قیمت کنجاله تخم پنبه : آذربایجان
استان
حداقل
حداکثر
آستارا
31800
32000
قیمت کنجاله تخم پنبه : داخلی
استان
حداقل
حداکثر
خراسان رضوی
29000
29500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته