عضویت سریع
زمینه فعالیت
ایمیل
تلفن همراه
خدمات ما رایگان است
 
بخش داخلی بخش جهانی
 • دام زنده
 • دام کشتار
 • گوشت منجمد
 • نمودار گیری (میانگین)
  نمودار :
  از : تا :
  مقایسه با :
  مقایسه با سال گذشته:
  جدول قیمت ها
  چاپ
  محصول تاریخ حداقل
  امروز
  حداکثر
  امروز
  میانگین
  امروز
  میانگین
  دیروز
  امروز در
  هفته گذشته
  امروز در
  ماه گذشته
  امروز در
  سال گذشته
  امروز در دو
  سال گذشته

  جوجه یکروزه گوشتی

  ۹۳-۰۲-۰۳ 12500 15500 14703 14703 14211 13288 7000 8956

  جوجه یکروزه تخمگذار

  ۹۳-۰۲-۰۴ 24500 24500 24500 24500 24500 24500 17500 14250

  تخم مرغ

  ۹۳-۰۲-۰۳ 24000 27000 25823 25823 25413 31893 24350 13713

  مرغ زنده

  ۹۳-۰۲-۰۴ 42000 47500 45534 45558 46293 45448 34489 31350

  مرغ کشتار

  ۹۳-۰۲-۰۴ 58700 71000 65039 65189 66170 65125 50370 44940

  گوشت مرغ مادر

  ۹۳-۰۲-۰۴ 37000 56800 47400 47400 47659 47800 39000 21500

  جوجه یکروزه بوقلمون

  ۹۳-۰۲-۰۴ 84000 90000 87000 87000 87000 87500

  بوقلمون زنده

  ۹۳-۰۲-۰۴ 45000 50000 47500 47500 48000 51500

  بوقلمون کشتار

  ۹۳-۰۲-۰۴ 65000 75000 70000 70000 70000 67500

  دام زنده

  ۹۳-۰۲-۰۳ 90000 115000 103750 103750 102500 105200 104800

  دام کشتار

  ۹۳-۰۲-۰۳ 170000 240000 206500 206500 206000 209000 211500

  گوشت منجمد

  ۹۳-۰۲-۰۳ 179000 193000 184500 184500 189000 175813

  ذرت

  ۹۳-۰۲-۰۳ 9750 10850 10340 10340 10394 8917 8050 5090

  کنجاله آفتابگردان

  ۹۳-۰۲-۰۳ 10600 10700 10650 10650 10650 10600 12050 7000

  کنجاله سویا

  ۹۳-۰۲-۰۳ 18000 19800 19044 19044 19650 17400 13582 9520

  کنجاله کلزا

  ۹۳-۰۲-۰۳ 14850 15150 15000 15000 14559 14350 13950 8450

  سبوس برنج

  ۹۳-۰۲-۰۳ 2200 2350 2275 2275 2850 1750 2675 2525

  متیونین

  ۹۳-۰۲-۰۳ 143000 144000 143500 143500 144000 142500 169500 79267

  لیزین

  ۹۳-۰۲-۰۳ 56500 57500 57000 57000 58000 50500 78500 37834

  کاه

  ۹۳-۰۲-۰۳ 2800 4000 3325 3325 3325 3317 2810 3530

  فسفات

  ۹۳-۰۲-۰۴ 16200 19000 17309 17309 17500 17625 21525 14050

  باگاس

  ۹۳-۰۲-۰۳ 2450 2500 2475 2475 2475 2475 1690 1620

  گندم

  ۹۳-۰۲-۰۳ 9900 10600 10225 10225 10240 9300 7050 4738

  پودر ماهی

  ۹۳-۰۲-۰۴ 20000 60000 37625 37625 37875 37875 30375 15750

  جو

  ۹۳-۰۲-۰۳ 8900 10200 9635 9635 9736 9259 6332 4640

  یونجه

  ۹۳-۰۲-۰۳ 5800 9000 7400 7400 7250 8100 5334 6875

  کنجاله تخم پنبه

  ۹۳-۰۲-۰۳ 12250 14600 13425 13425 13150 13125 12763 9000

  جوش شیرین

  ۹۳-۰۲-۰۳ 20400 26500 23917 23917 22325 25517 16600 8400

  سبوس گندم

  ۹۳-۰۲-۰۳ 7900 8200 8009 8009 7930 7750 5032 3973

  پودر چربی

  ۹۳-۰۲-۰۴ 38000 44000 41000 41000 41000 34000 50125 30500

  کربنات کلسیم

  ۹۳-۰۲-۰۴ 450 500 475 475 525 550 550 525
  دسترسی سریع به قیمت
  در تاریخ :
  مقایسه با :
  مشخصات تاریخ قیمت روز در سال گذشته روز در 2 سال گذشته
  جوجه یکروزه گوشتی ۹۱-۰۲-۰۳ 8956 11234 9000
  نمودار محصولات

  جوجه یکروزه گوشتی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۳ 12500 15500 14703
  ۹۳-۰۲-۰۲ 12000 15000 13826
  ۹۳-۰۱-۳۱ 11800 15000 14145
  ۹۳-۰۱-۳۰ 11800 15000 13762
  ۹۳-۰۱-۲۷ 11500 15000 14211
  ۹۳-۰۱-۲۶ 11500 15000 13837
  ۹۳-۰۱-۲۴ 10500 14500 13778


  جوجه یکروزه تخمگذار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۴ 24500 24500 24500
  ۹۳-۰۲-۰۳ 24500 24500 24500
  ۹۳-۰۲-۰۲ 24500 24500 24500
  ۹۳-۰۲-۰۱ 24500 24500 24500
  ۹۳-۰۱-۳۱ 24500 24500 24500
  ۹۳-۰۱-۳۰ 24500 24500 24500
  ۹۳-۰۱-۲۸ 24500 24500 24500


  تخم مرغ
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۳ 24000 27000 25823
  ۹۳-۰۲-۰۲ 24000 27000 25823
  ۹۳-۰۲-۰۱ 24000 27000 25823
  ۹۳-۰۱-۳۱ 24000 27000 25823
  ۹۳-۰۱-۳۰ 24000 27000 25823
  ۹۳-۰۱-۲۸ 23500 27000 25413
  ۹۳-۰۱-۲۷ 23500 26500 25363


  مرغ زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۴ 42000 47500 45534
  ۹۳-۰۲-۰۳ 42000 47500 45558
  ۹۳-۰۲-۰۲ 44500 48000 46038
  ۹۳-۰۲-۰۱ 42000 48000 45920
  ۹۳-۰۱-۳۱ 44000 48000 46137
  ۹۳-۰۱-۳۰ 44400 48000 46327
  ۹۳-۰۱-۲۸ 43000 48000 46293


  مرغ کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۴ 58700 71000 65039
  ۹۳-۰۲-۰۳ 58700 71000 65189
  ۹۳-۰۲-۰۲ 59000 71000 65497
  ۹۳-۰۲-۰۱ 59000 70700 65462
  ۹۳-۰۱-۳۱ 59000 71000 65859
  ۹۳-۰۱-۳۰ 63000 71000 66510
  ۹۳-۰۱-۲۸ 60000 71000 66170


  گوشت مرغ مادر
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۴ 37000 56800 47400
  ۹۳-۰۲-۰۳ 37000 56800 47400
  ۹۳-۰۲-۰۲ 37000 56800 47400
  ۹۳-۰۲-۰۱ 37000 56800 47400
  ۹۳-۰۱-۳۱ 38500 56800 47659
  ۹۳-۰۱-۳۰ 38500 56800 47659
  ۹۳-۰۱-۲۸ 38500 56800 47659


  جوجه یکروزه بوقلمون
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۴ 84000 90000 87000
  ۹۳-۰۲-۰۳ 84000 90000 87000
  ۹۳-۰۲-۰۲ 84000 90000 87000
  ۹۳-۰۲-۰۱ 84000 90000 87000
  ۹۳-۰۱-۳۱ 84000 90000 87000
  ۹۳-۰۱-۳۰ 84000 90000 87000
  ۹۳-۰۱-۲۸ 84000 90000 87000


  بوقلمون زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۴ 45000 50000 47500
  ۹۳-۰۲-۰۳ 45000 50000 47500
  ۹۳-۰۲-۰۲ 45000 50000 47500
  ۹۳-۰۲-۰۱ 45000 50000 47500
  ۹۳-۰۱-۳۱ 45000 50000 47500
  ۹۳-۰۱-۳۰ 45000 50000 47500
  ۹۳-۰۱-۲۸ 45000 51000 48000


  بوقلمون کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۴ 65000 75000 70000
  ۹۳-۰۲-۰۳ 65000 75000 70000
  ۹۳-۰۲-۰۲ 65000 75000 70000
  ۹۳-۰۲-۰۱ 65000 75000 70000
  ۹۳-۰۱-۳۱ 65000 75000 70000
  ۹۳-۰۱-۳۰ 65000 75000 70000
  ۹۳-۰۱-۲۸ 65000 75000 70000


  دام زنده
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۳ 90000 115000 103750
  ۹۳-۰۲-۰۲ 90000 115000 103750
  ۹۳-۰۲-۰۱ 90000 115000 103750
  ۹۳-۰۱-۳۱ 90000 115000 103750
  ۹۳-۰۱-۳۰ 90000 115000 102750
  ۹۳-۰۱-۲۷ 90000 115000 102500
  ۹۳-۰۱-۲۶ 90000 115000 102500


  دام کشتار
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۳ 170000 240000 206500
  ۹۳-۰۲-۰۲ 170000 240000 206500
  ۹۳-۰۲-۰۱ 170000 240000 206500
  ۹۳-۰۱-۳۱ 170000 240000 206500
  ۹۳-۰۱-۳۰ 170000 240000 206000
  ۹۳-۰۱-۲۷ 170000 240000 206000
  ۹۳-۰۱-۲۶ 170000 240000 206000


  گوشت منجمد
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۳ 179000 193000 184500
  ۹۳-۰۲-۰۲ 177500 193000 184000
  ۹۳-۰۲-۰۱ 177500 193000 184000
  ۹۳-۰۱-۳۱ 177500 193000 184000
  ۹۳-۰۱-۳۰ 177500 197000 187625
  ۹۳-۰۱-۲۷ 179000 197000 189000
  ۹۳-۰۱-۲۶ 179000 197000 189250


  ذرت
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۳ 9750 10850 10340
  ۹۳-۰۲-۰۲ 9750 10900 10375
  ۹۳-۰۲-۰۱ 9600 10900 10192
  ۹۳-۰۱-۳۱ 9900 10950 10309
  ۹۳-۰۱-۳۰ 9900 10950 10363
  ۹۳-۰۱-۲۷ 9900 10950 10394
  ۹۳-۰۱-۲۶ 9900 10800 10369


  کنجاله آفتابگردان
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۳ 10600 10700 10650
  ۹۳-۰۲-۰۲ 10600 10700 10650
  ۹۳-۰۲-۰۱ 10600 10700 10650
  ۹۳-۰۱-۳۱ 10600 10700 10650
  ۹۳-۰۱-۳۰ 10600 10700 10650
  ۹۳-۰۱-۲۷ 10600 10700 10650
  ۹۳-۰۱-۲۶ 10600 10700 10650


  کنجاله سویا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۳ 18000 19800 19044
  ۹۳-۰۲-۰۲ 18000 19900 19170
  ۹۳-۰۲-۰۱ 18000 19900 19109
  ۹۳-۰۱-۳۱ 18100 19600 19042
  ۹۳-۰۱-۳۰ 18100 19600 19042
  ۹۳-۰۱-۲۷ 18100 20350 19650
  ۹۳-۰۱-۲۶ 18100 20000 19475


  کنجاله کلزا
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۳ 14850 15150 15000
  ۹۳-۰۲-۰۲ 14850 15150 15000
  ۹۳-۰۲-۰۱ 14850 14950 14900
  ۹۳-۰۱-۳۱ 13700 14950 14313
  ۹۳-۰۱-۳۰ 13700 14950 14313
  ۹۳-۰۱-۲۷ 13700 15100 14559
  ۹۳-۰۱-۲۶ 13700 15100 14559


  سبوس برنج
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۳ 2200 2350 2275
  ۹۳-۰۲-۰۲ 2200 2350 2275
  ۹۳-۰۲-۰۱ 2200 2350 2275
  ۹۳-۰۱-۳۱ 2200 2350 2275
  ۹۳-۰۱-۳۰ 2800 2900 2850
  ۹۳-۰۱-۲۷ 2800 2900 2850
  ۹۳-۰۱-۲۶ 2800 2900 2850


  متیونین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۳ 143000 144000 143500
  ۹۳-۰۲-۰۲ 143500 144500 144000
  ۹۳-۰۲-۰۱ 144000 145000 144500
  ۹۳-۰۱-۳۱ 144000 145000 144500
  ۹۳-۰۱-۳۰ 145000 146000 145500
  ۹۳-۰۱-۲۷ 143500 144500 144000
  ۹۳-۰۱-۲۶ 144500 145500 145000


  لیزین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۳ 56500 57500 57000
  ۹۳-۰۲-۰۲ 56500 57500 57000
  ۹۳-۰۲-۰۱ 57000 58000 57500
  ۹۳-۰۱-۳۱ 57000 58000 57500
  ۹۳-۰۱-۳۰ 56500 58000 57250
  ۹۳-۰۱-۲۷ 57500 58500 58000
  ۹۳-۰۱-۲۶ 58500 59500 59000


  کاه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۳ 2800 4000 3325
  ۹۳-۰۲-۰۲ 2800 4000 3325
  ۹۳-۰۲-۰۱ 2800 4000 3325
  ۹۳-۰۱-۳۱ 2800 4000 3325
  ۹۳-۰۱-۳۰ 2800 4000 3325
  ۹۳-۰۱-۲۷ 2800 4000 3325
  ۹۳-۰۱-۲۶ 2800 4000 3325


  فسفات
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۴ 16200 19000 17309
  ۹۳-۰۲-۰۳ 16200 19000 17309
  ۹۳-۰۲-۰۲ 16200 19000 17309
  ۹۳-۰۲-۰۱ 16500 19000 17500
  ۹۳-۰۱-۳۱ 16500 19000 17500
  ۹۳-۰۱-۳۰ 16500 19000 17500
  ۹۳-۰۱-۲۸ 16500 19000 17500


  باگاس
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۳ 2450 2500 2475
  ۹۳-۰۲-۰۲ 2450 2500 2475
  ۹۳-۰۲-۰۱ 2450 2500 2475
  ۹۳-۰۱-۳۱ 2450 2500 2475
  ۹۳-۰۱-۳۰ 2450 2500 2475
  ۹۳-۰۱-۲۶ 2450 2500 2475
  ۹۳-۰۱-۲۵ 2450 2500 2475


  گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۳ 9900 10600 10225
  ۹۳-۰۲-۰۲ 9900 10600 10225
  ۹۳-۰۲-۰۱ 9900 10600 10225
  ۹۳-۰۱-۳۱ 9900 10600 10225
  ۹۳-۰۱-۳۰ 9900 10600 10240
  ۹۳-۰۱-۲۷ 9900 10600 10240
  ۹۳-۰۱-۲۶ 10000 10600 10355


  پودر ماهی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۴ 20000 60000 37625
  ۹۳-۰۲-۰۳ 20000 60000 37625
  ۹۳-۰۲-۰۲ 20000 60000 37625
  ۹۳-۰۲-۰۱ 20000 60000 37625
  ۹۳-۰۱-۳۱ 20000 60000 37875
  ۹۳-۰۱-۳۰ 20000 60000 37875
  ۹۳-۰۱-۲۸ 20000 60000 37875


  جو
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۳ 8900 10200 9635
  ۹۳-۰۲-۰۲ 8900 10200 9650
  ۹۳-۰۲-۰۱ 9200 10200 9800
  ۹۳-۰۱-۳۱ 8950 10200 9700
  ۹۳-۰۱-۳۰ 8950 10300 9722
  ۹۳-۰۱-۲۷ 8950 10300 9736
  ۹۳-۰۱-۲۶ 9100 10300 9808


  یونجه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۳ 5800 9000 7400
  ۹۳-۰۲-۰۲ 5800 9000 7400
  ۹۳-۰۲-۰۱ 5800 9000 7400
  ۹۳-۰۱-۳۱ 5800 9000 7400
  ۹۳-۰۱-۳۰ 5800 8700 7250
  ۹۳-۰۱-۲۷ 5800 8700 7250
  ۹۳-۰۱-۲۶ 6800 8700 7750


  کنجاله تخم پنبه
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۳ 12250 14600 13425
  ۹۳-۰۲-۰۲ 12250 14050 13150
  ۹۳-۰۲-۰۱ 12250 14050 13150
  ۹۳-۰۱-۳۱ 12250 14050 13150
  ۹۳-۰۱-۳۰ 12250 14050 13150
  ۹۳-۰۱-۲۶ 12250 14050 13150
  ۹۳-۰۱-۲۵ 12250 14050 13150


  جوش شیرین
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۳ 20400 26500 23917
  ۹۳-۰۲-۰۲ 20400 26500 23917
  ۹۳-۰۲-۰۱ 21000 26500 24134
  ۹۳-۰۱-۳۱ 21000 26700 24200
  ۹۳-۰۱-۳۰ 21000 25000 23000
  ۹۳-۰۱-۲۶ 20300 24500 22325
  ۹۳-۰۱-۲۵ 20300 24500 22325


  سبوس گندم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۳ 7900 8200 8009
  ۹۳-۰۲-۰۲ 7900 8200 8009
  ۹۳-۰۲-۰۱ 7900 8200 8009
  ۹۳-۰۱-۳۱ 7900 8200 8009
  ۹۳-۰۱-۳۰ 7500 8200 7930
  ۹۳-۰۱-۲۷ 7500 8200 7930
  ۹۳-۰۱-۲۶ 7500 8200 7930


  پودر چربی
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۴ 38000 44000 41000
  ۹۳-۰۲-۰۳ 38000 44000 41000
  ۹۳-۰۲-۰۲ 38000 44000 41000
  ۹۳-۰۲-۰۱ 38000 44000 41000
  ۹۳-۰۱-۳۱ 38000 44000 41000
  ۹۳-۰۱-۳۰ 38000 44000 41000
  ۹۳-۰۱-۲۸ 38000 44000 41000


  کربنات کلسیم
  تاریخ حداقل حداکثر میانگین
  ۹۳-۰۲-۰۴ 450 500 475
  ۹۳-۰۲-۰۳ 450 500 475
  ۹۳-۰۲-۰۲ 450 500 475
  ۹۳-۰۲-۰۱ 450 500 475
  ۹۳-۰۱-۳۱ 450 500 475
  ۹۳-۰۱-۳۰ 500 550 525
  ۹۳-۰۱-۲۸ 500 550 525


  تبلیغات سفارش
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  Advertisement
  ۱۳۹۳ - ١٣٨٥ ©
  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه فن آوری اطلاعاتی و ارتباطات صنعت مرغداری است.
  این پایگاه اطلاع رسانی با مجوز 92/26226 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به فعالیت می باشد
  این پایگاه تابع قوانین مطبوعات جمهوری اسلامی ایران می باشد
  برداشت از مطالب این سایت تنها با ذکر نام I.T.P مجاز می باشد.
  موسسه I.T.P هیچگونه شعبه و یا نمایندگی ندارد.
  مدیر مسئول:سید علی حسینی