قیمت سبوس گندم : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
البرز
7400
7500
تهران
7500
7600
نمودار قیمت در هفت روز گذشته