قیمت کنجاله تخم پنبه : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
خراسان رضوی
21000
21500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته