عضویت سریع
زمینه فعالیت
ایمیل
تلفن همراه
 
بخش داخلی بخش جهانی
 • دام زنده
 • دام کشتار
 • گوشت منجمد
 • نمودار گیری (میانگین)
  نمودار :
  از : تا :
  مقایسه با :
  مقایسه با سال گذشته:
  جدول قیمت ها
  چاپ
  محصول تاریخ حداقل
  امروز
  حداکثر
  امروز
  میانگین
  امروز
  میانگین
  دیروز
  امروز در
  هفته گذشته
  امروز در
  ماه گذشته
  امروز در
  سال گذشته
  امروز در دو
  سال گذشته

  جوجه یکروزه گوشتی

  ۹۵-۰۲-۰۸ 5500 8000 7205 7205 11917 9955 13309 15377

  جوجه یکروزه تخمگذار

  ۹۵-۰۲-۰۸ 28000 31000 29500 29500 29500 25000 25000

  تخم مرغ

  ۹۵-۰۲-۰۹ 27000 31000 28709 28709 30271 33966 23027 25818

  مرغ زنده

  ۹۵-۰۲-۰۹ 31500 39000 34216 34216 35745 38780 38800 45280

  مرغ کشتار

  ۹۵-۰۲-۰۹ 44000 62500 51387 51387 53329 57261 57157 65100

  کنجاله سویا

  ۹۵-۰۲-۰۹ 13850 15800 14717 14717 14694 14819 16164 19060

  ذرت

  ۹۵-۰۲-۰۹ 7250 8500 7850 7850 8325 7850 7217 10288

  دام زنده

  ۹۵-۰۲-۰۸ 100000 125000 111350 111350 111063 114500 104200

  دام کشتار

  ۹۵-۰۲-۰۸ 200000 300000 244500 244500 249063 237250 207000

  گوشت منجمد

  ۹۵-۰۲-۰۸ 177000 186000 180050 180050 180750 259100 186750

  گوشت مرغ مادر

  ۹۵-۰۲-۰۸ 26500 41000 32893 32893 32893 37108 47400

  کنجاله کلزا

  ۹۵-۰۱-۲۲ 12300 12400 12350 9600 14275

  کنجاله تخم پنبه

  ۹۵-۰۲-۰۹ 13100 15500 14550 14550 14534 13425

  کنجاله آفتابگردان

  ۹۵-۰۲-۰۹ 9750 9850 9800 9800 10500 9950 10650

  پودر ماهی

  ۹۵-۰۲-۰۸ 20000 69000 40167 40167 40167 40500 37625

  متیونین

  ۹۵-۰۲-۰۸ 165000 166000 165500 165500 170500 226500 138000

  لیزین

  ۹۵-۰۲-۰۸ 58000 59000 58500 58500 62000 52500 57500

  ترئونین

  ۹۵-۰۲-۰۷ 68000 69000 68500 68500 68500 174000

  کولین

  ۹۵-۰۲-۰۸ 34000 35000 34500 34500 35000 34500

  جوجه یکروزه بوقلمون

  ۹۵-۰۲-۰۸ 105000 115000 110000 110000 110000 85000 87000

  بوقلمون زنده

  ۹۵-۰۲-۰۸ 86000 88000 87000 87000 81500 74000 47500

  بوقلمون کشتار

  ۹۵-۰۲-۰۸ 115000 120000 117500 117500 111000 102000 70000

  فسفات

  ۹۵-۰۲-۰۸ 20000 22500 21129 21129 21129 19943 17475

  جوش شیرین

  ۹۵-۰۲-۰۸ 14200 21000 17600 17600 18050 13917 23917

  پودر چربی

  ۹۵-۰۲-۰۸ 30000 37000 33500 33500 33500 39500 41000

  کربنات کلسیم

  ۹۵-۰۲-۰۸ 600 700 650 650 650 475 475

  سبوس گندم

  ۹۵-۰۲-۰۸ 6600 7050 6825 6825 6759 8250 8000

  سبوس برنج

  ۹۵-۰۲-۰۸ 1400 2000 1688 1688 1688 3217 2275

  گندم

  ۹۵-۰۲-۰۹ 8350 12100 10340 10340 10525 10913 10475

