قیمت کنجاله تخم پنبه : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
خراسان رضوی
13600
13700
نمودار قیمت در هفت روز گذشته