قیمت سبوس گندم : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
زنجان
77500
78000
سمنان
69500
70000
کرمانشاه
70000
71000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته