قیمت سبوس گندم : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
زنجان
68000
69000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته