قیمت جوش شیرین : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
مشهد
31500
32500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته