قیمت سبوس گندم : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
10500
10700
البرز
10700
10800
تهران
10700
10900
خوزستان
9800
10000
زنجان
10300
10500
فارس
10000
10200
کرمانشاه
10200
10400
نمودار قیمت در هفت روز گذشته