عضویت سریع
زمینه فعالیت
ایمیل
تلفن همراه
 
بخش داخلی بخش جهانی
 • دام زنده
 • دام کشتار
 • گوشت منجمد
 • نمودار گیری (میانگین)
  نمودار :
  از : تا :
  مقایسه با :
  مقایسه با سال گذشته:
  جدول قیمت ها
  چاپ
  محصول تاریخ حداقل
  امروز
  حداکثر
  امروز
  میانگین
  امروز
  میانگین
  دیروز
  امروز در
  هفته گذشته
  امروز در
  ماه گذشته
  امروز در
  سال گذشته
  امروز در دو
  سال گذشته

  جوجه یکروزه گوشتی

  ۹۴-۰۴-۱۴ 4500 7000 6417 6417 5417 8528 9307 10625

  جوجه یکروزه تخمگذار

  ۹۴-۰۴-۱۴ 24500 25500 25000 25000 25000 25000 27000 22000

  تخم مرغ

  ۹۴-۰۴-۱۴ 23000 26500 24755 24755 26014 38813 28916 25350

  مرغ زنده

  ۹۴-۰۴-۱۴ 35000 41000 37484 37484 38834 39890 47048 43000

  مرغ کشتار

  ۹۴-۰۴-۱۴ 48000 64000 55484 55484 57574 58875 67767 61704

  کنجاله سویا

  ۹۴-۰۴-۱۴ 14000 15800 14741 14741 14841 15613 17570 13434

  ذرت

  ۹۴-۰۴-۱۴ 6450 8050 7484 7484 7550 7250 9759 7688

  دام زنده

  ۹۴-۰۴-۱۴ 100000 125000 109063 109063 108650 112563 104000 99300

  دام کشتار

  ۹۴-۰۴-۱۴ 200000 255000 222813 222813 226000 233000 211750 199000

  گوشت منجمد

  ۹۴-۰۴-۱۴ 210000 251000 224400 224400 221000 245500 172125 171250

  گوشت مرغ مادر

  ۹۴-۰۴-۱۴ 29000 46000 36358 36358 37358 39786 46000 43250

  کنجاله کلزا

  ۹۴-۰۴-۱۴ 8650 10850 9750 9750 10300 9434 12925 10875

  کنجاله تخم پنبه

  00:00:00 13975 12184

  کنجاله آفتابگردان

  00:00:00 10300 10725

  پودر ماهی

  ۹۴-۰۴-۱۴ 20000 69000 40500 40500 40500 40500 38250 36500

  متیونین

  ۹۴-۰۴-۱۴ 233000 234000 233500 233500 237000 249750 142000 164500

  لیزین

  ۹۴-۰۴-۱۴ 52000 53000 52500 52500 51000 54000 65500 63500

  ترئونین

  ۹۴-۰۴-۱۴ 160000 162000 161000 161000 167500 195000

  کولین

  ۹۴-۰۴-۱۴ 33500 34500 34000 34000 34250 35500

  جوجه یکروزه بوقلمون

  ۹۴-۰۴-۱۴ 80000 90000 85000 85000 85000 85000 93000

  بوقلمون زنده

  ۹۴-۰۴-۱۴ 66000 67000 66500 66500 66500 77000 73167

  بوقلمون کشتار

  ۹۴-۰۴-۱۴ 90000 95000 92500 92500 92500 105500 94834

  فسفات

  ۹۴-۰۴-۱۴ 18500 22500 20822 20822 20822 20108 17275 21184

  جوش شیرین

  ۹۴-۰۴-۱۴ 10300 16100 13884 13884 13917 13984 18417 14850

  پودر چربی

  ۹۴-۰۴-۱۴ 37000 42000 39500 39500 39500 39500 41000 45500

  کربنات کلسیم

  ۹۴-۰۴-۱۴ 400 550 475 475 475 475 463 550

  سبوس گندم

  ۹۴-۰۴-۱۴ 6600 8200 7334 7334 7300 7575 6584 5305

  سبوس برنج

  ۹۴-۰۴-۱۴ 2800 3350 3167 3167 3159 3142 3250 2100

  گندم

  ۹۴-۰۴-۱۴ 10150 11900 11163 11163 11134 10960 10410 7433

  جو

  ۹۴-۰۴-۱۴ 7550 9100 8417 8417 8484 8517 8728 6298

  یونجه

  ۹۴-۰۴-۱۴ 8400 9100 8640 8640 8600 7984 6017 5240

  کاه

  ۹۴-۰۴-۱۴ 3000 5100 4050 4050 3800 4050 2950 2065

  باگاس

  00:00:00 2475 1825
  دسترسی سریع به قیمت
  در تاریخ :
  مقایسه با :
  مشخصات تاریخ قیمت روز در سال گذشته روز در 2 سال گذشته
  جوجه یکروزه گوشتی ۹۳-۰۴-۱۵ 9513 10625 9263
  نمودار محصولات

  جوجه یکروزه گوشتی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 4500 7000 6417
  ۹۴-۰۴-۱۳ 4500 7000 6528
  ۹۴-۰۴-۱۰ 4500 7000 6417
  ۹۴-۰۴-۰۹ 4000 6500 6028
  ۹۴-۰۴-۰۷ 3500 6000 5417
  ۹۴-۰۴-۰۶ 3300 5500 5050
  ۹۴-۰۴-۰۳ 1500 4000 3417


  جوجه یکروزه تخمگذار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۴-۱۳ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۴-۱۰ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۴-۰۹ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۴-۰۷ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۴-۰۶ 24500 25500 25000
  ۹۴-۰۴-۰۳ 24500 25500 25000


  تخم مرغ
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 23000 26500 24755
  ۹۴-۰۴-۱۳ 24000 28000 25660
  ۹۴-۰۴-۱۱ 25500 29500 27459
  ۹۴-۰۴-۱۰ 26000 30000 28141
  ۹۴-۰۴-۰۹ 26000 30000 28141
  ۹۴-۰۴-۰۸ 24000 28000 26014
  ۹۴-۰۴-۰۷ 23500 27000 25320


  مرغ زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 35000 41000 37484
  ۹۴-۰۴-۱۳ 35000 41000 37854
  ۹۴-۰۴-۱۱ 36500 41000 38390
  ۹۴-۰۴-۱۰ 36000 41500 38814
  ۹۴-۰۴-۰۹ 36000 42000 38884
  ۹۴-۰۴-۰۸ 35000 42000 38834
  ۹۴-۰۴-۰۷ 37000 42000 38744


  مرغ کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 48000 64000 55484
  ۹۴-۰۴-۱۳ 50000 65000 55678
  ۹۴-۰۴-۱۱ 51000 66000 56744
  ۹۴-۰۴-۱۰ 51000 66000 57276
  ۹۴-۰۴-۰۹ 51000 67000 57400
  ۹۴-۰۴-۰۸ 49000 67000 57574
  ۹۴-۰۴-۰۷ 51000 67000 57459


  کنجاله سویا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 14000 15800 14741
  ۹۴-۰۴-۱۳ 13950 15750 14705
  ۹۴-۰۴-۱۰ 13950 15450 14705
  ۹۴-۰۴-۰۹ 13950 16050 14823
  ۹۴-۰۴-۰۷ 13950 16050 14841
  ۹۴-۰۴-۰۶ 14000 15500 14784
  ۹۴-۰۴-۰۳ 13950 15500 14839


  ذرت
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 6450 8050 7484
  ۹۴-۰۴-۱۳ 6450 8100 7517
  ۹۴-۰۴-۱۰ 6400 8200 7517
  ۹۴-۰۴-۰۹ 6600 8250 7617
  ۹۴-۰۴-۰۷ 6550 8200 7550
  ۹۴-۰۴-۰۶ 6600 8300 7617
  ۹۴-۰۴-۰۳ 6300 8250 7275


  دام زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 100000 125000 109063
  ۹۴-۰۴-۱۳ 100000 125000 109063
  ۹۴-۰۴-۱۰ 100000 125000 108650
  ۹۴-۰۴-۰۹ 100000 125000 108650
  ۹۴-۰۴-۰۸ 100000 125000 108650
  ۹۴-۰۴-۰۷ 100000 125000 108650
  ۹۴-۰۴-۰۶ 100000 125000 108650


  دام کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 200000 255000 222813
  ۹۴-۰۴-۱۳ 200000 255000 222813
  ۹۴-۰۴-۱۰ 200000 265000 226000
  ۹۴-۰۴-۰۹ 200000 265000 226000
  ۹۴-۰۴-۰۸ 200000 265000 226000
  ۹۴-۰۴-۰۷ 200000 265000 226000
  ۹۴-۰۴-۰۶ 200000 265000 226000


  گوشت منجمد
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 210000 251000 224400
  ۹۴-۰۴-۱۳ 210000 251000 224000
  ۹۴-۰۴-۱۰ 204000 238000 217800
  ۹۴-۰۴-۰۹ 204000 238000 217800
  ۹۴-۰۴-۰۸ 207000 246000 221000
  ۹۴-۰۴-۰۷ 210000 246000 222700
  ۹۴-۰۴-۰۶ 212000 256000 228500


  گوشت مرغ مادر
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 29000 46000 36358
  ۹۴-۰۴-۱۳ 29000 46000 36358
  ۹۴-۰۴-۱۰ 30000 47000 37358
  ۹۴-۰۴-۰۹ 30000 47000 37358
  ۹۴-۰۴-۰۸ 30000 47000 37358
  ۹۴-۰۴-۰۷ 30000 47000 37358
  ۹۴-۰۴-۰۶ 30000 47000 37358


  کنجاله کلزا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 8650 10850 9750
  ۹۴-۰۴-۱۳ 8600 8700 8650
  ۹۴-۰۴-۱۰ 8600 10600 9600
  ۹۴-۰۴-۰۷ 10250 10350 10300
  ۹۴-۰۴-۰۶ 10200 10300 10250
  ۹۴-۰۴-۰۳ 10100 10200 10150
  ۹۴-۰۴-۰۲ 10100 10200 10150


  پودر ماهی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 20000 69000 40500
  ۹۴-۰۴-۱۳ 20000 69000 40500
  ۹۴-۰۴-۱۰ 20000 69000 40500
  ۹۴-۰۴-۰۹ 20000 69000 40500
  ۹۴-۰۴-۰۸ 20000 69000 40500
  ۹۴-۰۴-۰۷ 20000 69000 40500
  ۹۴-۰۴-۰۶ 20000 69000 40500


  متیونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 233000 234000 233500
  ۹۴-۰۴-۱۳ 233500 234500 234000
  ۹۴-۰۴-۱۰ 235500 236000 235750
  ۹۴-۰۴-۰۹ 236000 237000 236500
  ۹۴-۰۴-۰۸ 236500 237500 237000
  ۹۴-۰۴-۰۷ 236500 237500 237000
  ۹۴-۰۴-۰۶ 238000 239000 238500


  لیزین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 52000 53000 52500
  ۹۴-۰۴-۱۳ 53000 54000 53500
  ۹۴-۰۴-۱۰ 53000 54000 53500
  ۹۴-۰۴-۰۹ 53000 54000 53500
  ۹۴-۰۴-۰۸ 50500 51500 51000
  ۹۴-۰۴-۰۷ 50000 51000 50500
  ۹۴-۰۴-۰۶ 52000 53000 52500


  ترئونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 160000 162000 161000
  ۹۴-۰۴-۱۳ 163000 165000 164000
  ۹۴-۰۴-۱۰ 165000 170000 167500
  ۹۴-۰۴-۰۹ 165000 170000 167500
  ۹۴-۰۴-۰۸ 165000 170000 167500
  ۹۴-۰۴-۰۷ 165000 170000 167500
  ۹۴-۰۴-۰۶ 170000 175000 172500


  کولین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 33500 34500 34000
  ۹۴-۰۴-۱۳ 33500 34500 34000
  ۹۴-۰۴-۱۰ 34000 34500 34250
  ۹۴-۰۴-۰۹ 34000 34500 34250
  ۹۴-۰۴-۰۸ 34000 34500 34250
  ۹۴-۰۴-۰۷ 34000 34500 34250
  ۹۴-۰۴-۰۶ 34000 34500 34250


  جوجه یکروزه بوقلمون
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۴-۱۳ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۴-۱۱ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۴-۱۰ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۴-۰۹ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۴-۰۷ 80000 90000 85000
  ۹۴-۰۴-۰۶ 80000 90000 85000


  بوقلمون زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 66000 67000 66500
  ۹۴-۰۴-۱۳ 66000 67000 66500
  ۹۴-۰۴-۱۱ 66000 67000 66500
  ۹۴-۰۴-۱۰ 66000 67000 66500
  ۹۴-۰۴-۰۹ 66000 67000 66500
  ۹۴-۰۴-۰۸ 66000 67000 66500
  ۹۴-۰۴-۰۷ 66000 67000 66500


  بوقلمون کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 90000 95000 92500
  ۹۴-۰۴-۱۳ 90000 95000 92500
  ۹۴-۰۴-۱۱ 90000 95000 92500
  ۹۴-۰۴-۱۰ 90000 95000 92500
  ۹۴-۰۴-۰۹ 90000 95000 92500
  ۹۴-۰۴-۰۸ 90000 95000 92500
  ۹۴-۰۴-۰۷ 90000 95000 92500


  فسفات
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 18500 22500 20822
  ۹۴-۰۴-۱۳ 18500 22500 20822
  ۹۴-۰۴-۱۱ 18500 22500 20822
  ۹۴-۰۴-۱۰ 18500 22500 20822
  ۹۴-۰۴-۰۹ 18500 22500 20822
  ۹۴-۰۴-۰۸ 18500 22500 20822
  ۹۴-۰۴-۰۷ 18500 22500 20822


  جوش شیرین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 10300 16100 13884
  ۹۴-۰۴-۱۳ 10300 16200 13917
  ۹۴-۰۴-۱۰ 10300 16200 13917
  ۹۴-۰۴-۰۹ 10300 16200 13917
  ۹۴-۰۴-۰۸ 10300 16200 13917
  ۹۴-۰۴-۰۷ 10300 16200 13917
  ۹۴-۰۴-۰۶ 10400 16200 13950


  پودر چربی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 37000 42000 39500
  ۹۴-۰۴-۱۳ 37000 42000 39500
  ۹۴-۰۴-۱۱ 37000 42000 39500
  ۹۴-۰۴-۱۰ 37000 42000 39500
  ۹۴-۰۴-۰۹ 37000 42000 39500
  ۹۴-۰۴-۰۸ 37000 42000 39500
  ۹۴-۰۴-۰۷ 37000 42000 39500


  کربنات کلسیم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 400 550 475
  ۹۴-۰۴-۱۳ 400 550 475
  ۹۴-۰۴-۱۱ 400 550 475
  ۹۴-۰۴-۱۰ 400 550 475
  ۹۴-۰۴-۰۹ 400 550 475
  ۹۴-۰۴-۰۸ 400 550 475
  ۹۴-۰۴-۰۷ 400 550 475


  سبوس گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 6600 8200 7334
  ۹۴-۰۴-۱۳ 6600 8200 7334
  ۹۴-۰۴-۱۰ 6700 8100 7300
  ۹۴-۰۴-۰۹ 6700 8100 7300
  ۹۴-۰۴-۰۸ 6700 8100 7300
  ۹۴-۰۴-۰۷ 6700 8100 7300
  ۹۴-۰۴-۰۶ 6700 8100 7300


  سبوس برنج
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 2800 3350 3167
  ۹۴-۰۴-۱۳ 2800 3350 3167
  ۹۴-۰۴-۱۰ 2800 3400 3159
  ۹۴-۰۴-۰۹ 2800 3400 3159
  ۹۴-۰۴-۰۸ 2800 3400 3159
  ۹۴-۰۴-۰۷ 2800 3400 3159
  ۹۴-۰۴-۰۶ 2800 3400 3159


  گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 10150 11900 11163
  ۹۴-۰۴-۱۳ 10150 11900 11163
  ۹۴-۰۴-۱۰ 10150 11700 11134
  ۹۴-۰۴-۰۹ 10150 11700 11134
  ۹۴-۰۴-۰۸ 10150 11700 11134
  ۹۴-۰۴-۰۷ 10150 11700 11134
  ۹۴-۰۴-۰۶ 10150 11700 11134


  جو
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 7550 9100 8417
  ۹۴-۰۴-۱۳ 7600 9100 8425
  ۹۴-۰۴-۱۰ 7600 9100 8467
  ۹۴-۰۴-۰۹ 7600 9100 8467
  ۹۴-۰۴-۰۸ 7650 9100 8484
  ۹۴-۰۴-۰۷ 7650 9100 8484
  ۹۴-۰۴-۰۶ 7600 9100 8475


  یونجه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 8400 9100 8640
  ۹۴-۰۴-۱۳ 8400 9100 8640
  ۹۴-۰۴-۱۰ 8300 9100 8600
  ۹۴-۰۴-۰۹ 8300 9100 8600
  ۹۴-۰۴-۰۸ 8300 9100 8600
  ۹۴-۰۴-۰۷ 8300 9100 8600
  ۹۴-۰۴-۰۶ 8300 9100 8600


  کاه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۴-۰۴-۱۴ 3000 5100 4050
  ۹۴-۰۴-۱۳ 3000 5100 4050
  ۹۴-۰۴-۱۰ 3000 4600 3800
  ۹۴-۰۴-۰۹ 3000 4600 3800
  ۹۴-۰۴-۰۸ 3000 4600 3800
  ۹۴-۰۴-۰۷ 3000 4600 3800
  ۹۴-۰۴-۰۶ 3000 4600 3800


  تبلیغات سفارش
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  ۱۳۹۴ - ١٣٨٥ ©
  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه فن آوری اطلاعاتی و ارتباطات صنعت مرغداری است.
  این پایگاه اطلاع رسانی با مجوز 92/26226 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به فعالیت می باشد
  این پایگاه تابع قوانین مطبوعات جمهوری اسلامی ایران می باشد
  برداشت از مطالب این سایت تنها با ذکر نام I.T.P مجاز می باشد.
  موسسه I.T.P هیچگونه شعبه و یا نمایندگی ندارد.
  مدیر مسئول:سید علی حسینی