  جو

  ۹۵-۰۲-۰۹ 7150 8600 7780 7780 7438 7565 9700 9565

  یونجه

  ۹۵-۰۲-۰۸ 6000 10500 8238 8238 8363 9634 5825

  کاه

  ۹۵-۰۲-۰۸ 3500 3600 3550 3550 3550 6100 3325

  باگاس

  00:00:00 2475
  دسترسی سریع به قیمت
  در تاریخ :
  مقایسه با :
  مشخصات تاریخ قیمت روز در سال گذشته روز در 2 سال گذشته
  جوجه یکروزه گوشتی ۹۴-۰۲-۰۹ 13089 15565 7360
  نمودار محصولات

  جوجه یکروزه گوشتی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۸ 5500 8000 7205
  ۹۵-۰۲-۰۷ 6000 9000 8120
  ۹۵-۰۲-۰۵ 8500 11000 10167
  ۹۵-۰۲-۰۴ 9500 12000 11408
  ۹۵-۰۲-۰۱ 10000 13000 11917
  ۹۵-۰۱-۳۱ 10500 13500 12700
  ۹۵-۰۱-۲۹ 10500 13500 12542


  جوجه یکروزه تخمگذار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۸ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۲-۰۷ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۲-۰۵ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۲-۰۴ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۲-۰۱ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۱-۳۱ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۱-۲۹ 28000 31000 29500


  تخم مرغ
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۹ 27000 31000 28709
  ۹۵-۰۲-۰۸ 27000 31500 28855
  ۹۵-۰۲-۰۷ 26500 31500 28757
  ۹۵-۰۲-۰۶ 26500 30000 28244
  ۹۵-۰۲-۰۵ 27000 30500 28744
  ۹۵-۰۲-۰۴ 27000 31000 29264
  ۹۵-۰۲-۰۱ 29000 31500 30271


  مرغ زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۹ 31500 39000 34216
  ۹۵-۰۲-۰۸ 31500 39000 34393
  ۹۵-۰۲-۰۷ 31500 40000 34600
  ۹۵-۰۲-۰۶ 32000 40000 35081
  ۹۵-۰۲-۰۵ 32000 42000 35523
  ۹۵-۰۲-۰۴ 32000 44000 35736
  ۹۵-۰۲-۰۱ 33000 40000 35745


  مرغ کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۹ 44000 62500 51387
  ۹۵-۰۲-۰۸ 44000 62500 51484
  ۹۵-۰۲-۰۷ 44000 63500 51814
  ۹۵-۰۲-۰۶ 45000 63500 52660
  ۹۵-۰۲-۰۵ 45000 66000 53147
  ۹۵-۰۲-۰۴ 45000 69000 53476
  ۹۵-۰۲-۰۱ 44500 63000 53329


  کنجاله سویا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۹ 13850 15800 14717
  ۹۵-۰۲-۰۸ 13850 15800 14721
  ۹۵-۰۲-۰۷ 13850 15800 14738
  ۹۵-۰۲-۰۶ 13850 15800 14738
  ۹۵-۰۲-۰۵ 13850 15800 14746
  ۹۵-۰۲-۰۴ 13850 15850 14830
  ۹۵-۰۲-۰۱ 13850 15850 14694


  ذرت
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۹ 7250 8500 7850
  ۹۵-۰۲-۰۸ 7300 8600 7967
  ۹۵-۰۲-۰۷ 7350 8650 8017
  ۹۵-۰۲-۰۶ 7350 8600 8025
  ۹۵-۰۲-۰۵ 7400 8150 7775
  ۹۵-۰۲-۰۴ 7400 8150 7775
  ۹۵-۰۲-۰۱ 8000 8650 8325


  دام زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۸ 100000 125000 111350
  ۹۵-۰۲-۰۷ 100000 125000 111350
  ۹۵-۰۲-۰۶ 100000 125000 111350
  ۹۵-۰۲-۰۵ 100000 125000 111350
  ۹۵-۰۲-۰۴ 100000 125000 111350
  ۹۵-۰۲-۰۱ 95000 125000 111063
  ۹۵-۰۱-۳۱ 95000 125000 111063


  دام کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۸ 200000 300000 244500
  ۹۵-۰۲-۰۷ 200000 300000 244500
  ۹۵-۰۲-۰۶ 200000 300000 244500
  ۹۵-۰۲-۰۵ 200000 300000 244500
  ۹۵-۰۲-۰۴ 200000 300000 244500
  ۹۵-۰۲-۰۱ 200000 300000 249063
  ۹۵-۰۱-۳۱ 200000 300000 249063


  گوشت منجمد
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۸ 177000 186000 180050
  ۹۵-۰۲-۰۷ 177000 186000 180050
  ۹۵-۰۲-۰۶ 177000 186000 180050
  ۹۵-۰۲-۰۵ 177000 186000 180050
  ۹۵-۰۲-۰۴ 177000 187000 180300
  ۹۵-۰۲-۰۱ 178000 187000 180750
  ۹۵-۰۱-۳۱ 178000 187000 180750


  گوشت مرغ مادر
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۸ 26500 41000 32893
  ۹۵-۰۲-۰۷ 26500 41000 32893
  ۹۵-۰۲-۰۶ 26500 41000 32893
  ۹۵-۰۲-۰۵ 26500 41000 32893
  ۹۵-۰۲-۰۴ 26500 41000 32893
  ۹۵-۰۲-۰۱ 26500 41000 32893
  ۹۵-۰۱-۳۰ 26500 41000 32893


  کنجاله تخم پنبه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۹ 13100 15500 14550
  ۹۵-۰۲-۰۸ 13100 15500 14550
  ۹۵-۰۲-۰۷ 13100 15500 14550
  ۹۵-۰۲-۰۶ 13100 15500 14550
  ۹۵-۰۲-۰۵ 13100 15450 14534
  ۹۵-۰۲-۰۴ 13100 15450 14534
  ۹۵-۰۲-۰۱ 13100 15450 14534


  کنجاله آفتابگردان
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۹ 9750 9850 9800
  ۹۵-۰۲-۰۸ 9800 9900 9850
  ۹۵-۰۲-۰۷ 10100 10200 10150
  ۹۵-۰۲-۰۶ 10100 10200 10150
  ۹۵-۰۲-۰۵ 10100 10900 10500
  ۹۵-۰۲-۰۴ 10100 10900 10500
  ۹۵-۰۲-۰۱ 10100 10900 10500


  پودر ماهی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۸ 20000 69000 40167
  ۹۵-۰۲-۰۷ 20000 69000 40167
  ۹۵-۰۲-۰۶ 20000 69000 40167
  ۹۵-۰۲-۰۵ 20000 69000 40167
  ۹۵-۰۲-۰۴ 20000 69000 40167
  ۹۵-۰۲-۰۱ 20000 69000 40167
  ۹۵-۰۱-۳۱ 20000 69000 40167


  متیونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۸ 165000 166000 165500
  ۹۵-۰۲-۰۷ 166500 167500 167000
  ۹۵-۰۲-۰۶ 168000 169000 168500
  ۹۵-۰۲-۰۵ 169000 170000 169500
  ۹۵-۰۲-۰۴ 168500 169500 169000
  ۹۵-۰۲-۰۱ 170000 171000 170500
  ۹۵-۰۱-۳۱ 171000 172000 171500


  لیزین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۸ 58000 59000 58500
  ۹۵-۰۲-۰۷ 59000 60000 59500
  ۹۵-۰۲-۰۶ 60000 61000 60500
  ۹۵-۰۲-۰۵ 60000 61000 60500
  ۹۵-۰۲-۰۴ 60000 61000 60500
  ۹۵-۰۲-۰۱ 61500 62500 62000
  ۹۵-۰۱-۳۱ 62000 63000 62500


  ترئونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۷ 68000 69000 68500
  ۹۵-۰۲-۰۶ 68000 69000 68500
  ۹۵-۰۲-۰۵ 68000 69000 68500
  ۹۵-۰۲-۰۴ 68000 69000 68500
  ۹۵-۰۲-۰۱ 68000 69000 68500
  ۹۵-۰۱-۳۱ 69500 70500 70000
  ۹۵-۰۱-۳۰ 69500 70500 70000


  کولین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۸ 34000 35000 34500
  ۹۵-۰۲-۰۷ 33500 34500 34000
  ۹۵-۰۲-۰۶ 33500 34500 34000
  ۹۵-۰۲-۰۵ 33500 34500 34000
  ۹۵-۰۲-۰۴ 33500 34500 34000
  ۹۵-۰۲-۰۱ 34500 35500 35000
  ۹۵-۰۱-۳۱ 34000 35000 34500


  جوجه یکروزه بوقلمون
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۸ 105000 115000 110000
  ۹۵-۰۲-۰۷ 105000 115000 110000
  ۹۵-۰۲-۰۶ 105000 115000 110000
  ۹۵-۰۲-۰۵ 105000 115000 110000
  ۹۵-۰۲-۰۴ 105000 115000 110000
  ۹۵-۰۲-۰۱ 105000 115000 110000
  ۹۵-۰۱-۳۱ 105000 115000 110000


  بوقلمون زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۸ 86000 88000 87000
  ۹۵-۰۲-۰۷ 86000 88000 87000
  ۹۵-۰۲-۰۶ 86000 88000 87000
  ۹۵-۰۲-۰۵ 86000 88000 87000
  ۹۵-۰۲-۰۴ 86000 88000 87000
  ۹۵-۰۲-۰۱ 80000 83000 81500
  ۹۵-۰۱-۳۱ 80000 83000 81500


  بوقلمون کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۸ 115000 120000 117500
  ۹۵-۰۲-۰۷ 115000 120000 117500
  ۹۵-۰۲-۰۶ 115000 120000 117500
  ۹۵-۰۲-۰۵ 115000 120000 117500
  ۹۵-۰۲-۰۴ 115000 120000 117500
  ۹۵-۰۲-۰۱ 110000 112000 111000
  ۹۵-۰۱-۳۱ 110000 112000 111000


  فسفات
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۸ 20000 22500 21129
  ۹۵-۰۲-۰۷ 20000 22500 21129
  ۹۵-۰۲-۰۶ 20000 22500 21129
  ۹۵-۰۲-۰۵ 20000 22500 21129
  ۹۵-۰۲-۰۴ 20000 22500 21129
  ۹۵-۰۲-۰۱ 20000 22500 21129
  ۹۵-۰۱-۳۱ 20000 22500 21129


  جوش شیرین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۸ 14200 21000 17600
  ۹۵-۰۲-۰۷ 14200 20600 17400
  ۹۵-۰۲-۰۶ 14200 20600 17400
  ۹۵-۰۲-۰۵ 14500 21600 18050
  ۹۵-۰۲-۰۴ 14500 21600 18050
  ۹۵-۰۲-۰۱ 14500 21600 18050
  ۹۵-۰۱-۳۱ 14500 21600 18050


  پودر چربی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۸ 30000 37000 33500
  ۹۵-۰۲-۰۷ 30000 37000 33500
  ۹۵-۰۲-۰۶ 30000 37000 33500
  ۹۵-۰۲-۰۵ 30000 37000 33500
  ۹۵-۰۲-۰۴ 30000 37000 33500
  ۹۵-۰۲-۰۱ 30000 37000 33500
  ۹۵-۰۱-۳۱ 30000 37000 33500


