قیمت جوش شیرین : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
مشهد
118500
119000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته