قیمت کنجاله تخم پنبه : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
خراسان رضوی
16000
16200
نمودار قیمت در هفت روز گذشته