قیمت سبوس گندم : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
14000
14500
خوزستان
13500
14000
زنجان
14500
14700
سمنان
13500
14000
فارس
16000
16500
همدان
15000
15400
کرمانشاه
14500
15000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته