عضویت سریع
زمینه فعالیت
ایمیل
تلفن همراه
 
Our Sponcors
بخش داخلی بخش جهانی
 • دام زنده
 • دام کشتار
 • گوشت منجمد
 • نمودار گیری (میانگین)
  نمودار :
  از : تا :
  مقایسه با :
  مقایسه با سال گذشته:
  جدول قیمت ها
  چاپ
  محصول تاریخ حداقل
  امروز
  حداکثر
  امروز
  میانگین
  امروز
  میانگین
  دیروز
  امروز در
  هفته گذشته
  امروز در
  ماه گذشته
  امروز در
  سال گذشته
  امروز در دو
  سال گذشته

  جوجه یکروزه گوشتی

  ۹۵-۰۶-۰۶ 15000 17500 16882 16796 16400 19395 11417 6125

  جوجه یکروزه تخمگذار

  ۹۵-۰۶-۰۶ 28000 31000 29500 29500 29500 29500 25000 26250

  پولت

  ۹۵-۰۶-۰۶ 98000 108000 103167 103167 103167 99000

  تخم مرغ

  ۹۵-۰۶-۰۶ 31500 35500 33842 34264 35667 37282 28313 36767

  مرغ زنده

  ۹۵-۰۶-۰۶ 48000 56000 51452 51476 51662 57734 47036 45022

  مرغ کشتار

  ۹۵-۰۶-۰۶ 66000 82500 74867 74949 74789 81588 67959 64781

  کنجاله سویا

  ۹۵-۰۶-۰۶ 1300 14900 13284 13985 13980 14098 14005 16684

  ذرت

  ۹۵-۰۶-۰۶ 7900 8000 7950 9367 8650 9100 7017 9634

  دام زنده

  ۹۵-۰۶-۰۶ 105000 130000 117750 116584 117709 113167 107850 103438

  دام کشتار

  ۹۵-۰۶-۰۶ 195000 315000 249917 248875 251792 241584 222500 210500

  گوشت منجمد

  ۹۵-۰۶-۰۶ 189000 235000 205400 206950 207850 198900 200400 165500

  گوشت مرغ مادر

  ۹۵-۰۶-۰۶ 42000 60000 49786 49786 49786 43072 39072 40063

  کنجاله کلزا

  ۹۵-۰۶-۰۶ 11100 11300 11175 11188 11188 11350 12875 12717

  کنجاله تخم پنبه

  ۹۵-۰۶-۰۶ 13700 14800 14250 14250 13484 14017 14150 13850

  کنجاله آفتابگردان

  ۹۵-۰۶-۰۶ 8200 9550 8875 8875 8875 9050 8750

  پودر ماهی

  ۹۵-۰۶-۰۶ 20000 65000 38667 40167 40167 40167 40167 36875

  متیونین

  ۹۵-۰۶-۰۶ 138500 139500 139000 138500 139000 144000 224000 134500

  لیزین

  ۹۵-۰۶-۰۶ 64000 65000 64500 64500 67500 59000 50250 55750

  ترئونین

  ۹۵-۰۶-۰۶ 70000 71000 70500 70500 73500 73500 99500 70500

  کولین

  ۹۵-۰۶-۰۶ 29500 30500 30000 30000 30500 38500 32500 35750

  جوجه یکروزه بوقلمون

  ۹۵-۰۶-۰۶ 110000 115000 112500 112500 112500 112500 85000 86000

  بوقلمون زنده

  ۹۵-۰۶-۰۶ 75000 77000 76000 76000 76000 93500 67500 66000

  بوقلمون کشتار

  ۹۵-۰۶-۰۶ 97000 100000 98500 98500 98500 132500 96000 89000

  فسفات

  ۹۵-۰۶-۰۶ 19500 22500 21150 21150 21150 21067 21236 18143

  جوش شیرین

  ۹۵-۰۶-۰۶ 12700 12800 12750 12750 12650 12700 13700 17217

  پودر چربی

  ۹۵-۰۶-۰۶ 33000 40000 36500 36500 36500 36500 39500 40000

  کربنات کلسیم

  ۹۵-۰۶-۰۶ 600 700 650 650 650 650 475 475

  سبوس گندم

  ۹۵-۰۶-۰۶ 6000 6350 6125 6059 6059 5744 7317 8217

  سبوس برنج

  ۹۵-۰۶-۰۶ 550 1100 884 884 884 1009 2375 2750

  گندم

  ۹۵-۰۶-۰۶ 8700 12100 10250 10290 10290 10525 11238 10563

  جو

  ۹۵-۰۶-۰۶ 7000 8100 7538 7613 7590 7533 9030 9559

  یونجه

  ۹۵-۰۶-۰۶ 6500 7700 7075 7175 7175 7213 8719 6675

  کاه

  ۹۵-۰۶-۰۶ 2500 2600 2550 2250 2250 2550 4550 2875

  باگاس

  ۹۵-۰۶-۰۶ 2100 2150 2125 2125 2125 2125 2475 2475
  دسترسی سریع به قیمت
  در تاریخ :
  مقایسه با :
  مشخصات تاریخ قیمت روز در سال گذشته روز در 2 سال گذشته
  جوجه یکروزه گوشتی ۹۴-۰۶-۰۴ 11417 6027 11386
  نمودار محصولات

  جوجه یکروزه گوشتی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 15000 17500 16882
  ۹۵-۰۶-۰۳ 15000 17500 16796
  ۹۵-۰۶-۰۲ 14700 17200 16582
  ۹۵-۰۵-۳۱ 14700 17200 16496
  ۹۵-۰۵-۳۰ 14500 17000 16400
  ۹۵-۰۵-۲۷ 14500 17000 16341
  ۹۵-۰۵-۲۶ 14000 16500 15900


  پولت
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 98000 108000 103167
  ۹۵-۰۶-۰۳ 98000 108000 103167
  ۹۵-۰۶-۰۲ 98000 108000 103167
  ۹۵-۰۶-۰۱ 98000 108000 103167
  ۹۵-۰۵-۳۱ 98000 108000 103167
  ۹۵-۰۵-۳۰ 98000 108000 103167
  ۹۵-۰۵-۲۶ 98000 108000 103167


  جوجه یکروزه تخمگذار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۶-۰۳ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۶-۰۲ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۵-۳۱ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۵-۳۰ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۵-۲۷ 28000 31000 29500
  ۹۵-۰۵-۲۶ 28000 31000 29500


  تخم مرغ
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 31500 35500 33842
  ۹۵-۰۶-۰۴ 33000 36000 34264
  ۹۵-۰۶-۰۳ 33000 36500 35195
  ۹۵-۰۶-۰۲ 34000 37000 35667
  ۹۵-۰۶-۰۱ 34000 37000 35667
  ۹۵-۰۵-۳۱ 34000 37000 35667
  ۹۵-۰۵-۳۰ 34000 37000 35667


  مرغ زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 48000 56000 51452
  ۹۵-۰۶-۰۴ 48000 54000 51476
  ۹۵-۰۶-۰۳ 48000 53500 50763
  ۹۵-۰۶-۰۲ 48000 54000 50514
  ۹۵-۰۶-۰۱ 47000 55000 50668
  ۹۵-۰۵-۳۱ 48000 55000 51354
  ۹۵-۰۵-۳۰ 48000 55000 51662


  مرغ کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 66000 82500 74867
  ۹۵-۰۶-۰۴ 67000 82500 74949
  ۹۵-۰۶-۰۳ 65000 82500 73975
  ۹۵-۰۶-۰۲ 63000 83000 73439
  ۹۵-۰۶-۰۱ 63000 83000 73602
  ۹۵-۰۵-۳۱ 63000 83500 74387
  ۹۵-۰۵-۳۰ 63000 83500 74789


  کنجاله سویا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 1300 14900 13284
  ۹۵-۰۶-۰۴ 13500 14900 13985
  ۹۵-۰۶-۰۳ 13500 14900 13970
  ۹۵-۰۶-۰۲ 13500 14900 13970
  ۹۵-۰۶-۰۱ 13500 14900 13965
  ۹۵-۰۵-۳۱ 13500 14900 13970
  ۹۵-۰۵-۳۰ 13500 14900 13980


  ذرت
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 7900 8000 7950
  ۹۵-۰۶-۰۴ 8450 10900 9367
  ۹۵-۰۶-۰۳ 8500 10900 9400
  ۹۵-۰۶-۰۲ 8500 10250 9184
  ۹۵-۰۶-۰۱ 8500 10250 9167
  ۹۵-۰۵-۳۱ 8500 10250 9167
  ۹۵-۰۵-۳۰ 8500 8800 8650


  دام زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 105000 130000 117750
  ۹۵-۰۶-۰۳ 105000 127000 116584
  ۹۵-۰۶-۰۲ 105000 127000 116584
  ۹۵-۰۶-۰۱ 105000 127000 117417
  ۹۵-۰۵-۳۱ 105000 127000 117417
  ۹۵-۰۵-۳۰ 105000 127000 117709
  ۹۵-۰۵-۲۷ 105000 140000 119125


  دام کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 195000 315000 249917
  ۹۵-۰۶-۰۳ 195000 315000 248875
  ۹۵-۰۶-۰۲ 195000 315000 248875
  ۹۵-۰۶-۰۱ 195000 350000 251584
  ۹۵-۰۵-۳۱ 195000 350000 251584
  ۹۵-۰۵-۳۰ 195000 350000 251792
  ۹۵-۰۵-۲۷ 195000 350000 253750


  گوشت منجمد
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 189000 235000 205400
  ۹۵-۰۶-۰۳ 189000 240000 206950
  ۹۵-۰۶-۰۲ 190000 241000 207450
  ۹۵-۰۶-۰۱ 190000 241000 207450
  ۹۵-۰۵-۳۱ 190000 241000 207450
  ۹۵-۰۵-۳۰ 192000 241000 207850
  ۹۵-۰۵-۲۷ 192000 241000 207850


  گوشت مرغ مادر
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 42000 60000 49786
  ۹۵-۰۶-۰۳ 42000 60000 49786
  ۹۵-۰۶-۰۲ 42000 60000 49786
  ۹۵-۰۶-۰۱ 42000 60000 49786
  ۹۵-۰۵-۳۱ 42000 60000 49786
  ۹۵-۰۵-۳۰ 42000 60000 49786
  ۹۵-۰۵-۲۷ 42000 60000 49786


  کنجاله کلزا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 11100 11300 11175
  ۹۵-۰۶-۰۴ 11100 11300 11188
  ۹۵-۰۶-۰۳ 11100 11300 11188
  ۹۵-۰۶-۰۲ 11100 11300 11188
  ۹۵-۰۶-۰۱ 11100 11300 11188
  ۹۵-۰۵-۳۱ 11100 11300 11188
  ۹۵-۰۵-۳۰ 11100 11300 11188


  کنجاله تخم پنبه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 13700 14800 14250
  ۹۵-۰۶-۰۳ 13700 14800 14250
  ۹۵-۰۶-۰۲ 11900 14800 13484
  ۹۵-۰۶-۰۱ 11900 14800 13484
  ۹۵-۰۵-۳۱ 11900 14800 13484
  ۹۵-۰۵-۳۰ 11900 14800 13484
  ۹۵-۰۵-۲۸ 13100 14800 13884


  کنجاله آفتابگردان
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 8200 9550 8875
  ۹۵-۰۶-۰۴ 8200 9550 8875
  ۹۵-۰۶-۰۳ 8200 9550 8875
  ۹۵-۰۶-۰۲ 8200 9550 8875
  ۹۵-۰۶-۰۱ 8200 9550 8875
  ۹۵-۰۵-۳۱ 8200 9550 8875
  ۹۵-۰۵-۳۰ 8200 9550 8875


  پودر ماهی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 20000 65000 38667
  ۹۵-۰۶-۰۳ 20000 69000 40167
  ۹۵-۰۶-۰۲ 20000 69000 40167
  ۹۵-۰۶-۰۱ 20000 69000 40167
  ۹۵-۰۵-۳۱ 20000 69000 40167
  ۹۵-۰۵-۳۰ 20000 69000 40167
  ۹۵-۰۵-۲۷ 20000 69000 40167


  متیونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 138500 139500 139000
  ۹۵-۰۶-۰۳ 138000 139000 138500
  ۹۵-۰۶-۰۲ 138500 139500 139000
  ۹۵-۰۶-۰۱ 139000 140000 139500
  ۹۵-۰۵-۳۱ 138500 139500 139000
  ۹۵-۰۵-۳۰ 138500 139500 139000
  ۹۵-۰۵-۲۷ 139000 140000 139500


  لیزین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 64000 65000 64500
  ۹۵-۰۶-۰۳ 64000 65000 64500
  ۹۵-۰۶-۰۲ 66000 67000 66500
  ۹۵-۰۶-۰۱ 66000 67000 66500
  ۹۵-۰۵-۳۱ 66500 67500 67000
  ۹۵-۰۵-۳۰ 67000 68000 67500
  ۹۵-۰۵-۲۷ 68000 69000 68500


  ترئونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 70000 71000 70500
  ۹۵-۰۶-۰۳ 70000 71000 70500
  ۹۵-۰۶-۰۲ 71000 72000 71500
  ۹۵-۰۶-۰۱ 73000 74000 73500
  ۹۵-۰۵-۳۱ 73000 74000 73500
  ۹۵-۰۵-۳۰ 73000 74000 73500
  ۹۵-۰۵-۲۷ 73000 74000 73500


  کولین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 29500 30500 30000
  ۹۵-۰۶-۰۳ 29500 30500 30000
  ۹۵-۰۶-۰۲ 30000 31000 30500
  ۹۵-۰۶-۰۱ 30000 31000 30500
  ۹۵-۰۵-۳۱ 30000 31000 30500
  ۹۵-۰۵-۳۰ 30000 31000 30500
  ۹۵-۰۵-۲۷ 30000 31000 30500


  جوجه یکروزه بوقلمون
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۶-۰۳ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۶-۰۲ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۶-۰۱ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۵-۳۱ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۵-۳۰ 110000 115000 112500
  ۹۵-۰۵-۲۷ 110000 115000 112500


  بوقلمون زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 75000 77000 76000
  ۹۵-۰۶-۰۳ 75000 77000 76000
  ۹۵-۰۶-۰۲ 75000 77000 76000
  ۹۵-۰۶-۰۱ 75000 77000 76000
  ۹۵-۰۵-۳۱ 75000 77000 76000
  ۹۵-۰۵-۳۰ 75000 77000 76000
  ۹۵-۰۵-۲۷ 82000 85000 83500


  بوقلمون کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 97000 100000 98500
  ۹۵-۰۶-۰۳ 97000 100000 98500
  ۹۵-۰۶-۰۲ 97000 100000 98500
  ۹۵-۰۶-۰۱ 97000 100000 98500
  ۹۵-۰۵-۳۱ 97000 100000 98500
  ۹۵-۰۵-۳۰ 97000 100000 98500
  ۹۵-۰۵-۲۷ 105000 110000 107500


  فسفات
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 19500 22500 21150
  ۹۵-۰۶-۰۳ 19500 22500 21150
  ۹۵-۰۶-۰۲ 19500 22500 21150
  ۹۵-۰۶-۰۱ 19500 22500 21150
  ۹۵-۰۵-۳۱ 19500 22500 21150
  ۹۵-۰۵-۳۰ 19500 22500 21150
  ۹۵-۰۵-۲۷ 19500 22500 21150


  جوش شیرین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 12700 12800 12750
  ۹۵-۰۶-۰۳ 12700 12800 12750
  ۹۵-۰۶-۰۲ 12700 12800 12750
  ۹۵-۰۶-۰۱ 12600 12700 12650
  ۹۵-۰۵-۳۱ 12600 12700 12650
  ۹۵-۰۵-۳۰ 12600 12700 12650
  ۹۵-۰۵-۲۷ 12600 12700 12650


  پودر چربی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 33000 40000 36500
  ۹۵-۰۶-۰۳ 33000 40000 36500
  ۹۵-۰۶-۰۲ 33000 40000 36500
  ۹۵-۰۶-۰۱ 33000 40000 36500
  ۹۵-۰۵-۳۱ 33000 40000 36500
  ۹۵-۰۵-۳۰ 33000 40000 36500
  ۹۵-۰۵-۲۷ 33000 40000 36500


