قیمت جوش شیرین : چین
استان
حداقل
حداکثر
تهران
32000
33000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته