عضویت سریع
زمینه فعالیت
ایمیل
تلفن همراه
 
بخش داخلی بخش جهانی
 • دام زنده
 • دام کشتار
 • گوشت منجمد
 • نمودار گیری (میانگین)
  نمودار :
  از : تا :
  مقایسه با :
  مقایسه با سال گذشته:
  جدول قیمت ها
  چاپ
  محصول تاریخ حداقل
  امروز
  حداکثر
  امروز
  میانگین
  امروز
  میانگین
  دیروز
  امروز در
  هفته گذشته
  امروز در
  ماه گذشته
  امروز در
  سال گذشته
  امروز در دو
  سال گذشته

  جوجه یکروزه گوشتی

  ۹۴-۰۷-۱۲ 12000 14500 13917 14028 11417 12417 7724 9239

  جوجه یکروزه تخمگذار

  ۹۴-۰۷-۱۲ 24500 25500 25000 25000 25000 25000 26250 22000

  تخم مرغ

  ۹۴-۰۷-۱۲ 28500 32000 30334 30862 30799 29480 34702 32850

  مرغ زنده

  ۹۴-۰۷-۱۲ 44500 51000 47948 48255 46964 45963 43681 45031

  مرغ کشتار

  ۹۴-۰۷-۱۲ 63000 76000 69544 70035 68504 66605 63902 64723

  کنجاله سویا

  ۹۴-۰۷-۱۲ 12850 14250 13460 13475 13482 13794 16500 18850

  ذرت

  ۹۴-۰۷-۱۲ 6500 7400 7000 6925 6584 6867 8250 10600

  دام زنده

  ۹۴-۰۷-۱۲ 105000 130000 112000 112000 111813 110600 105563 103100

  دام کشتار

  ۹۴-۰۷-۱۲ 190000 260000 230750 230750 226563 225600 213125 209250

  گوشت منجمد

  ۹۴-۰۷-۱۲ 185000 191500 187700 187850 191100 189700 175500 192500

  گوشت مرغ مادر

  ۹۴-۰۷-۱۲ 37500 52000 43643 42215 42215 39072 37250 44750

  کنجاله کلزا

  ۹۴-۰۷-۱۲ 13900 14100 14000 13725 13400 13150 11513 11800

  کنجاله تخم پنبه

  ۹۴-۰۷-۰۴ 14200 14300 14250 14250 14250 14150 13850 14050

  کنجاله آفتابگردان

  00:00:00 10850

  پودر ماهی

  ۹۴-۰۷-۱۲ 20000 69000 40167 40167 40167 40167 36875 37875

  متیونین

  ۹۴-۰۷-۱۲ 207000 208000 207500 209250 204500 217000 166500 163500

  لیزین

  ۹۴-۰۷-۱۲ 48000 49000 48500 49500 48000 49000 70000 55000

  ترئونین

  ۹۴-۰۷-۱۲ 79000 81000 80000 81500 84000 98000 70500

  کولین

  ۹۴-۰۷-۱۲ 30500 31500 31000 31000 31000 32000 36500

  جوجه یکروزه بوقلمون

  ۹۴-۰۷-۱۲ 80000 90000 85000 85000 85000 85000 87000 79500

  بوقلمون زنده

  ۹۴-۰۷-۱۲ 64000 66000 65000 65000 65000 66000 80000 61500

  بوقلمون کشتار

  ۹۴-۰۷-۱۲ 90000 93000 91500 91500 91500 94000 108000 84000

  فسفات

  ۹۴-۰۷-۱۲ 19000 22500 21236 21236 21236 21236 18450 20625

  جوش شیرین

  ۹۴-۰۷-۱۲ 12500 15800 14517 14434 14384 13667 16017 15800

  پودر چربی

  ۹۴-۰۷-۱۲ 34000 41000 37313 37313 39500 39500 39500 41667

  کربنات کلسیم

  ۹۴-۰۷-۱۲ 600 730 665 475 475 475 475 550

  سبوس گندم

  ۹۴-۰۷-۱۲ 6500 7300 6817 6817 7150 7300 7917 5546

  سبوس برنج

  ۹۴-۰۷-۱۲ 1800 2300 2067 2067 2050 2050 2317 1550

  گندم

  ۹۴-۰۷-۱۲ 8250 11600 10363 10363 10467 11000 10275 8288

  جو

  ۹۴-۰۷-۱۲ 7700 9600 8900 8900 8513 8800 9688 6613

  یونجه

  ۹۴-۰۷-۱۲ 8500 8900 8717 8717 8850 8950 7650 4757

  کاه

  ۹۴-۰۷-۱۲ 3300 3400 3350 3350 3900 4550 4650 2358

  باگاس

  00:00:00 2475
  دسترسی سریع به قیمت
  در تاریخ :
  مقایسه با :
  مشخصات تاریخ قیمت روز در سال گذشته روز در 2 سال گذشته
  جوجه یکروزه گوشتی ۹۳-۰۷-۱۲ 7224 9239 5133
  نمودار محصولات

  جوجه یکروزه گوشتی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 12000 14500 13917
  ۹۴-۰۷-۱۱ 12000 14500 14028
  ۹۴-۰۷-۰۸ 11500 14000 13417
  ۹۴-۰۷-۰۷ 11500 14000 13528
  ۹۴-۰۷-۰۵ 9500 12000 11417
  ۹۴-۰۷-۰۴ 7500 10500 9778
  ۹۴-۰۷-۰۱ 7000 10000 9167


  جوجه یکروزه تخمگذار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۷-۱۱ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۷-۰۸ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۷-۰۷ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۷-۰۵ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۷-۰۴ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۷-۰۱ 24500 25500 25000


  تخم مرغ
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 28500 32000 30334
  ۹۴-۰۷-۱۱ 29000 32500 30862
  ۹۴-۰۷-۰۹ 29500 33000 31320
  ۹۴-۰۷-۰۸ 29500 33000 31320
  ۹۴-۰۷-۰۷ 29000 32000 30639
  ۹۴-۰۷-۰۶ 29000 32000 30660
  ۹۴-۰۷-۰۵ 29000 33000 30799


  مرغ زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 44500 51000 47948
  ۹۴-۰۷-۱۱ 44500 51000 48255
  ۹۴-۰۷-۰۹ 44500 53000 48562
  ۹۴-۰۷-۰۸ 45000 52000 48534
  ۹۴-۰۷-۰۷ 45000 52000 48374
  ۹۴-۰۷-۰۶ 45000 51000 47786
  ۹۴-۰۷-۰۵ 44000 49500 46964


  مرغ کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 63000 76000 69544
  ۹۴-۰۷-۱۱ 63000 77000 70035
  ۹۴-۰۷-۰۹ 63000 77000 70080
  ۹۴-۰۷-۰۸ 63000 77500 70220
  ۹۴-۰۷-۰۷ 63000 77500 70194
  ۹۴-۰۷-۰۶ 63000 76000 69484
  ۹۴-۰۷-۰۵ 62000 75000 68504


  کنجاله سویا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 12850 14250 13460
  ۹۴-۰۷-۱۱ 12850 14250 13475
  ۹۴-۰۷-۰۸ 12850 14250 13475
  ۹۴-۰۷-۰۷ 12900 14250 13484
  ۹۴-۰۷-۰۶ 12850 14250 13478
  ۹۴-۰۷-۰۵ 12850 14250 13482
  ۹۴-۰۷-۰۴ 12850 14250 13482


  ذرت
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 6500 7400 7000
  ۹۴-۰۷-۱۱ 6450 7400 6925
  ۹۴-۰۷-۰۸ 6450 7400 6925
  ۹۴-۰۷-۰۷ 6450 7400 6925
  ۹۴-۰۷-۰۶ 6200 7050 6584
  ۹۴-۰۷-۰۵ 6200 7050 6584
  ۹۴-۰۷-۰۴ 6200 7050 6584


  دام زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 105000 130000 112000
  ۹۴-۰۷-۱۱ 105000 130000 112000
  ۹۴-۰۷-۰۸ 103000 130000 111813
  ۹۴-۰۷-۰۷ 103000 130000 111813
  ۹۴-۰۷-۰۶ 103000 130000 111813
  ۹۴-۰۷-۰۵ 103000 130000 111813
  ۹۴-۰۷-۰۴ 105000 130000 112917


  دام کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 190000 260000 230750
  ۹۴-۰۷-۱۱ 190000 260000 230750
  ۹۴-۰۷-۰۸ 190000 260000 226563
  ۹۴-۰۷-۰۷ 190000 260000 226563
  ۹۴-۰۷-۰۶ 190000 260000 226563
  ۹۴-۰۷-۰۵ 190000 260000 226563
  ۹۴-۰۷-۰۴ 190000 260000 225834


  گوشت منجمد
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 185000 191500 187700
  ۹۴-۰۷-۱۱ 185500 191500 187850
  ۹۴-۰۷-۰۸ 187000 192000 189000
  ۹۴-۰۷-۰۷ 187000 192000 189100
  ۹۴-۰۷-۰۶ 188000 193000 189900
  ۹۴-۰۷-۰۵ 189000 194000 191100
  ۹۴-۰۷-۰۴ 189000 194000 191100


  گوشت مرغ مادر
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 37500 52000 43643
  ۹۴-۰۷-۱۱ 36500 50000 42215
  ۹۴-۰۷-۰۸ 36500 50000 42215
  ۹۴-۰۷-۰۷ 36500 50000 42215
  ۹۴-۰۷-۰۶ 36500 50000 42215
  ۹۴-۰۷-۰۵ 36500 50000 42215
  ۹۴-۰۷-۰۴ 36500 50000 42215


  کنجاله کلزا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 13900 14100 14000
  ۹۴-۰۷-۱۱ 13400 14100 13725
  ۹۴-۰۷-۰۸ 13400 14100 13725
  ۹۴-۰۷-۰۷ 13100 14100 13600
  ۹۴-۰۷-۰۶ 12900 13900 13400
  ۹۴-۰۷-۰۵ 12900 13900 13400
  ۹۴-۰۷-۰۴ 12900 13900 13400


  کنجاله تخم پنبه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۰۴ 14200 14300 14250


  پودر ماهی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 20000 69000 40167
  ۹۴-۰۷-۱۱ 20000 69000 40167
  ۹۴-۰۷-۰۸ 20000 69000 40167
  ۹۴-۰۷-۰۷ 20000 69000 40167
  ۹۴-۰۷-۰۶ 20000 69000 40167
  ۹۴-۰۷-۰۵ 20000 69000 40167
  ۹۴-۰۷-۰۴ 20000 69000 40167


  متیونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 207000 208000 207500
  ۹۴-۰۷-۱۱ 208500 210000 209250
  ۹۴-۰۷-۰۸ 208500 210000 209250
  ۹۴-۰۷-۰۷ 205000 210000 207500
  ۹۴-۰۷-۰۶ 204000 205000 204500
  ۹۴-۰۷-۰۵ 204000 205000 204500
  ۹۴-۰۷-۰۴ 204500 205500 205000


  لیزین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 48000 49000 48500
  ۹۴-۰۷-۱۱ 49000 50000 49500
  ۹۴-۰۷-۰۸ 49000 50000 49500
  ۹۴-۰۷-۰۷ 49000 50000 49500
  ۹۴-۰۷-۰۶ 47500 48500 48000
  ۹۴-۰۷-۰۵ 47500 48500 48000
  ۹۴-۰۷-۰۴ 47000 48000 47500


  ترئونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 79000 81000 80000
  ۹۴-۰۷-۱۱ 80000 83000 81500
  ۹۴-۰۷-۰۸ 80000 83000 81500
  ۹۴-۰۷-۰۷ 82000 84000 83000
  ۹۴-۰۷-۰۶ 82000 84000 83000
  ۹۴-۰۷-۰۵ 83000 85000 84000
  ۹۴-۰۷-۰۴ 85000 87000 86000


  کولین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 30500 31500 31000
  ۹۴-۰۷-۱۱ 30500 31500 31000
  ۹۴-۰۷-۰۸ 30500 31500 31000
  ۹۴-۰۷-۰۷ 30500 31500 31000
  ۹۴-۰۷-۰۶ 30500 31500 31000
  ۹۴-۰۷-۰۵ 30500 31500 31000
  ۹۴-۰۷-۰۴ 31000 32000 31500


  جوجه یکروزه بوقلمون
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۷-۱۱ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۷-۰۸ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۷-۰۷ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۷-۰۶ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۷-۰۵ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۷-۰۴ 80000 90000 85000


  بوقلمون زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 64000 66000 65000
  ۹۴-۰۷-۱۱ 64000 66000 65000
  ۹۴-۰۷-۰۸ 64000 66000 65000
  ۹۴-۰۷-۰۷ 64000 66000 65000
  ۹۴-۰۷-۰۶ 64000 66000 65000
  ۹۴-۰۷-۰۵ 64000 66000 65000
  ۹۴-۰۷-۰۴ 64000 66000 65000


  بوقلمون کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 90000 93000 91500
  ۹۴-۰۷-۱۱ 90000 93000 91500
  ۹۴-۰۷-۰۸ 90000 93000 91500
  ۹۴-۰۷-۰۷ 90000 93000 91500
  ۹۴-۰۷-۰۶ 90000 93000 91500
  ۹۴-۰۷-۰۵ 90000 93000 91500
  ۹۴-۰۷-۰۴ 90000 93000 91500


  فسفات
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 19000 22500 21236
  ۹۴-۰۷-۱۱ 19000 22500 21236
  ۹۴-۰۷-۰۸ 19000 22500 21236
  ۹۴-۰۷-۰۷ 19000 22500 21236
  ۹۴-۰۷-۰۶ 19000 22500 21236
  ۹۴-۰۷-۰۵ 19000 22500 21236
  ۹۴-۰۷-۰۴ 19000 22500 21236


  جوش شیرین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 12500 15800 14517
  ۹۴-۰۷-۱۱ 12500 15800 14434
  ۹۴-۰۷-۰۸ 12500 15800 14434
  ۹۴-۰۷-۰۷ 12500 15700 14400
  ۹۴-۰۷-۰۶ 12500 15700 14400
  ۹۴-۰۷-۰۵ 12500 15700 14384
  ۹۴-۰۷-۰۴ 12500 15700 14384


  پودر چربی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 34000 41000 37313
  ۹۴-۰۷-۱۱ 34000 41000 37313
  ۹۴-۰۷-۰۸ 34000 41000 37313
  ۹۴-۰۷-۰۷ 34000 41000 37313
  ۹۴-۰۷-۰۶ 37000 42000 39500
  ۹۴-۰۷-۰۵ 37000 42000 39500
  ۹۴-۰۷-۰۴ 37000 42000 39500


  کربنات کلسیم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 600 730 665
  ۹۴-۰۷-۱۱ 400 550 475
  ۹۴-۰۷-۰۸ 400 550 475
  ۹۴-۰۷-۰۷ 400 550 475
  ۹۴-۰۷-۰۶ 400 550 475
  ۹۴-۰۷-۰۵ 400 550 475
  ۹۴-۰۷-۰۴ 400 550 475


  سبوس گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 6500 7300 6817
  ۹۴-۰۷-۱۱ 6500 7300 6817
  ۹۴-۰۷-۰۸ 6800 7500 7150
  ۹۴-۰۷-۰۷ 6800 7500 7150
  ۹۴-۰۷-۰۶ 6800 7500 7150
  ۹۴-۰۷-۰۵ 6800 7500 7150
  ۹۴-۰۷-۰۴ 6800 7500 7150


  سبوس برنج
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 1800 2300 2067
  ۹۴-۰۷-۱۱ 1800 2300 2067
  ۹۴-۰۷-۰۸ 1750 2300 2050
  ۹۴-۰۷-۰۷ 1750 2300 2050
  ۹۴-۰۷-۰۶ 1750 2300 2050
  ۹۴-۰۷-۰۵ 1750 2300 2050
  ۹۴-۰۷-۰۴ 1750 2300 2050


  گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 8250 11600 10363
  ۹۴-۰۷-۱۱ 8250 11600 10363
  ۹۴-۰۷-۰۸ 8250 11600 10467
  ۹۴-۰۷-۰۷ 8250 11600 10467
  ۹۴-۰۷-۰۶ 8250 11600 10467
  ۹۴-۰۷-۰۵ 8250 11600 10467
  ۹۴-۰۷-۰۴ 8250 11600 10467


  جو
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 7700 9600 8900
  ۹۴-۰۷-۱۱ 7700 9600 8900
  ۹۴-۰۷-۰۸ 7700 9400 8784
  ۹۴-۰۷-۰۷ 7650 9400 8513
  ۹۴-۰۷-۰۶ 7650 9400 8513
  ۹۴-۰۷-۰۵ 7650 9400 8513
  ۹۴-۰۷-۰۴ 7650 9400 8513


  یونجه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 8500 8900 8717
  ۹۴-۰۷-۱۱ 8500 8900 8717
  ۹۴-۰۷-۰۸ 8500 9100 8850
  ۹۴-۰۷-۰۷ 8500 9100 8850
  ۹۴-۰۷-۰۶ 8500 9100 8850
  ۹۴-۰۷-۰۵ 8500 9100 8850
  ۹۴-۰۷-۰۴ 8500 9100 8850


  کاه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۷-۱۲ 3300 3400 3350
  ۹۴-۰۷-۱۱ 3300 3400 3350
  ۹۴-۰۷-۰۸ 3800 4000 3900
  ۹۴-۰۷-۰۷ 3800 4000 3900
  ۹۴-۰۷-۰۶ 3800 4000 3900
  ۹۴-۰۷-۰۵ 3800 4000 3900
  ۹۴-۰۷-۰۴ 3800 4000 3900


  تبلیغات سفارش
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  ۱۳۹۴ - ١٣٨٥ ©
  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه فن آوری اطلاعاتی و ارتباطات صنعت مرغداری است.
  این پایگاه اطلاع رسانی با مجوز 92/26226 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به فعالیت می باشد
  این پایگاه تابع قوانین مطبوعات جمهوری اسلامی ایران می باشد
  برداشت از مطالب این سایت تنها با ذکر نام I.T.P مجاز می باشد.
  موسسه I.T.P هیچگونه شعبه و یا نمایندگی ندارد.
  مدیر مسئول:سید علی حسینی