قیمت سبوس گندم : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
18000
19000
زنجان
18500
19000
فارس
19000
20000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته