عضویت سریع
زمینه فعالیت
ایمیل
تلفن همراه
 
بخش داخلی بخش جهانی
 • دام زنده
 • دام کشتار
 • گوشت منجمد
 • نمودار گیری (میانگین)
  نمودار :
  از : تا :
  مقایسه با :
  مقایسه با سال گذشته:
  جدول قیمت ها
  چاپ
  محصول تاریخ حداقل
  امروز
  حداکثر
  امروز
  میانگین
  امروز
  میانگین
  دیروز
  امروز در
  هفته گذشته
  امروز در
  ماه گذشته
  امروز در
  سال گذشته
  امروز در دو
  سال گذشته

  جوجه یکروزه گوشتی

  ۹۴-۰۳-۰۶ 6500 9500 8667 8667 8667 13309 13924 9750

  جوجه یکروزه تخمگذار

  ۹۴-۰۳-۰۶ 24500 25500 25000 25000 25000 25000 25000 17500

  تخم مرغ

  ۹۴-۰۳-۰۷ 37000 45500 41817 41817 32638 23027 28113 30675

  مرغ زنده

  ۹۴-۰۳-۰۷ 39000 43000 40911 40911 42432 38800 46700 39279

  مرغ کشتار

  ۹۴-۰۳-۰۷ 55000 68000 60067 60067 62253 57157 66908 56298

  گوشت مرغ مادر

  ۹۴-۰۳-۰۷ 34000 49000 40786 40786 40786 37108 45532 40750

  جوجه یکروزه بوقلمون

  ۹۴-۰۳-۰۶ 80000 90000 85000 85000 85000 85000 93000

  بوقلمون زنده

  ۹۴-۰۳-۰۶ 76000 78000 77000 77000 76500 74000 53500

  بوقلمون کشتار

  ۹۴-۰۳-۰۶ 104000 107000 105500 105500 102500 102000 77500

  دام زنده

  ۹۴-۰۳-۰۶ 100000 130000 110800 110800 112813 114500 103200 102750

  دام کشتار

  ۹۴-۰۳-۰۶ 195000 275000 227800 227800 231563 237250 206750 205250

  گوشت منجمد

  ۹۴-۰۳-۰۶ 200000 320000 245500 245500 245500 259100 173100 176417

  ذرت

  ۹۴-۰۳-۰۶ 6750 7700 7225 7225 7650 7217 10025 8484

  کنجاله آفتابگردان

  00:00:00 10850 10963

  کنجاله سویا

  ۹۴-۰۳-۰۶ 15050 16550 15847 15847 15855 16164 17588 14667

  کنجاله کلزا

  ۹۴-۰۳-۰۶ 8050 10350 9417 9417 9225 9600 13350 11667

  سبوس برنج

  ۹۴-۰۳-۰۶ 2800 3400 3159 3159 3209 3217 3250 2125

  متیونین

  ۹۴-۰۳-۰۶ 246000 248000 247000 247000 240000 226500 138250 167500

  لیزین

  ۹۴-۰۳-۰۶ 55000 56000 55500 55500 52500 52500 53750 71500

  ترئونین

  ۹۴-۰۳-۰۶ 195000 205000 200000 200000 197500 174000

  کولین

  ۹۴-۰۳-۰۶ 35000 36000 35500 35500 34500 34500

  کاه

  ۹۴-۰۳-۰۶ 6500 6600 6550 6550 6550 6100 3575 2584

  فسفات

  ۹۴-۰۳-۰۶ 17000 21500 20108 20108 20086 19943 17475 21184

  باگاس

  00:00:00 2475 1875

  گندم

  ۹۴-۰۳-۰۶ 10000 12200 10850 10850 10850 10913 10325 7950

  پودر ماهی

  ۹۴-۰۳-۰۶ 20000 69000 40500 40500 40500 40500 37125 36500

  جو

  ۹۴-۰۳-۰۶ 7650 8200 7850 7850 7900 9700 8825 6388

  یونجه

  ۹۴-۰۳-۰۶ 7200 7900 7584 7584 7717 9634 5750 4442

  کنجاله تخم پنبه

  00:00:00 13325 12663

  جوش شیرین

  ۹۴-۰۳-۰۶ 11100 15700 13900 13900 13900 13917 19334 16100

  سبوس گندم

  ۹۴-۰۳-۰۶ 7050 8300 7809 7809 7900 8250 7175 5586

  پودر چربی

  ۹۴-۰۳-۰۶ 37000 42000 39500 39500 39500 39500 41000 50125

  کربنات کلسیم

  ۹۴-۰۳-۰۶ 400 550 475 475 475 475 463 550
  دسترسی سریع به قیمت
  در تاریخ :
  مقایسه با :
  مشخصات تاریخ قیمت روز در سال گذشته روز در 2 سال گذشته
  جوجه یکروزه گوشتی ۹۳-۰۳-۰۷ 13924 9750 10033
  نمودار محصولات

  جوجه یکروزه گوشتی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۶ 6500 9500 8667
  ۹۴-۰۳-۰۵ 6500 9500 8778
  ۹۴-۰۳-۰۳ 6500 9500 8667
  ۹۴-۰۳-۰۲ 6500 9500 8778
  ۹۴-۰۲-۳۰ 6500 9500 8667
  ۹۴-۰۲-۲۹ 6500 9500 8778
  ۹۴-۰۲-۲۷ 9000 11500 10917


  جوجه یکروزه تخمگذار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۶ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۳-۰۵ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۳-۰۳ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۳-۰۲ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۲-۳۰ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۲-۲۹ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۲-۲۷ 24500 25500 25000


  تخم مرغ
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۷ 37000 45500 41817
  ۹۴-۰۳-۰۶ 40000 46000 43799
  ۹۴-۰۳-۰۵ 39000 43500 41588
  ۹۴-۰۳-۰۴ 35000 40000 37787
  ۹۴-۰۳-۰۳ 33500 37500 35621
  ۹۴-۰۳-۰۲ 32000 35800 34049
  ۹۴-۰۲-۳۱ 30500 34000 32638


  مرغ زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۷ 39000 43000 40911
  ۹۴-۰۳-۰۶ 38000 43000 41044
  ۹۴-۰۳-۰۵ 39000 43000 41214
  ۹۴-۰۳-۰۴ 39000 43000 41624
  ۹۴-۰۳-۰۳ 39500 44000 42233
  ۹۴-۰۳-۰۲ 39000 44000 42394
  ۹۴-۰۲-۳۱ 39500 45000 42432


  مرغ کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۷ 55000 68000 60067
  ۹۴-۰۳-۰۶ 56000 69000 60516
  ۹۴-۰۳-۰۵ 54600 69000 60606
  ۹۴-۰۳-۰۴ 56000 69000 61353
  ۹۴-۰۳-۰۳ 56000 69000 62250
  ۹۴-۰۳-۰۲ 39500 69000 61614
  ۹۴-۰۲-۳۱ 56000 69000 62253


  گوشت مرغ مادر
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۷ 34000 49000 40786
  ۹۴-۰۳-۰۶ 34000 49000 40786
  ۹۴-۰۳-۰۵ 34000 49000 40786
  ۹۴-۰۳-۰۴ 34000 49000 40786
  ۹۴-۰۳-۰۳ 34000 49000 40786
  ۹۴-۰۳-۰۲ 34000 49000 40786
  ۹۴-۰۲-۳۱ 34000 49000 40786


  جوجه یکروزه بوقلمون
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۶ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۳-۰۵ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۳-۰۴ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۳-۰۳ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۳-۰۲ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۲-۳۱ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۲-۳۰ 80000 90000 85000


  بوقلمون زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۶ 76000 78000 77000
  ۹۴-۰۳-۰۵ 76000 78000 77000
  ۹۴-۰۳-۰۴ 76000 78000 77000
  ۹۴-۰۳-۰۳ 75000 78000 76500
  ۹۴-۰۳-۰۲ 75000 78000 76500
  ۹۴-۰۲-۳۱ 75000 78000 76500
  ۹۴-۰۲-۳۰ 75000 78000 76500


  بوقلمون کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۶ 104000 107000 105500
  ۹۴-۰۳-۰۵ 104000 107000 105500
  ۹۴-۰۳-۰۴ 104000 107000 105500
  ۹۴-۰۳-۰۳ 100000 105000 102500
  ۹۴-۰۳-۰۲ 100000 105000 102500
  ۹۴-۰۲-۳۱ 100000 105000 102500
  ۹۴-۰۲-۳۰ 100000 105000 102500


  دام زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۶ 100000 130000 110800
  ۹۴-۰۳-۰۵ 100000 130000 110800
  ۹۴-۰۳-۰۴ 100000 130000 110800
  ۹۴-۰۳-۰۳ 100000 130000 110800
  ۹۴-۰۳-۰۲ 100000 130000 110800
  ۹۴-۰۲-۳۰ 100000 125000 112813
  ۹۴-۰۲-۲۹ 100000 125000 112813


  دام کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۶ 195000 275000 227800
  ۹۴-۰۳-۰۵ 195000 275000 227800
  ۹۴-۰۳-۰۴ 195000 275000 227800
  ۹۴-۰۳-۰۳ 195000 275000 227800
  ۹۴-۰۳-۰۲ 195000 275000 227800
  ۹۴-۰۲-۳۰ 195000 280000 231563
  ۹۴-۰۲-۲۹ 195000 280000 231563


  گوشت منجمد
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۶ 200000 320000 245500
  ۹۴-۰۳-۰۵ 200000 320000 245500
  ۹۴-۰۳-۰۴ 200000 320000 245500
  ۹۴-۰۳-۰۳ 200000 320000 245500
  ۹۴-۰۳-۰۲ 200000 320000 245500
  ۹۴-۰۲-۳۰ 200000 320000 245500
  ۹۴-۰۲-۲۹ 200000 320000 245700


  ذرت
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۶ 6750 7700 7225
  ۹۴-۰۳-۰۴ 6750 7700 7225
  ۹۴-۰۳-۰۳ 6750 7700 7225
  ۹۴-۰۳-۰۲ 6900 8200 7617
  ۹۴-۰۲-۳۰ 7000 8200 7650
  ۹۴-۰۲-۲۹ 7200 8300 7817
  ۹۴-۰۲-۲۸ 7200 8300 7817


  کنجاله سویا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۶ 15050 16550 15847
  ۹۴-۰۳-۰۵ 15050 16550 15847
  ۹۴-۰۳-۰۴ 15050 16550 15847
  ۹۴-۰۳-۰۳ 15100 16850 15992
  ۹۴-۰۳-۰۲ 15000 16800 15815
  ۹۴-۰۲-۳۰ 15000 16950 15855
  ۹۴-۰۲-۲۹ 15100 17000 16100


  کنجاله کلزا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۶ 8050 10350 9417
  ۹۴-۰۳-۰۵ 8050 10350 9417
  ۹۴-۰۳-۰۴ 8050 10350 9417
  ۹۴-۰۳-۰۳ 8100 10350 9434
  ۹۴-۰۳-۰۲ 8100 10350 9434
  ۹۴-۰۲-۲۹ 8100 10350 9225
  ۹۴-۰۲-۲۸ 8100 10350 9225


  سبوس برنج
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۶ 2800 3400 3159
  ۹۴-۰۳-۰۵ 2800 3400 3159
  ۹۴-۰۳-۰۴ 2800 3400 3159
  ۹۴-۰۳-۰۳ 2800 3400 3159
  ۹۴-۰۳-۰۲ 2800 3400 3159
  ۹۴-۰۲-۳۰ 2800 3400 3209
  ۹۴-۰۲-۲۹ 2800 3400 3209


  متیونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۶ 246000 248000 247000
  ۹۴-۰۳-۰۵ 246000 248000 247000
  ۹۴-۰۳-۰۴ 247500 250000 248750
  ۹۴-۰۳-۰۳ 247500 249000 248250
  ۹۴-۰۳-۰۲ 240000 245000 242500
  ۹۴-۰۲-۳۰ 235000 245000 240000
  ۹۴-۰۲-۲۹ 229000 230000 229500


  لیزین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۶ 55000 56000 55500
  ۹۴-۰۳-۰۵ 54000 55000 54500
  ۹۴-۰۳-۰۴ 52000 53000 52500
  ۹۴-۰۳-۰۳ 52000 53000 52500
  ۹۴-۰۳-۰۲ 52000 53000 52500
  ۹۴-۰۲-۳۰ 52000 53000 52500
  ۹۴-۰۲-۲۹ 53000 54000 53500


  ترئونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۶ 195000 205000 200000
  ۹۴-۰۳-۰۵ 190000 200000 195000
  ۹۴-۰۳-۰۴ 190000 200000 195000
  ۹۴-۰۳-۰۳ 195000 205000 200000
  ۹۴-۰۳-۰۲ 195000 200000 197500
  ۹۴-۰۲-۳۰ 195000 200000 197500
  ۹۴-۰۲-۲۹ 195000 200000 197500


  کولین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۶ 35000 36000 35500
  ۹۴-۰۳-۰۵ 35000 36000 35500
  ۹۴-۰۳-۰۴ 35000 36000 35500
  ۹۴-۰۳-۰۳ 35000 36000 35500
  ۹۴-۰۳-۰۲ 35000 36000 35500
  ۹۴-۰۲-۳۰ 34000 35000 34500
  ۹۴-۰۲-۲۹ 34000 35000 34500


  کاه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۶ 6500 6600 6550
  ۹۴-۰۳-۰۵ 6500 6600 6550
  ۹۴-۰۳-۰۴ 6500 6600 6550
  ۹۴-۰۳-۰۳ 6500 6600 6550
  ۹۴-۰۳-۰۲ 6500 6600 6550
  ۹۴-۰۲-۳۰ 6500 6600 6550
  ۹۴-۰۲-۲۹ 6500 6600 6550


  فسفات
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۶ 17000 21500 20108
  ۹۴-۰۳-۰۵ 17000 21500 20108
  ۹۴-۰۳-۰۴ 17000 21500 20108
  ۹۴-۰۳-۰۳ 17000 21500 20086
  ۹۴-۰۳-۰۲ 17000 21500 20086
  ۹۴-۰۲-۳۱ 17000 21500 20086
  ۹۴-۰۲-۳۰ 17000 21500 20086


  گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۶ 10000 12200 10850
  ۹۴-۰۳-۰۵ 10000 12200 10850
  ۹۴-۰۳-۰۴ 10000 12200 10850
  ۹۴-۰۳-۰۳ 10000 12200 10850
  ۹۴-۰۳-۰۲ 10000 12200 10850
  ۹۴-۰۲-۳۰ 10000 12200 10850
  ۹۴-۰۲-۲۹ 10000 12200 10850


  پودر ماهی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۶ 20000 69000 40500
  ۹۴-۰۳-۰۵ 20000 69000 40500
  ۹۴-۰۳-۰۴ 20000 69000 40500
  ۹۴-۰۳-۰۳ 20000 69000 40500
  ۹۴-۰۳-۰۲ 20000 69000 40500
  ۹۴-۰۲-۳۰ 20000 69000 40500
  ۹۴-۰۲-۲۹ 20000 69000 40500


  جو
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۶ 7650 8200 7850
  ۹۴-۰۳-۰۵ 7650 8200 7850
  ۹۴-۰۳-۰۴ 7650 8200 7867
  ۹۴-۰۳-۰۳ 7650 8200 7867
  ۹۴-۰۳-۰۲ 7650 8200 7867
  ۹۴-۰۲-۳۰ 7650 8200 7900
  ۹۴-۰۲-۲۹ 7650 8200 7900


  یونجه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۶ 7200 7900 7584
  ۹۴-۰۳-۰۵ 7200 7900 7584
  ۹۴-۰۳-۰۴ 7200 7900 7584
  ۹۴-۰۳-۰۳ 7200 7900 7584
  ۹۴-۰۳-۰۲ 7200 7900 7584
  ۹۴-۰۲-۳۰ 7200 8300 7717
  ۹۴-۰۲-۲۹ 7200 8300 7717


  جوش شیرین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۶ 11100 15700 13900
  ۹۴-۰۳-۰۵ 11100 15700 13900
  ۹۴-۰۳-۰۴ 11100 15700 13900
  ۹۴-۰۳-۰۳ 11100 15700 13900
  ۹۴-۰۳-۰۲ 11100 15700 13900
  ۹۴-۰۲-۳۰ 11100 15700 13900
  ۹۴-۰۲-۲۹ 11100 15700 13900


  سبوس گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۶ 7050 8300 7809
  ۹۴-۰۳-۰۵ 7050 8300 7809
  ۹۴-۰۳-۰۴ 7050 8300 7809
  ۹۴-۰۳-۰۳ 7050 8300 7809
  ۹۴-۰۳-۰۲ 7050 8300 7809
  ۹۴-۰۲-۳۰ 7300 8300 7900
  ۹۴-۰۲-۲۹ 7300 8300 7900


  پودر چربی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۶ 37000 42000 39500
  ۹۴-۰۳-۰۵ 37000 42000 39500
  ۹۴-۰۳-۰۴ 37000 42000 39500
  ۹۴-۰۳-۰۳ 37000 42000 39500
  ۹۴-۰۳-۰۲ 37000 42000 39500
  ۹۴-۰۲-۳۱ 37000 42000 39500
  ۹۴-۰۲-۳۰ 37000 42000 39500


  کربنات کلسیم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۳-۰۶ 400 550 475
  ۹۴-۰۳-۰۵ 400 550 475
  ۹۴-۰۳-۰۴ 400 550 475
  ۹۴-۰۳-۰۳ 400 550 475
  ۹۴-۰۳-۰۲ 400 550 475
  ۹۴-۰۲-۳۱ 400 550 475
  ۹۴-۰۲-۳۰ 400 550 475


  تبلیغات سفارش
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  ۱۳۹۴ - ١٣٨٥ ©
  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه فن آوری اطلاعاتی و ارتباطات صنعت مرغداری است.
  این پایگاه اطلاع رسانی با مجوز 92/26226 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به فعالیت می باشد
  این پایگاه تابع قوانین مطبوعات جمهوری اسلامی ایران می باشد
  برداشت از مطالب این سایت تنها با ذکر نام I.T.P مجاز می باشد.
  موسسه I.T.P هیچگونه شعبه و یا نمایندگی ندارد.
  مدیر مسئول:سید علی حسینی