  کربنات کلسیم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۸ 600 700 650
  ۹۵-۰۲-۰۷ 600 700 650
  ۹۵-۰۲-۰۶ 600 700 650
  ۹۵-۰۲-۰۵ 600 700 650
  ۹۵-۰۲-۰۴ 600 700 650
  ۹۵-۰۲-۰۱ 600 700 650
  ۹۵-۰۱-۳۱ 600 700 650


  سبوس گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۸ 6600 7050 6825
  ۹۵-۰۲-۰۷ 6600 7050 6825
  ۹۵-۰۲-۰۶ 6600 7050 6825
  ۹۵-۰۲-۰۵ 6600 7050 6825
  ۹۵-۰۲-۰۴ 6600 7050 6825
  ۹۵-۰۲-۰۱ 6400 7250 6759
  ۹۵-۰۱-۳۱ 6400 7250 6759


  سبوس برنج
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۸ 1400 2000 1688
  ۹۵-۰۲-۰۷ 1400 2000 1688
  ۹۵-۰۲-۰۶ 1400 2000 1688
  ۹۵-۰۲-۰۵ 1400 2000 1688
  ۹۵-۰۲-۰۴ 1400 2000 1688
  ۹۵-۰۲-۰۱ 1400 2000 1688
  ۹۵-۰۱-۳۱ 1400 2000 1688


  گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۹ 8350 12100 10340
  ۹۵-۰۲-۰۸ 8350 12100 10513
  ۹۵-۰۲-۰۷ 8350 12100 10513
  ۹۵-۰۲-۰۶ 8350 12100 10513
  ۹۵-۰۲-۰۵ 8400 12100 10525
  ۹۵-۰۲-۰۴ 8400 12100 10525
  ۹۵-۰۲-۰۱ 8400 12100 10525


  جو
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۹ 7150 8600 7780
  ۹۵-۰۲-۰۸ 7150 8600 7686
  ۹۵-۰۲-۰۷ 6900 8600 7622
  ۹۵-۰۲-۰۶ 7000 8600 7643
  ۹۵-۰۲-۰۵ 6750 8600 7640
  ۹۵-۰۲-۰۴ 6650 8600 7620
  ۹۵-۰۲-۰۱ 6400 9100 7438


  یونجه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۸ 6000 10500 8238
  ۹۵-۰۲-۰۷ 6000 10500 8238
  ۹۵-۰۲-۰۶ 6000 10500 8238
  ۹۵-۰۲-۰۵ 6000 10500 8238
  ۹۵-۰۲-۰۴ 6000 10500 8363
  ۹۵-۰۲-۰۱ 6000 10500 8363
  ۹۵-۰۱-۳۱ 6000 10500 8363


  کاه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۲-۰۸ 3500 3600 3550
  ۹۵-۰۲-۰۷ 3500 3600 3550
  ۹۵-۰۲-۰۶ 3500 3600 3550
  ۹۵-۰۲-۰۵ 3500 3600 3550
  ۹۵-۰۲-۰۴ 3500 3600 3550
  ۹۵-۰۲-۰۱ 3500 3600 3550
  ۹۵-۰۱-۳۱ 3500 3600 3550


  تبلیغات سفارش
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  ۱۳۹۵ - ١٣٨٥ ©
  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه فن آوری اطلاعاتی و ارتباطات صنعت مرغداری است.
  این پایگاه اطلاع رسانی با مجوز 92/26226 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به فعالیت می باشد
  این پایگاه تابع قوانین مطبوعات جمهوری اسلامی ایران می باشد
  برداشت از مطالب این سایت تنها با ذکر نام I.T.P مجاز می باشد.
  موسسه I.T.P هیچگونه شعبه و یا نمایندگی ندارد.
  مدیر مسئول:سید علی حسینی