عضویت سریع
زمینه فعالیت
ایمیل
تلفن همراه
خدمات ما رایگان است
 
بخش داخلی بخش جهانی
 • دام زنده
 • دام کشتار
 • گوشت منجمد
 • نمودار گیری (میانگین)
  نمودار :
  از : تا :
  مقایسه با :
  مقایسه با سال گذشته:
  جدول قیمت ها
  چاپ
  محصول تاریخ حداقل
  امروز
  حداکثر
  امروز
  میانگین
  امروز
  میانگین
  دیروز
  امروز در
  هفته گذشته
  امروز در
  ماه گذشته
  امروز در
  سال گذشته
  امروز در دو
  سال گذشته

  جوجه یکروزه گوشتی

  ۹۳-۰۱-۳۱ 11500 15000 13752 13752 13475 13288 7017 8856

  جوجه یکروزه تخمگذار

  ۹۳-۰۱-۳۱ 24500 24500 24500 24500 24500 24500 17500 14250

  تخم مرغ

  ۹۳-۰۱-۳۱ 24000 27000 25823 25823 25335 31893 22750 13713

  مرغ زنده

  ۹۳-۰۱-۳۱ 44000 48000 46137 46327 45700 45448 36943 31810

  مرغ کشتار

  ۹۳-۰۱-۳۱ 59000 71000 65859 66510 65937 65125 52820 45394

  گوشت مرغ مادر

  ۹۳-۰۱-۳۱ 38500 56800 47659 47659 47659 47800 39000 21500

  جوجه یکروزه بوقلمون

  ۹۳-۰۱-۳۱ 84000 90000 87000 87000 87000 87500

  بوقلمون زنده

  ۹۳-۰۱-۳۱ 45000 50000 47500 47500 51000 51500

  بوقلمون کشتار

  ۹۳-۰۱-۳۱ 65000 75000 70000 70000 70000 67500

  دام زنده

  ۹۳-۰۱-۳۱ 90000 115000 103750 102750 105000 105200 103100

  دام کشتار

  ۹۳-۰۱-۳۱ 170000 240000 206500 206000 209375 209000 214700

  گوشت منجمد

  ۹۳-۰۱-۳۱ 177500 193000 184000 187625 189375 175813

  ذرت

  ۹۳-۰۱-۳۰ 9900 10950 10363 10363 10275 8917 8100 5044

  کنجاله آفتابگردان

  ۹۳-۰۱-۳۰ 10600 10700 10650 10650 10650 10600 11050 7000

  کنجاله سویا

  ۹۳-۰۱-۳۰ 18100 19600 19042 19042 19515 17400 14600 9520

  کنجاله کلزا

  ۹۳-۰۱-۳۰ 13700 14950 14313 14313 14559 14350 8450

  سبوس برنج

  ۹۳-۰۱-۳۱ 2200 2350 2275 2850 2850 1750 2675 2550

  متیونین

  ۹۳-۰۱-۳۰ 145000 146000 145500 145500 149500 142500 169500 79267

  لیزین

  ۹۳-۰۱-۳۰ 56500 58000 57250 57250 59500 50500 79500 38334

  کاه

  ۹۳-۰۱-۳۱ 2800 4000 3325 3325 3325 3317 2810 3680

  فسفات

  ۹۳-۰۱-۳۱ 16500 19000 17500 17500 17500 17625 21525 13700

  باگاس

  ۹۳-۰۱-۳۰ 2450 2500 2475 2475 2475 2475 1665 1640

  گندم

  ۹۳-۰۱-۳۱ 9900 10600 10225 10240 10355 9300 7050 4780

  پودر ماهی

  ۹۳-۰۱-۳۱ 20000 60000 37875 37875 37875 37875 32334 15750

  جو

  ۹۳-۰۱-۳۱ 8950 10200 9700 9722 9808 9259 6190 4650

  یونجه

  ۹۳-۰۱-۳۱ 5800 9000 7400 7250 7750 8100 5334 7713

  کنجاله تخم پنبه

  ۹۳-۰۱-۳۰ 12250 14050 13150 13150 13150 13125 12617 9000

  جوش شیرین

  ۹۳-۰۱-۳۰ 21000 25000 23000 23000 22550 25517 16984 8350

  سبوس گندم

  ۹۳-۰۱-۳۱ 7900 8200 8009 7930 7930 7750 5032 4020

  پودر چربی

  ۹۳-۰۱-۳۱ 38000 44000 41000 41000 34000 34000 50125 30500

  کربنات کلسیم

  ۹۳-۰۱-۳۱ 450 500 475 525 550 550 550 525
  دسترسی سریع به قیمت
  در تاریخ :
  مقایسه با :
  مشخصات تاریخ قیمت روز در سال گذشته روز در 2 سال گذشته
  جوجه یکروزه گوشتی ۹۱-۰۱-۳۰ 8856 11234 9796
  نمودار محصولات

  جوجه یکروزه گوشتی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۱ 11500 15000 13752
  ۹۳-۰۱-۳۰ 11500 15000 13752
  ۹۳-۰۱-۲۷ 11500 15000 13837
  ۹۳-۰۱-۲۶ 11500 15000 13837
  ۹۳-۰۱-۲۴ 10500 14500 13475
  ۹۳-۰۱-۲۳ 10500 14500 13370
  ۹۳-۰۱-۲۰ 10000 14000 13050


  جوجه یکروزه تخمگذار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۱ 24500 24500 24500
  ۹۳-۰۱-۳۰ 24500 24500 24500
  ۹۳-۰۱-۲۸ 24500 24500 24500
  ۹۳-۰۱-۲۷ 24500 24500 24500
  ۹۳-۰۱-۲۶ 24500 24500 24500
  ۹۳-۰۱-۲۵ 24500 24500 24500
  ۹۳-۰۱-۲۴ 24500 24500 24500


  تخم مرغ
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۱ 24000 27000 25823
  ۹۳-۰۱-۳۰ 24000 27000 25823
  ۹۳-۰۱-۲۸ 23500 27000 25413
  ۹۳-۰۱-۲۷ 23500 26500 25363
  ۹۳-۰۱-۲۶ 23500 26700 25335
  ۹۳-۰۱-۲۵ 23500 26700 25335
  ۹۳-۰۱-۲۴ 23500 26700 25335


  مرغ زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۱ 44000 48000 46137
  ۹۳-۰۱-۳۰ 44400 48000 46327
  ۹۳-۰۱-۲۸ 43000 48000 46293
  ۹۳-۰۱-۲۷ 43000 48000 46108
  ۹۳-۰۱-۲۶ 43000 48000 46003
  ۹۳-۰۱-۲۵ 43000 48000 45885
  ۹۳-۰۱-۲۴ 43000 48000 45700


  مرغ کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۱ 59000 71000 65859
  ۹۳-۰۱-۳۰ 63000 71000 66510
  ۹۳-۰۱-۲۸ 60000 71000 66170
  ۹۳-۰۱-۲۷ 60000 72000 65989
  ۹۳-۰۱-۲۶ 60000 72000 65972
  ۹۳-۰۱-۲۵ 60000 72000 66075
  ۹۳-۰۱-۲۴ 60000 72000 65937


  گوشت مرغ مادر
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۱ 38500 56800 47659
  ۹۳-۰۱-۳۰ 38500 56800 47659
  ۹۳-۰۱-۲۸ 38500 56800 47659
  ۹۳-۰۱-۲۷ 38500 56800 47659
  ۹۳-۰۱-۲۶ 38500 56800 47659
  ۹۳-۰۱-۲۵ 38500 56800 47659
  ۹۳-۰۱-۲۴ 38500 56800 47659


  جوجه یکروزه بوقلمون
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۱ 84000 90000 87000
  ۹۳-۰۱-۳۰ 84000 90000 87000
  ۹۳-۰۱-۲۸ 84000 90000 87000
  ۹۳-۰۱-۲۷ 84000 90000 87000
  ۹۳-۰۱-۲۶ 84000 90000 87000
  ۹۳-۰۱-۲۵ 84000 90000 87000
  ۹۳-۰۱-۲۴ 84000 90000 87000


  بوقلمون زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۱ 45000 50000 47500
  ۹۳-۰۱-۳۰ 45000 50000 47500
  ۹۳-۰۱-۲۸ 45000 51000 48000
  ۹۳-۰۱-۲۷ 45000 51000 48000
  ۹۳-۰۱-۲۶ 50000 52000 51000
  ۹۳-۰۱-۲۵ 50000 52000 51000
  ۹۳-۰۱-۲۴ 50000 52000 51000


  بوقلمون کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۱ 65000 75000 70000
  ۹۳-۰۱-۳۰ 65000 75000 70000
  ۹۳-۰۱-۲۸ 65000 75000 70000
  ۹۳-۰۱-۲۷ 65000 75000 70000
  ۹۳-۰۱-۲۶ 65000 75000 70000
  ۹۳-۰۱-۲۵ 65000 75000 70000
  ۹۳-۰۱-۲۴ 65000 75000 70000


  دام زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۱ 90000 115000 103750
  ۹۳-۰۱-۳۰ 90000 115000 102750
  ۹۳-۰۱-۲۷ 90000 115000 102500
  ۹۳-۰۱-۲۶ 90000 115000 102500
  ۹۳-۰۱-۲۵ 90000 120000 105000
  ۹۳-۰۱-۲۴ 90000 120000 105000
  ۹۳-۰۱-۲۳ 90000 120000 105000


  دام کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۱ 170000 240000 206500
  ۹۳-۰۱-۳۰ 170000 240000 206000
  ۹۳-۰۱-۲۷ 170000 240000 206000
  ۹۳-۰۱-۲۶ 170000 240000 206000
  ۹۳-۰۱-۲۵ 170000 245000 209375
  ۹۳-۰۱-۲۴ 170000 245000 209375
  ۹۳-۰۱-۲۳ 170000 245000 209375


  گوشت منجمد
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۱ 177500 193000 184000
  ۹۳-۰۱-۳۰ 177500 197000 187625
  ۹۳-۰۱-۲۷ 179000 197000 189000
  ۹۳-۰۱-۲۶ 179000 197000 189250
  ۹۳-۰۱-۲۵ 179000 197000 189250
  ۹۳-۰۱-۲۴ 178000 199000 189375
  ۹۳-۰۱-۲۳ 176000 197000 187375


  ذرت
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۰ 9900 10950 10363
  ۹۳-۰۱-۲۷ 9900 10950 10394
  ۹۳-۰۱-۲۶ 9900 10800 10369
  ۹۳-۰۱-۲۵ 9900 10750 10307
  ۹۳-۰۱-۲۴ 9900 10750 10275
  ۹۳-۰۱-۲۳ 9850 10750 10425
  ۹۳-۰۱-۲۱ 9850 10700 10284


  کنجاله آفتابگردان
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۰ 10600 10700 10650
  ۹۳-۰۱-۲۷ 10600 10700 10650
  ۹۳-۰۱-۲۶ 10600 10700 10650
  ۹۳-۰۱-۲۵ 10600 10700 10650
  ۹۳-۰۱-۲۴ 10600 10700 10650
  ۹۳-۰۱-۲۳ 10600 10700 10650
  ۹۳-۰۱-۲۱ 10600 10700 10650


  کنجاله سویا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۰ 18100 19600 19042
  ۹۳-۰۱-۲۷ 18100 20350 19650
  ۹۳-۰۱-۲۶ 18100 20000 19475
  ۹۳-۰۱-۲۵ 18100 19950 19515
  ۹۳-۰۱-۲۴ 18200 19950 19515
  ۹۳-۰۱-۲۳ 18100 19950 19438
  ۹۳-۰۱-۲۱ 18150 19950 19370


