قیمت جوش شیرین : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
مشهد
51000
52000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته