قیمت سبوس گندم : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
36000
37000
زنجان
35000
36000
فارس
35000
36000
کرمانشاه
36000
38000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته