قیمت سبوس گندم : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
11200
11400
البرز
11300
11500
تهران
11200
11400
خوزستان
11200
11300
زنجان
11100
11300
فارس
11100
11200
کرمانشاه
11000
11200
نمودار قیمت در هفت روز گذشته