  کنجاله کلزا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۰ 13700 14950 14313
  ۹۳-۰۱-۲۷ 13700 15100 14559
  ۹۳-۰۱-۲۶ 13700 15100 14559
  ۹۳-۰۱-۲۵ 13700 15100 14559
  ۹۳-۰۱-۲۴ 13700 15100 14559
  ۹۳-۰۱-۲۳ 13750 15100 14575
  ۹۳-۰۱-۲۱ 13950 15100 14642


  سبوس برنج
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۱ 2200 2350 2275
  ۹۳-۰۱-۳۰ 2800 2900 2850
  ۹۳-۰۱-۲۷ 2800 2900 2850
  ۹۳-۰۱-۲۶ 2800 2900 2850
  ۹۳-۰۱-۲۵ 2800 2900 2850
  ۹۳-۰۱-۲۴ 2800 2900 2850
  ۹۳-۰۱-۲۳ 2800 2900 2850


  متیونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۰ 145000 146000 145500
  ۹۳-۰۱-۲۷ 143500 144500 144000
  ۹۳-۰۱-۲۶ 144500 145500 145000
  ۹۳-۰۱-۲۵ 144000 145000 144500
  ۹۳-۰۱-۲۴ 149000 150000 149500
  ۹۳-۰۱-۲۳ 151000 152000 151500
  ۹۳-۰۱-۲۰ 143500 144500 144000


  لیزین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۰ 56500 58000 57250
  ۹۳-۰۱-۲۷ 57500 58500 58000
  ۹۳-۰۱-۲۶ 58500 59500 59000
  ۹۳-۰۱-۲۵ 58000 59000 58500
  ۹۳-۰۱-۲۴ 59000 60000 59500
  ۹۳-۰۱-۲۳ 61000 62000 61500
  ۹۳-۰۱-۲۰ 59000 60000 59500


  کاه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۱ 2800 4000 3325
  ۹۳-۰۱-۳۰ 2800 4000 3325
  ۹۳-۰۱-۲۷ 2800 4000 3325
  ۹۳-۰۱-۲۶ 2800 4000 3325
  ۹۳-۰۱-۲۵ 2800 4000 3325
  ۹۳-۰۱-۲۴ 2800 4000 3325
  ۹۳-۰۱-۲۳ 2800 4000 3325


  فسفات
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۱ 16500 19000 17500
  ۹۳-۰۱-۳۰ 16500 19000 17500
  ۹۳-۰۱-۲۸ 16500 19000 17500
  ۹۳-۰۱-۲۷ 16500 19000 17500
  ۹۳-۰۱-۲۶ 16500 19000 17500
  ۹۳-۰۱-۲۵ 16500 19000 17500
  ۹۳-۰۱-۲۴ 16500 19000 17500


  باگاس
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۰ 2450 2500 2475
  ۹۳-۰۱-۲۶ 2450 2500 2475
  ۹۳-۰۱-۲۵ 2450 2500 2475
  ۹۳-۰۱-۲۳ 2450 2500 2475
  ۹۳-۰۱-۲۰ 2450 2500 2475
  ۹۳-۰۱-۱۹ 2450 2500 2475
  ۹۳-۰۱-۱۸ 2450 2500 2475


  گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۱ 9900 10600 10225
  ۹۳-۰۱-۳۰ 9900 10600 10240
  ۹۳-۰۱-۲۷ 9900 10600 10240
  ۹۳-۰۱-۲۶ 10000 10600 10355
  ۹۳-۰۱-۲۵ 10000 10600 10355
  ۹۳-۰۱-۲۴ 10000 10600 10355
  ۹۳-۰۱-۲۳ 9900 10400 10185


  پودر ماهی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۱ 20000 60000 37875
  ۹۳-۰۱-۳۰ 20000 60000 37875
  ۹۳-۰۱-۲۸ 20000 60000 37875
  ۹۳-۰۱-۲۷ 20000 60000 37875
  ۹۳-۰۱-۲۶ 20000 60000 37875
  ۹۳-۰۱-۲۵ 20000 60000 37875
  ۹۳-۰۱-۲۴ 20000 60000 37875


  جو
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۱ 8950 10200 9700
  ۹۳-۰۱-۳۰ 8950 10300 9722
  ۹۳-۰۱-۲۷ 8950 10300 9736
  ۹۳-۰۱-۲۶ 9100 10300 9808
  ۹۳-۰۱-۲۵ 9100 10300 9808
  ۹۳-۰۱-۲۴ 9100 10300 9808
  ۹۳-۰۱-۲۳ 9000 10500 9790


  یونجه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۱ 5800 9000 7400
  ۹۳-۰۱-۳۰ 5800 8700 7250
  ۹۳-۰۱-۲۷ 5800 8700 7250
  ۹۳-۰۱-۲۶ 6800 8700 7750
  ۹۳-۰۱-۲۵ 6800 8700 7750
  ۹۳-۰۱-۲۴ 6800 8700 7750
  ۹۳-۰۱-۲۳ 6800 8700 7750


  کنجاله تخم پنبه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۰ 12250 14050 13150
  ۹۳-۰۱-۲۶ 12250 14050 13150
  ۹۳-۰۱-۲۵ 12250 14050 13150
  ۹۳-۰۱-۲۳ 12250 14050 13150
  ۹۳-۰۱-۲۱ 12250 14050 13150
  ۹۳-۰۱-۲۰ 12250 14050 13150
  ۹۳-۰۱-۱۹ 12250 14050 13150


  جوش شیرین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۰ 21000 25000 23000
  ۹۳-۰۱-۲۶ 20300 24500 22325
  ۹۳-۰۱-۲۵ 20300 24500 22325
  ۹۳-۰۱-۲۴ 20700 24500 22550
  ۹۳-۰۱-۲۳ 20700 24500 22550
  ۹۳-۰۱-۲۰ 20500 24500 22500
  ۹۳-۰۱-۱۹ 20500 24500 22500


  سبوس گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۱ 7900 8200 8009
  ۹۳-۰۱-۳۰ 7500 8200 7930
  ۹۳-۰۱-۲۷ 7500 8200 7930
  ۹۳-۰۱-۲۶ 7500 8200 7930
  ۹۳-۰۱-۲۵ 7500 8200 7930
  ۹۳-۰۱-۲۴ 7500 8200 7930
  ۹۳-۰۱-۲۳ 7500 8100 7850


  پودر چربی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۱ 38000 44000 41000
  ۹۳-۰۱-۳۰ 38000 44000 41000
  ۹۳-۰۱-۲۸ 38000 44000 41000
  ۹۳-۰۱-۲۷ 31000 37000 34000
  ۹۳-۰۱-۲۶ 31000 37000 34000
  ۹۳-۰۱-۲۵ 31000 37000 34000
  ۹۳-۰۱-۲۴ 31000 37000 34000


  کربنات کلسیم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۱-۳۱ 450 500 475
  ۹۳-۰۱-۳۰ 500 550 525
  ۹۳-۰۱-۲۸ 500 550 525
  ۹۳-۰۱-۲۷ 450 650 550
  ۹۳-۰۱-۲۶ 450 650 550
  ۹۳-۰۱-۲۵ 450 650 550
  ۹۳-۰۱-۲۴ 450 650 550


  تبلیغات سفارش
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  ۱۳۹۳ - ١٣٨٥ ©
  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه فن آوری اطلاعاتی و ارتباطات صنعت مرغداری است.
  این پایگاه اطلاع رسانی با مجوز 92/26226 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به فعالیت می باشد
  این پایگاه تابع قوانین مطبوعات جمهوری اسلامی ایران می باشد
  برداشت از مطالب این سایت تنها با ذکر نام I.T.P مجاز می باشد.
  موسسه I.T.P هیچگونه شعبه و یا نمایندگی ندارد.
  مدیر مسئول:سید علی حسینی