  کربنات کلسیم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 600 700 650
  ۹۵-۰۶-۰۳ 600 700 650
  ۹۵-۰۶-۰۲ 600 700 650
  ۹۵-۰۶-۰۱ 600 700 650
  ۹۵-۰۵-۳۱ 600 700 650
  ۹۵-۰۵-۳۰ 600 700 650
  ۹۵-۰۵-۲۷ 600 700 650


  سبوس گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 6000 6350 6125
  ۹۵-۰۶-۰۳ 5800 6350 6059
  ۹۵-۰۶-۰۲ 5800 6350 6059
  ۹۵-۰۶-۰۱ 5800 6350 6059
  ۹۵-۰۵-۳۱ 5800 6350 6059
  ۹۵-۰۵-۳۰ 5800 6350 6059
  ۹۵-۰۵-۲۷ 5700 6150 5934


  سبوس برنج
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 550 1100 884
  ۹۵-۰۶-۰۳ 550 1100 884
  ۹۵-۰۶-۰۲ 550 1100 884
  ۹۵-۰۶-۰۱ 550 1100 884
  ۹۵-۰۵-۳۱ 550 1100 884
  ۹۵-۰۵-۳۰ 550 1100 884
  ۹۵-۰۵-۲۷ 600 1100 867


  گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 8700 12100 10250
  ۹۵-۰۶-۰۳ 8700 12300 10290
  ۹۵-۰۶-۰۲ 8700 12300 10290
  ۹۵-۰۶-۰۱ 8700 12300 10290
  ۹۵-۰۵-۳۱ 8700 12300 10290
  ۹۵-۰۵-۳۰ 8700 12300 10290
  ۹۵-۰۵-۲۷ 8700 12100 10600


  جو
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 7000 8100 7538
  ۹۵-۰۶-۰۴ 7100 8100 7613
  ۹۵-۰۶-۰۳ 7100 8100 7613
  ۹۵-۰۶-۰۲ 7150 8100 7570
  ۹۵-۰۶-۰۱ 7250 8100 7590
  ۹۵-۰۵-۳۱ 7200 8100 7580
  ۹۵-۰۵-۳۰ 7250 8100 7590


  یونجه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 6500 7700 7075
  ۹۵-۰۶-۰۳ 6500 7700 7175
  ۹۵-۰۶-۰۲ 6500 7700 7175
  ۹۵-۰۶-۰۱ 6500 7700 7175
  ۹۵-۰۵-۳۱ 6500 7700 7175
  ۹۵-۰۵-۳۰ 6500 7700 7175
  ۹۵-۰۵-۲۷ 6700 7600 7225


  کاه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 2500 2600 2550
  ۹۵-۰۶-۰۳ 2200 2300 2250
  ۹۵-۰۶-۰۲ 2200 2300 2250
  ۹۵-۰۶-۰۱ 2200 2300 2250
  ۹۵-۰۵-۳۱ 2200 2300 2250
  ۹۵-۰۵-۳۰ 2200 2300 2250
  ۹۵-۰۵-۲۷ 2300 2350 2325


  باگاس
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۵-۰۶-۰۶ 2100 2150 2125
  ۹۵-۰۶-۰۴ 2100 2150 2125
  ۹۵-۰۶-۰۳ 2100 2150 2125
  ۹۵-۰۶-۰۲ 2100 2150 2125
  ۹۵-۰۶-۰۱ 2100 2150 2125
  ۹۵-۰۵-۳۱ 2100 2150 2125
  ۹۵-۰۵-۳۰ 2100 2150 2125


  تبلیغات سفارش
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  ۱۳۹۵ - ١٣٨٥ ©
  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه فن آوری اطلاعاتی و ارتباطات صنعت مرغداری است.
  این پایگاه اطلاع رسانی با مجوز 92/26226 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به فعالیت می باشد
  این پایگاه تابع قوانین مطبوعات جمهوری اسلامی ایران می باشد
  برداشت از مطالب این سایت تنها با ذکر نام I.T.P مجاز می باشد.
  موسسه I.T.P هیچگونه شعبه و یا نمایندگی ندارد.
  مدیر مسئول:سید علی حسینی