قیمت جوش شیرین : چین
استان
حداقل
حداکثر
تهران
33000
35000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته