۰۶-۳۱ 33000 40000 36500
  ۹۵-۰۶-۲۹ 33000 40000 36500
  ۹۵-۰۶-۲۸ 33000 40000 36500
  ۹۵-۰۶-۲۷ 33000 40000 36500
  ۹۵-۰۶-۲۴ 33000 40000 36500
  ۹۵-۰۶-۲۳ 33000 40000 36500


  کربنات کلسیم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 600 700 650
  ۹۵-۰۶-۳۱ 600 700 650
  ۹۵-۰۶-۲۹ 600 700 650
  ۹۵-۰۶-۲۸ 600 700 650
  ۹۵-۰۶-۲۷ 600 700 650
  ۹۵-۰۶-۲۴ 600 700 650
  ۹۵-۰۶-۲۳ 600 700 650


  سبوس گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 5350 6000 5757
  ۹۵-۰۶-۳۱ 5350 6000 5757
  ۹۵-۰۶-۲۹ 5350 6000 5757
  ۹۵-۰۶-۲۸ 5350 6000 5757
  ۹۵-۰۶-۲۷ 5350 6000 5757
  ۹۵-۰۶-۲۴ 5300 6100 5794
  ۹۵-۰۶-۲۳ 5300 6100 5794


  سبوس برنج
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 550 1050 817
  ۹۵-۰۶-۳۱ 550 1050 817
  ۹۵-۰۶-۲۹ 550 1050 817
  ۹۵-۰۶-۲۸ 550 1050 817
  ۹۵-۰۶-۲۷ 550 1050 817
  ۹۵-۰۶-۲۵ 550 1050 800
  ۹۵-۰۶-۲۴ 550 1050 800


  گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 9800 12100 10658
  ۹۵-۰۶-۳۱ 9800 12100 10813
  ۹۵-۰۶-۲۹ 8900 12100 10440
  ۹۵-۰۶-۲۸ 8900 12100 10440
  ۹۵-۰۶-۲۷ 8900 12100 10440
  ۹۵-۰۶-۲۵ 8900 12600 10980
  ۹۵-۰۶-۲۴ 8900 12600 10980


  جو
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 7100 8100 7505
  ۹۵-۰۶-۳۱ 7100 8100 7505
  ۹۵-۰۶-۲۹ 7100 8100 7455
  ۹۵-۰۶-۲۸ 7000 8100 7396
  ۹۵-۰۶-۲۷ 7100 8100 7455
  ۹۵-۰۶-۲۵ 6650 8100 7280
  ۹۵-۰۶-۲۴ 6650 8100 7280


  یونجه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 6500 7800 7175
  ۹۵-۰۶-۳۱ 6500 7800 7175
  ۹۵-۰۶-۲۹ 6500 7800 7175
  ۹۵-۰۶-۲۸ 6500 7800 7175
  ۹۵-۰۶-۲۷ 6500 7800 7175
  ۹۵-۰۶-۲۵ 6500 7800 7100
  ۹۵-۰۶-۲۴ 6500 7800 7100


  کاه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۷-۰۳ 2300 2400 2350
  ۹۵-۰۶-۳۱ 2300 2400 2350
  ۹۵-۰۶-۲۹ 2300 2400 2350
  ۹۵-۰۶-۲۸ 2300 2400 2350
  ۹۵-۰۶-۲۷ 2300 2400 2350
  ۹۵-۰۶-۲۵ 2500 2600 2550
  ۹۵-۰۶-۲۴ 2500 2600 2550


  باگاس
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۲۳ 2100 2150 2125


  تبلیغات سفارش
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  ۱۳۹۵ - ١٣٨٥ ©
  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه فن آوری اطلاعاتی و ارتباطات صنعت مرغداری است.
  این پایگاه اطلاع رسانی با مجوز 92/26226 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به فعالیت می باشد
  این پایگاه تابع قوانین مطبوعات جمهوری اسلامی ایران می باشد
  برداشت از مطالب این سایت تنها با ذکر نام I.T.P مجاز می باشد.
  موسسه I.T.P هیچگونه شعبه و یا نمایندگی ندارد.
  مدیر مسئول:سید علی حسینی